« Najít podobné dokumenty

Město Jihlava‎ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jihlava‎.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
stavabaí úřad ľhigistrát města
<br> Spis.Zn.: MMJ/SÚ/9951/2021 Jihlava,dne: 12.4.2021
MMJ/SIJ/6 1828/2021-Bel
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXX
E-mail: ivana.berkova~j ihlava-city.cz
Telefon: 565 593 111
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> TT Nové Dvory,s.r.o <.>,IČO 08035717,Na Popelce č.p.3187/12a,150 00 Praha <,>
kterou zastupuje ATELIER 90 s.r.o <.>,ICO 46983376,Eleonory Voračické č.p.730/Sa,616 00 Brno
<br> (dále jen ‘žadatel) dne 22.3.2021 podal návri na uzavření veřejnoprávní smlouvy podle * 78a a 79
stavebního zákona,o umístění stavby :
<br> “Hala Ti Technologický lM~~ Jihlava II“
na pozemcích pare.č.418/25,419/1,419/9,419/37,419/54,419/55,419/58,419/59 v katastrálním
území Hruškové Dvory,obec Jihlava <.>
<br> Popis stavby:
‚ Stavba obsahuje objekt XXXX s administrativní budovou,přípojky plynu,ci.energie,vody,kanalizace
<br> splaškové,kanalizace dešťové včetně vsakovacích zařízení,přeložku areálové kanalizace,zpevněné
plochy,zeleň <.>
<br>.Stavba bude sloužit pro lehkou strojírenskou a elektrotechnickou výrobu robotických a
automatizačních zařízení.Součástí provozní budovy budou i administrativní pracoviště a sociální
zázemí zaměstnanců <.>
<br> Stavební úřad Magistrátu města Jihlavy,jako stavební úřad příslušný podle ~ 13 odst.I písm.c) zákona č <.>
183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “stavební zákon“),podle ~ 78a odst.S stavebního zákona
<br> O Z n a in u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby <.>
<br> Veřejnoprávní smlouva pod spis.zn.: MMJ/SÚ/995 1/2021 o umístění výše uvedené stavby byla uzavřena
dne 31.3.2021 a nabyla účinnosti dne
<br> Poučení:
<br> Stavební úřad vyvěsil oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy na úřední desce na dobu 15 dnů <.>
<br> Ing.Ivana erková
referent stavebního úřadu
<br> 6~~strát města Jih iavy
stavební úřad
<br> S __________________
Magistrát města Jihlavy
<br> Masarykovo náměstí 1,58601 Jihlava,te...

Načteno

edesky.cz/d/4577565

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jihlava‎      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz