« Najít podobné dokumenty

Město Jihlava‎ - Stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jihlava‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu
odbor dopravy Magistrát města Jihlavy
Tyršova 18,Jihlava I detašované pracoviště
<br> Magistrát města Jihlavy
kancelář tajemníka + internet
<br> a dále
<br> dle rozdělovníku
<br> Váš dopis ze dne čislo jednací vyřizuje / telefon Jihlava
SZ-MMJIODII242O/2021 Ing.Hynek Schimmer/ 565 593 521 12.4.2021
MMJ/OD/57972i2021 -SchH
UID:Jihlvp2lvOOnc8
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Magistrát města Jihlavy,odbor dopravy příslušný podle 5 124 odst 6 zákona Č.361/2000 Sb
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonu (dále jen „zákon o silničním
provozu) na základě žádosti a potřeb žadatele,kterým je firma STAVBY SR group,s.r.o.zastoupená
firmou VYZNAc,s.r.o <.>,Srázná 511311,58601 Jihlava,iČ 01916297,po předchozím projednáni a
pisemném vyjádřeni dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství kraje Vysočina <,>
územní odbor vnější služby,dopravní inspektorát Jihlava,Vrchlického 46,587 24 Jihlava pod Čj.:
KRPJ-32667-IIČJ-2021 -1 60706 ve smyslu 577 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 77 odst.5 zákona a silničním provozu
stanovuje
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> takto:
<br> Na veřeině přístupné komunikaci — sil.111113112 a dalších - 111523,111101945 umístěním souboru
dopravních značek za účelem rekonstrukce mostu ev.č.13112-2 ve Vyskytné nad Jihlavou
v rozsahu grafické přílohy,která je nedílnou součásti tohoto opatřeni obecné povahy <.>
<br> Platnost stanovení: od 20.4.2021 do 30.9.2021 <.>
<br> Důvod: vyznačeni a označeni místa rekonstrukce mostu ev.č.13112-2 ve Vyskytné nad Jihlavou a
zajištěni bezpečnosti silničního provozu <.>
<br> Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada <.>
<br> Provedení přechodného dopravního značení: bude provedeno v souladu s TP 66.Přenosné
dopravní značky budou umístěné na červenobíle pruhovaném podpěrném sloupku (s reflexními pruhy
o šířce 100-200 mm).K ukotveni podpěných...

Načteno

edesky.cz/d/4577567

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jihlava‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz