« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - Návrh závěrečného účtu obce Plav za rok 2020 (8 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

8 - MŠ Plav Priloha_2020-12.pdf [0,13 MB]
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Mateřská škola Plav,příspěvková organizace; IČO 07151764; Plav 57,Plav,370 07
<br> Za období: 12/2020
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 24.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka vznikla ke dni 1.9.2018 - příspěvková organizace <.>
ÚJ pokračuje ve své činnosti <.>
Žádná činnost není omezena.PO vede účetnictví v zjednodušeném rozsahu od 1.9.2018
A.2 <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č <.>
410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady pro účtování PO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy
a) způsob účtování zásob B
b)ocenění pro drobný dlouhodoby hmotný majetek je stanovena dolní hranice ocenění 2.000 až 2.999,- s účtováním na účet
podrozvahy SU 902
c) ocenění pro drobný dlouhodobý nehmotný majetek je stanovena dolní hranice ocenění nižší než 7.000,-Kč s účtováním na
účet podrozvahy SU 901
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejíze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve zněn ípozdějších předpisů,ČÚS č.701 - č.710
a aktualizovaného MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské PO <.>
<br> 16Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 20 393,00 20 593,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 20 393,00 20 593,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodo...
7 - MŠ Plav Rozvaha_2020-12.pdf [0,13 MB]
R O Z V A H A
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Předmět činnosti:
<br> Mateřská škola Plav,příspěvková organizace; IČO 07151764; Plav 57,Plav,370 07
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 24.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 825 994,59 30 274,00 795 720,59 1 084 489,06
A.Stálá aktiva 30 274,00 30 274,00 0,00 0,00
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 30 274,00 30 274,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 274,00 30 274,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 0,00 0,00 0,00 0,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00061
<br> 2.Maj...
6 - MŠ Plav Vykaz_zisku_a_ztraty_2020-12.pdf [0,10 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Mateřská škola Plav,příspěvková organizace; IČO 07151764; Plav 57,Plav,370 07
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Datum sestavení: 24.1.2021
<br> Právní forma:
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 2 624 511,47 0,00 2 694 919,31 0,00
I.Náklady z činnosti 2 624 511,47 0,00 2 694 919,31 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 200 321,43 0,00 237 969,80 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 118 761,55 0,00 70 606,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 0,00 0,00 5 273,18 0,00
<br> 9.Cestovné 512 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 157 103,49 0,00 175 152,33 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 572 240,00 0,00 1 608 609,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 528 618,00 0,00 543 884,23 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 6 570,00 0,00 6 740,89 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 36 827,00 0,00 41 613,88 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 1 000,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.Prodaný materiál 544 0,00 0,00 0,00 ...
5 - Příloha 12-2020.pdf [0,13 MB]
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Plav; IČO 00581861; Plav 57,Plav,370 07
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 20.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhl.č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel ČÚS
a v souladu s aktualizací MP/28 OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz zisku a ztráty.Výsledek,tj.součet výsledku
hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do rozvahy,k
de jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položekporovnávají na předem zpracovaný výkaz rozvaha.O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlov
áním se upraví dané položky výkazu příloha.Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.U výkazu rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům
388 nebo 389 <.>
Způsob účtování zásob: A
Způsob odpisování majetku: rovnoměrný
Postup účtování opravných položek: neúčtovalo se
Úč.metody,které jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví,ve znění pozdějších předpis,ČÚS č.701-710
a MP/28/OEKO <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 455 472,76 455 472,76
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek ...
4 - Výkaz zisku a ztráty 12-2020.pdf [0,11 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Plav; IČO 00581861; Plav 57,Plav,370 07
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 20.1.2021
<br> Právní forma:
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 8 079 622,65 0,00 8 028 510,70 0,00
I.Náklady z činnosti 7 757 209,05 0,00 7 783 665,70 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 237 857,00 0,00 197 752,53 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 258 250,48 0,00 332 425,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 333,57 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 542 649,43 0,00 334 409,99 0,00
<br> 9.Cestovné 512 27 690,00 0,00 31 732,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 7 820,50 0,00 19 535,16 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 984 394,60 0,00 1 745 654,31 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 942 096,00 0,00 1 885 244,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 522 835,00 0,00 482 377,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 3 687,00 0,00 3 126,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 519,00 0,00 519,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 500,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 121,50 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 94 230,50 0,...
3 - Rozvaha 12-2020.pdf [0,15 MB]
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Plav; IČO 00581861; Plav 57,Plav,370 07
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 20.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 116 936 699,20 22 163 053,95 94 773 645,25 95 002 537,44
A.Stálá aktiva 107 228 057,30 22 163 053,95 85 065 003,35 84 084 200,25
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 1 206 994,10 588 035,10 618 959,00 648 311,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 490 174,10 490 174,10 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 716 820,00 97 861,00 618 959,00 648 311,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 105 976 443,20 21 575 018,85 84 401 424,35 83 368 959,25
<br> 1.Pozemky 6 935 481,21 0,00 6 935 481,21 6 761 037,21031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 90 752 777,16 15 983 214,40 74 769 562,76 72 685 344,35021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 3 713 129,80 2 480 190,92 1 232 938,88 1 420 392,78022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 111 613,53 3 111 613,53 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1 463 441,50 0,00 1 463 441,50 2 502 184,91042
<br> 9.Poskytnuté zálohy...
2 - Výkaz FIN 2-12 12-2020.pdf [0,49 MB]
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti: 841100
<br> Obec Plav; IČO 00581861; Plav 57,Plav,370 07
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma:
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 20.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 1 500 000,00 1 500 000,00 1 367 505,99Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 91,17
<br> 1112 25 000,00 25 000,00 21 899,33Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 87,60
<br> 1113 130 000,00 133 640,62 133 640,62Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100,00
<br> 1121 1 200 000,00 1 200 000,00 1 000 373,56Daň z příjmů právnických osob 83,36
<br> 1211 2 600 000,00 2 742 986,97 2 742 986,97Daň z přidané hodnoty 100,00
<br> 1334 50 000,00 50 000,00 11 028,30Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 22,06
<br> 1335 0,00 1 764,80 1 764,80Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 100,00
<br> 1340 158 000,00 158 000,00 157 350,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 99,59
<br> 1341 18 000,00 19 596,00 19 496,00Poplatek ze psů 99,49
<br> 1343 3 000,00 3 000,00 0,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1361 3 000,00 3 000,00 2 970,00Správní poplatky 99,00
<br> 1381 30 000,00 37 819,13 37 819,13Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 100,00
<br> 1382 0,00 10,23 10,23Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 100,00
<br> 1511 360 000,00 360 000,00 350 068,00Daň z nemovitých věcí 97,24
<br> 4111 0,00 554 750,00 554 750,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 100,00
<br> 4112 88 000,00 95 800,00 95 800,00Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 100,00
<br> 4122 0,00 315 700,00 256 803,00Neinvestiční ...
1 - návrh závěrečného účtu 2020.pdf [1,10 MB]
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Obec Plav
<br> 31.12.2020Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Obec Plav
Plav 57
370 07
<br> 00581861
Obec
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 605441995
E-mail obec@plav.cz
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Plnění rozpočtu seskupeného 4
<br> Majetek 7
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 8
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 9
<br> Poskytnuté příspěvky 10
<br> Fondy 11
<br> Hospodaření MŠ Plav 12
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Plav za rok 2020 13
<br> Prohlášení kontrolované osoby 23
<br> Strana
<br>
<br> Obec Plav,IČO 00581861 KEO4 1.8.10 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Bez návrhu rozpočtových změn
<br> 12/2020Za období:
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený1Třída %DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 367 505,99 1 500 000,00 1 500 000,0091,17 91,17 132 494,01
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 21 899,33 25 000,00 25 000,0087,60 87,60 3 100,67
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 133 640,62 130 000,00 133 640,62102,80 100,00 0,00
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 000 373,56 1 200 000,00 1 200 000,0083,36 83,36 199 626,44
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 2 742 986,97 2 600 000,00 2 742 986,97105,50 100,00 0,00
<br> 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 11 028,30 50 000,00 50 000,0022,06 22,06 38 971,70
<br> 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 764,80 0,00 1 764,800,00 100,00 0,00
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 157 350,00 158 000,00 158 000,0099,59 99,59 650,00
<br> 1341 Poplatek ze psů 19 496,00 18 000,00 19 596,00108,31 99,49 100,00
<br> 1342 Poplatek z pobytu 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
<br> 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 3 000,00 3 000,000,00 0,00 3 000,00
<br> 1361 Správní poplatky 2 970,00 3 000,00 3 ...

Načteno

edesky.cz/d/4572263

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz