« Najít podobné dokumenty

Obec Krajková - Výpis usnesení ZO Krajková č.18/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krajková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení ZO Krajková č.18/2021
Výpis usnesení z veřejného zasedání
<br> Zastupitelstva obce Krajková ze dne l.4.2021,č.18l202t
<br> Upravenáyerze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů.Zápis z
jednáníje k nahlédrtutí v kanceláři Obecního úřadu v Krajkové <.>
<br> Přítomrri: 7 ělenůZO
<br> Program:
<br> 1) Zahájení a sclrválení programu zasedání <.>
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu <.>
3) Volba návrhové komise <.>
4) Kontrola usnesení z rninulého zasedáni <.>
5) Informace starosty obce <.>
6) ozv ó.ll2021 <.>
7) OZV č.212021,kterou se ruší OZY ě.8l201I <.>
8) Záv éreěná zpráv a inventarizační kornise <.>
9) Vyhlášení dotačních titulů FRB narok2021 <.>
10) Návrh na rozdělení HV ZŠ a MŠ Krajk ová za rok2020 <.>
<br> 1 1 ) Projednání opravy hřbitovní zdi <.>
<br> 12) Cenová rrabídka na zhotovení přístupového chodníku do sálu rest.Na Vršku <.>
<br> B) Žádost o finarrční příspěvek neziskové organízace Zdravotní klaun o.p.s <.>
1qŽádosto umístěrrí larnpy VO <.>
<br> I ) Žádosto prod|oužení VO <.>
1QŽádosto prodej p.p.ě.175''ll5 o vým.1 02 m2 v k.ú.Krajková <.>
<br> I|Žádosto prodej p.p.č.20311o vým,3657 m}v k.ú.Hrádek u Krajkové <.>
18)Žádostoprodejp.p.č.153l1 ovýln.201 m2,p.p.č.154l1 ovým.558 m2ap.p.č.l5412
<br> o vým.214 m2 v k.ú.Krajková <.>
<br> 19) Pronájern částip,p.č.9l8/3 o vým.198 m2 v k.ú.Krajková <.>
<br> 20) Pronájem části p.p.č.918/3 o vým.250 m2 v k.ú,Krajková <.>
<br> 2l) Prorrájem částip.p.č.918/3 o vým.52 rn2 v k.ú,Krajková <.>
<br> 22)Žádosto rozšíření nájmu částip.p.č.38/l v kú.Markvarec <.>
<br> T)Žádosto koupi p.p.č.5218 v k.ú.Krajková <.>
<br> 2$Žádosto koupi p.p.č.1051,1056 a 1057 v k.ú.Dolina u Krajkové <.>
<br> 2)Žádosto koupi p.p.č,10512 a části p.p.č.101/1 v k.ú.Krajková <,>
26) Informace o ukončení nájrnu bytu v MŠ Kra.iková <.>
<br> Usnesení č.l8l112021:
ZO schvaluje program jednání rozšířerrý o body ó.26) <.>
<br>
<br> Usnesení č.181212021:
ZO sclrvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu <.>
<br> Usnesení č.I8l3l2021:
ZO...

Načteno

edesky.cz/d/4569258

Meta

Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krajková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz