« Najít podobné dokumenty

Obec Kosoř - Městský úřad Černošice - oddělení dopravy a správy komunikací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosoř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Trebotov_Rudna_2021-I.et
Objednatel (stavebník):
<br> Investor:
<br> tel.: 777 690 022,e-mail: frolik@adsum.cz
<br> Vypracoval:
<br> Èíslo zakázky: DIO-8-1/2020-2
<br> Datum:
<br> Stupeò:
<br> Mìøítko:
<br> Poèet formátù:
<br> Èíslo pøílohy:
<br> bøezen 2021
<br> RDS
<br> -
<br> 28xA4
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> Stavba:
<br> Objekt:
Dopravnì inženýrské opatøení - DIO
Úplné uzavírky sil.II/101 - XXX XXXX
SO XXX.X.+ XXX.1.+ 108.3.+ 109.1 <.>
<br> ADSUM spol.s r.o <.>
Havlíčkova 923,273 51 Unhošť
<br> provozovna: Lidická 7,273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
<br> e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz
<br> IČ: 451 44 991,DIČ: CZ 451 44 991,KB Kladno,č.ú.807741141/0100
Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze,spisová značka C7462
<br> Paré:
<br> Zodpovìdný projektant,kontrola:
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> CEIAC DO OS PA RÁ AVK NS ÍV HA OR O ZNM AO ÈK ES NE ÍÈ
<br> Krajská správa a údržba silnic Støedoèeského kraje
pøísp.org.Stø.kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> II/101 TØEBOTOV - RUDNÁ
REKONSTRUKCE I.ETAPA
<br> ÈNES dopravní stavby,a.s <.>
Milady Horákové 2764,272 1 Kladno
<br> 2 <.>
<br>
<br> 11
5
<br> ÈS
N
<br> E
N
<br> IS
O
<br> 9
00
<br> 1:
20
<br> 01
<br> SO
1
<br> 03
<.> 3
<br> <.>
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> S
tř
<br> e
d
<br> o
č
<br> e
s
<br> k
ý
<br> k
ra
<br> j
O
<br> k
re
<br> s
B
<br> e
ro
<br> u
n
<br> M
Ú
<br> B
e
<br> ro
u
<br> n
<br> S
tř
<br> e
d
<br> o
č
<br> e
s
<br> k
ý
<br> k
ra
<br> j
O
<br> k
re
<br> s
P
<br> ra
h
<br> a
-z
<br> á
p
<br> a
d
<br> M
Ú
<br> Č
e
<br> rn
o
<br> š
ic
<br> e
<br> H
la
<br> v
n
<br> í
m
<br> ě
s
<br> to
P
<br> ra
h
<br> a
<br> 10
12
<br> 2
<br> 10
12
<br> 0
<br> 11
5
<br> 10
11
<br> 9
<br> 00
59
<br> 00
51
<br> 0
<br> 00
51
<br> 1
<br> 00
51
<br> 1
<br> 00
57
<br> 00
57
<br> 10
12
<br> 4
<br> 10
12
<br> 4
<br> 10
12
<br> 4
<br> 10
12
<br> 5
<br> 10
12
<br> 5
<br> 10
12
...
Trebotov_Rudna_2021_doplneni_Cerna_rokle_1
Objednatel (stavebník):
<br> Investor:
<br> tel.: 777 690 022,e-mail: frolik@adsum.cz
<br> Vypracoval:
<br> Èíslo zakázky:
<br> Datum:
<br> Stupeò:
<br> Mìøítko:
<br> Poèet formátù:
<br> Èíslo pøílohy:
<br> bøezen 2021
<br> RDS
<br> -
<br> 3xA4
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> Stavba:
<br> Objekt:
Dopravnì inženýrské opatøení - DIO
Úplné uzavírky sil.II/101 - XXX XXXX
<br> SO XXX.X.- doplnìní DZ pro prùjezd BUS VHD „Èerná rokle”
<br> ADSUM spol.s r.o <.>
Havlíčkova 923,273 51 Unhošť
<br> provozovna: Lidická 7,273 51 unhošť
tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022
<br> e-mail: adsum@adsum.cz http://www.adsum.cz
<br> IČ: 451 44 991,DIČ: CZ 451 44 991,KB Kladno,č.ú.807741141/0100
Společnost vedená od 21.února 1992 u Městského soudu v Praze,spisová značka C7462
<br> Paré:
<br> Zodpovìdný projektant,kontrola:
<br> XXXXXX XXXXXX
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM
<br> CEIAC DO OS PA RÁ AVK NS ÍV HA OR O ZNM AO ÈK ES NE ÍÈ
<br> Krajská správa a údržba silnic Støedoèeského kraje
pøísp.org.Stø.kraje,Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> II/101 TØEBOTOV - RUDNÁ
REKONSTRUKCE I.ETAPA
<br> ÈNES dopravní stavby,a.s <.>
Milady Horákové 2764,272 1 Kladno
<br> 3 <.>
<br>
<br> B4
<br> E3a6,4 km
<br> 3,5 t
<br> POZOR
<br> SMÌR
RAKOVNÍK
<br> 3,5 t
<br> 229
<br> IP 22-5
<br> SILNICE
POZOR
<br> SMÌR
LOUNY
<br> 3,5 t
<br> 229
<br> IP 22-5
<br> SILNICE
<br> B
4E3a
<br> 6,4 km
<br> 3,5 t
<br> Ip22-5
<br> POZOR
<br> 3,5 t
<br> 16
SILNICE
<br> SMÌRSLANÝ
<br> B4
<br> MIMO
DOPRAVNÍ
OBSLUHY
<br> 3,5 t
<br> 11
5
<br> ÈS
N
<br> E
N
<br> IS
O
<br> 9
00
<br> 1:
20
<br> 01
<br> SO
1
<br> 03
<.> 3
<br> <.>
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> 10
1
<br> S
tř
<br> e
d
<br> o
č
<br> e
s
<br> k
ý
<br> k
ra
<br> j
O
<br> k
re
<br> s
B
<br> e
ro
<br> u
n
<br> M
Ú
<br> B
e
<br> ro
u
<br> n
<br> S
tř
<br> e
d
<br> o
č
<br> e
s
<br> k
ý
<br> k
ra
<br> j
O
<br> k
re
<br> s
P
<br> ra
h
<br> a
-z
<br> á
p
<br> a
d
<br> M
Ú
<br> Č
e
<br> rn
o
...
2021-16877
Městský úřad Černošice
Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací
Podskalská 19
120 00 Praha 2
<br> Spis.ZN.výst.:16877/2021/Kou V Praze dne 7.4.2021
Č.j.: MUCE 41513/2021 OSU
vyřizuje:
tel./e-mail:
<br> XXXXX XXXXX,kancelář č.dv.XXX
XXX XXX 220 / karla.koupa@mestocernosice.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č.75/2021
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Černošice,OSÚ - oddělení dopravy a správy komunikací,(dále jen "správní
orgán") příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen "zákon o silničním provozu") na
základě návrhu,který podal
<br> ČNES dopravní stavby,a.s <.>,IČ 4778173,Milady Horákové 2764,272 01 Kladno <,>
v zastoupení
<br> ADSUM spol.s r.o <.>,IČ 45144991,Havlíčkova 923,273 51 Unhošť
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje <,>
Dopravní inspektorát Praha venkov – Západ dne 31.3.2021 a Územní odbor Dopravní
inspektorát Beroun dne 7.4.2021,Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní
policie dne 6.4.2021,Magistrátu hl.m.Prahy dne 6.4.2021 a MěÚ Beroun dne 7.4.2021
<br> s t a n o v í
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a § 77 odst.5 zákona o silničním provozu,opatřením obecné
povahy přechodnou úpravu provozu na silnici II/101,II/115,III/1157,III/10122,III/10121 <,>
III/10120,III/0059,III/00510,III/10119,III/1157 a místních komunikacích v Třebotově <,>
Chýnici,Tachlovicích,Roblíně,Černošicích,Kosoři a Chotči,na silnici III/1157 a III/10122
v Kuchaři ve správním území ORP Beroun,na silnici III/10127,III/10124,III/00517,II/605 <,>
III/10125 a místních komunikacích v Nučicích a dále sil.II/115 ul.Karlická a II/101 ul <.>
Zderazská v Praze 16 ve správním území Magistrátu hl.m.Prahy,v souladu s § 61 odst.3
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Přechodná úprava bude provedena...

Načteno

edesky.cz/d/4569215

Meta

Pronájem   Pronájem   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kosoř
08. 04. 2021
08. 04. 2021
07. 04. 2021
07. 04. 2021
07. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kosoř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz