« Najít podobné dokumenty

Obec Prštice - Území rozhodnutí o umístění stavby - optické kabely

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

atc3779568963759752556.pdf
O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E
stavební úřad
<br> nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br>
<br>
SPIS.ZN.: STAV/5919/2020/Ka
<br> Č.J.: STRE-1687/2021- SU
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Ing.Kabadelova
<br> 547 427 422
<br> ikabadelova@streliceubrna.cz
<br> DATUM: 24.3.2021
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Obecní úřad Střelice,stavební úřad (dále jen stavební úřad),jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
<br> 1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního
<br> zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění
<br> stavby"),kterou dne 23.12.2020 podala společnost
<br> itself s.r.o <.>,IČO 18826016,Pálavské náměstí 4343/11,Židenice,628 00 Brno 28 <,>
<br> kterou zastupuje ATFOGO s.r.o <.>,IČO 29305535,Skorkovského 1570/85,Židenice,636 00
<br> Brno 36
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br>
<br> optické kabelové rozvody v obci Prštice a Silůvky
<br>
na pozemku parc.č.1,2/1,6/3,6/6,20/1,20/2,20/3,20/4,20/5,20/6,56,57,102/1,102/2,102/4 <,>
<br> 102/5,102/6,103/1,103/2,119/2,120/1,120/2,121/1,130,141,143,149,153,154/1,154/2,154/3 <,>
<br> 154/4,155/1,155/2,158/1,158/2,158/3,159,161,163,167,168/2,169,171,178,180,184,185,187 <,>
<br> 189,191/2,193,195,199,201,203/3,240/5,243,251,254,259,262,263,268/1,268/4,276/14,277/1 <,>
<br> 326/1,326/3,351,372,373,377,379,381,383,385/1,387/1,387/2,388,389,394,395,397,399,403 <,>
<br> 404/5,404/8,407,408,438/1,467/1,494,532/2,547/1,547/2,547/3,547/4,547/5,548,580,584/25 <,>
<br> 584/26,584/27,584/28,584/29,584/30,584/31,617,63...

Načteno

edesky.cz/d/4569243

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz