« Najít podobné dokumenty

Město Klecany - Veřejná vyhláška - Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Klecany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního
města Prahy a kraje Středočeského
<br>
<br> KOZÍ 4,P.O.BOX 31,110 01 PRAHA 1
<br> ________________________________________________________________________________
tel.: 221 775 372
fax.: 221 775 367 IČ: 000 25 844
E-mail: podatelna.obupraha@cbusbs.cz Datová schránka: ixaaduf
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Praze dne
SBS 03321/2021/OBÚ-02/5 Ing.XXXXX XXXXX / XXX XX.X.XXXX
obvodní báňský inspektor
<br>
Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského (dále jen „OBÚ“) <,>
místně a věcně příslušný orgán státní báňské správy § 38 odst.1 písm.b) a podle § 41 odst.2
písm.i) zákona č.61/1988 Sb <.>,o hornické činnosti,výbušninách a o státní báňské správě,ve znění
pozdějších předpisů,podle § 144 odst.6 a § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br>
d o r u č u j e
<br>
<br> účastníkům řízení určeným podle § 27 odst.2 a 3 správního řádu touto veřejnou vyhláškou
usnesení OBÚ ze dne 26.3.2021 č.j.SBS 03321/2021/OBÚ-02/4 o určení lhůty pro vyjádření
k podkladům meritorního rozhodnutí ve věci povolení trhacích prací velkého rozsahu a trhacích
prací malého rozsahu při hornické činnosti prováděné v rámci otvírky,přípravy a dobývání
výhradního ložiska stavebního kamene v kamenolomu Klecany situovaného v dobývacích
prostorech Husinec (Klecany),Husinec I a Husinec II (dále jen „usnesení OBÚ“) <.>
<br>
Tato veřejná vyhláška o usnesení OBÚ je vyvěšena: 1) na úřední desce OBÚ <,>
2) na elektronické úřední desce OBÚ umožňující dálkový přístup na internetových stránkách
http://www.cbusbs.cz/cs/cbu-3,3) na úřední desce Obecního úřadu Husinec,U Radnice 64,250 68
Řež a 4) na úřední desce Městského úřadu Klecany,U Školky 74,250 67 Klecany <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXX
předseda úřadu
<br>
Příloha: dle textu
<br>
<br>
Vyvěšeno dne: ……………………… Sejmuto dne: ………………………
<br>
<br> Razítko a podpis úřední osoby ...

Načteno

edesky.cz/d/4574898

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Klecany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz