« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Návrh stanovení V 12c zamezení stání vozidel v křižovatce - Bosonožská - Jemelkova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_stanoveni_V_12c_Jemelkova_nesouhlas_PCR_0512835_2020.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0512835/2020/11 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXXXXXXX Brno XX.XX.<.> XXXX
<br> Č.J.: MMB/MMB/0173851/2021/PER TEL./E-MAIL: 542 174 757/pernicova.jitka@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci
III.třídy Bosonožská v křižovatce se silnicí III.třídy Jemelkova v Brně <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),obdržel podnět Statutárního města Brna,Městské části města Brna,Brno-Starý Lískovec <,>
Oderská 4,625 00 Brno,týkající se požadavku na zajištění dostatečných rozhledů v křižovatce ulic
Bosonožská x Jemelkova v Brně a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v dotčeném dopravním
prostoru s velkými intenzitami provozu.Na základě podnětu na místní úpravu provozu byla společností
Brněnské komunikace a.s <.>,Renneská 1 a,Brno,IČ 60733098 zpracována projektová dokumentace
01.2.s názvem akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UL.BOSONOŽSKÁ - MK“,ve formátu A4 s datem LEDEN
2021.Tato výkresová dokumentace byla předložena k projednání dotčenému orgánu,Policii České
republiky,Krajskému ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializovanému pracovišti dopravního
inženýrství Brno – město a Brno-venkov,jehož sdělení Odbor dopravy MMB obdržel dne 18.03.2021
pod názvem „Návrh místní úpravy provozu – Brno,Bosonožská - stanovisko“,pod č.j.KRPB-37637-
2/ČJ-2021-0600DI-PRO ze dne 30.BŘEZNA 2021,ve smy...
Vykres_01.3_V_12c_Bosonozska_x_Jemelkova_0512835_2020.pdf
VOSL SL
<br> P
4
<br> SL
<br> SL
<br> B
2
9
<br> SL
<br> P 2
<br> 10,0
<br> Je
m
e
lko
<br> va
<br> Bosonožská
<br> 6 <,>
6
<br> IP
1
<br> 0
a
<br> PŘ
ES
<br> UN
OU
<br> T
<br> B
4
<br> M
IM
<br> O
Z
<br> Á
S
<br> O
B
<br> O
V
<br> Á
N
Í
<br> E
1
<br> 3
<br> M
IM
<br> O
Z
<br> Á
S
<br> O
B
<br> O
V
<br> Á
N
Í
<br> E
1
<br> 3
<br> B
4
<br> IP
1
<br> 0
a
<br> P
Ř
<br> E
S
<br> U
N
<br> O
U
<br> T
<br> V 12c (dl.8,5 m)
INSTALOVAT
<br> V 12c
OBNOVIT
<br>
<br> DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133 <.>
<br> a tak zlepšit křižovatkové poměry a zvýšit BESIP <.>
<br> vymezení plochy,kde je zakázáno stání a zastavení
<br> MČ Brno - Starý Lískovec.Požadavkem zde bylo
<br> na základě objednávky MMB OD po podnětu
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> LEGENDA:
<br> B 1
<br> B 1
<br> Instalovat
<br> V 1a
<br> V 1a
Instalovat
<br> V 1a
<br> B 1
<br> OdstranitOdstranit
<br> Č.J.: MMB/0512835/2020/PER
<br> UL.BOSONOŽSKÁ - MK
<br> S
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Podpis:
<br>
§77 zákona č.361/2000 Sb <.>
<br>
<br> Dle §25 zákona č.13/1997 Sb <.>
<br>
/ČJ-20 -0600DI -Pod č.j.: KRPB-
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> KONTROLOVALVYPRACOVAL
<br> NÁZEV VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU
<br> VEDOUCÍ ÚDI
<br> LEDEN 2021
<br> GENER.PROJEKTANT
<br> ING.A.HAVLÍČEK
<br> OBJEDNATEL DOKUMENTACE: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> NÁZEV AKCE:
<br> DATUM
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> FORMÁT
<br> STUPEŇ
<br> MĚŘÍTKO
<br> Č.ZAKÁZKY
<br> 01.2
<br> 1:500
<br> A4
<br> ČÍSLO PARÉ
<br> 0028-2021
UL.BOSONOŽSKÁ - MK
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> komunikace
<br> Brněnské
<br> ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ
<br> ING.Z.BĚLOCH ING.Z.BĚLOCH ING.J.NEŠPOR
<br> 6
<,> 0
<br>
2021-04-13T13:19:38+0200
Mgr.XXXXX XXXXXXXXX bXbXXaXXXXXXaXddXXefXdXXdXcbaXXbeXXXdeXX

Načteno

edesky.cz/d/4577812

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz