« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Oznámení o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky MŠ Plav, p.o. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3. Souhlas s evidováním osobních údajů_0.docx [0,01 MB]
Souhlas s evidováním osobních údajů
ke konkursnímu řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ka školy s názvem:
<br> Mateřská škola Plav,příspěvková organizace
<br> a) V souladu se zákonem č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů,souhlasím,aby osobní údaje uvedené v mé přihlášce ke konkursnímu řízení a v přílohách k přihlášce byly obcí/městem evidovány za účelem případného získání vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky právnické osoby vykonávající činnost školy,školského zařízení <.>
<br> b) Souhlasím,aby samotná přihláška do konkursního řízení (bez příloh k přihlášce) byla uložena u vyhlašovatele konkursu.Přílohy mi budou po skončení konkursního řízení vráceny <.>
<br> c) V případě jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky školy,školského zařízení souhlasím s postoupením potřebných dokladů dodaných ke konkursnímu řízení odboru školství,mládeže a tělovýchovy KÚ a Ministerstvu školství,mládeže a tělovýchovy ČR za účelem zápisu do Rejstříku škol a školských zařízení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> titul,jméno,příjmení
podpis
<br> v
dne
2. Vyhlášení konkursního řízení_0.docx [0,20 MB]
Obec Plav,Plav 57,370 07 České Budějovice,IČ: 00581861
<br>
Starostka obce Plav
<br> v souladu s § 166 odst.2 zákona č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb <.>,o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje vyhlášení konkursního řízení
na vedoucí pracovní místo ředitele/ky
<br> Mateřské školy Plav,příspěvková organizace,Plav č.p.175
<br>
Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:
<br> · stanovené v § 5 odst.1 zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pedagogických pracovnících) <,>
· znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy,nových trendů ve výchově a  vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy <,>
· občanská a morální bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících
· dobrý zdravotní stav
· organizační a řídící schopnosti <.>
<br> Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo : 1.9.2021
<br> Podání přihlášky
<br> Přihlášky,včetně příloh,zasílejte nejpozději do 14.5.2021 (prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně,případně prostřednictvím datové schránky) na adresu: Obec Plav,Plav 57,370 07 České Budějovice– podatelna.Obálku označte heslem „Konkurs“- neotvírat.Rozhodující je datum dne odeslání na poštovním razítku,nebo datum osobního předání přihlášky v zalepené a označené obálce.Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.V případě dotazů se obracejte na tel.724189401
<br> Náležitosti přihlášky jsou:
<br> jméno,příjmení,titul,datum a místo narození,místo trvalého pobytu,případně adresa pro doručení poštou,datum a podpis (vhodné uvést e-mail,ID datové schránky,mobil) <.>
<br> Přílohy přihlášky jsou:
<br> 1.Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem <.>
<br> 2.Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (or...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz