« Najít podobné dokumenty

Město Jihlava‎ - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jihlava‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu
odbor dopravy Magistrát města Jihlavy
Tyršova 18,Jihlava I detašované pracoviště
<br> Magistrát města Jihlavy
kancelář tajemníka + internet
<br> a dále
<br> dle rozdělovníku
<br> Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje Í telefon Jihlava
SZ-MMJ/OD/1253812021 Ing.Hynek Schimmerl 565 593 521 12.4.2021
MMJ/OD/61 748/2021 -SchH
UID:Jihlvp2lvoOnm6
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Magistrát města Jihlavy,odbor dopravy přislušný podle 5 124 odst.6 zákona Č.361/2000 Sb <.>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu (dále jen „zákon o silničním
provozu) na základě žádosti a potřeb žadatele,kterým je firma XXXXXXXX XXXXXX,Popice XX,XXX XX
Jihlava,lČ: 74428594,Po předchozím projednání a písemném vyjádření dotčeného orgánu,kterým je
Policie ČR,Krajské ředitelství kraje Vysočina,územní odbor vnější služby,dopravní inspektorát
Jihlava,Vrchlického 46,58724 Jihlava pod Čj.: KRPJ-34697-1/ČJ-2021 -160706 ve smyslu 577 odst <.>
2 písm.b) zákona o silničním provozu <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 77 odst.5 zákona o silničním provozu
stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> takto:
<br> Na veřeině přístupné komunikaci — MK obce Velký Beranov umístěním souboru dopravních
značek za účelem uzavírky MK Bradlo - Velký Beranov v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou
součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Platnost stanovení: Od 26.4.2021 do 7.5.2021 <.>
Duvod: vyznačení a označeni místa uzavírky MK Bradlo - Velký Beranov a zajištěni bezpečnosti
silničního provozu
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada <.>
Provedení přechodného dopravního značení: bude provedeno v souladu s TP 66.Přenosné
dopravní značky budou umístěné na červenobíle pruhovaném podpěrném sloupku (s reflexními pruhy
o šířce 100-200 mm) K ukotvení podpěných sloupku bude užito podkladních desek položených na
pozemní komunikaci s folií min.třídy 1 v reflexní úpravě,za dodrženi...

Načteno

edesky.cz/d/4577569

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jihlava‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz