« Najít podobné dokumenty

Obec Černuc - Závěrečný účet obce Černuc a Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černuc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Hospic knížete Václava
Hospic knížete Václava,o.p.s.F.M.Dostojevskij
Nabídka: o hospici
Hospic knížete Václava,o.p.s.je poskytovatelem komplexní hospicové péče,která je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím <.>
Naše zaměření je v současné době pouze na poskytování péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým formou domácí hospicové péče,a to v západní části Středočeského kraje. Cílovým stavem je poskytování i lůžkové formy hospicové péče <.>
Péče je určena zejména pro pacienty s onkologickou diagnózou v terminální fázi onemocnění,kdy možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpány.Jejím smyslem je ulevit od bolesti fyzické,psychické,sociální i duševní.Pacienty přijímáme bez rozdílu věku,pohlaví,vzdělání,náboženského vyznání,barvy pleti,společenského postavení a majetkových poměrů <.>
Domácí hospicová péče je určena těm pacientům,kteří chtějí dožít důstojně doma,v kruhu svých blízkých.Jim poskytujeme podporu v péči o pacienta s cílem dosažení co nejkvalitnějšího prožití poslední etapy jeho života.  Blízkým pacienta pomáháme dojít k souznění,soucítění s umírajícím a vyrovnat se s jeho ztrátou.Pomoc poskytujeme bez časového omezení <.>
Spolu s komplexní domácí hospicovou péčí poskytujeme i další formy pomoci,které jí doplňují a podporují:
poradenství
Uvedenou pomoc můžeme poskytovat zejména v západní části Středočeského kraje,konkrétně v oblastech Kladenska,Berounska,Rakovnicka,Mělnicka,Prahy-východ a Prahy-západ.Po dohodě i v dalších oblastech <.>
Dále můžeme v domácím prostředí poskytovat respitní péči pro Alzheimeriky a pacienty s roztroušenou sklerózou.Tato péče je poskytována pacientům i v neterminálním stavu <.>
Naše charitativní společnost poskytuje veškerou pomoc bezplatně <.>
Jak požádat o přijetí do péče,naleznete zde <.>
POMOC POSKYTUJEME I ZA SOUČASNÉ SITUACE V NOUZOVÉM STAVU <.>
Kdo žije v lásce,nemá strach ze smrti.Kdo žije v lásce,je v jednotě se vším živým,s přírodou i životem,akceptuje vlastní smrt.Je připraven zemřít,aniž by měl chorobnou touhu po smrti.Přip...
Záchranný kruh
Záchranný kruhAktuální opatøení,data,informace
TY TO ZVLÁDNEŠ - rizika v dopravì,první pomoc,požáry,mimoøádné události
SVÌT ZÁCHRANÁØÙ - zážitkové vzdìlávací centrum v oblastech bìžných rizik a mimoøádných událostí BEZPEÈNÁ DOPRAVA PRVNÍ POMOC POŽÁRY OSOBNÍ BEZPEÈÍ MIMOØÁDNÉ UDÁLOSTI ESHOP Asociace Záchranný kruh - sdružení záchranáøských,vzdìlávacích a další subjektù a institucí,které se aktivnì zabývají problematikami vzdìlávání,prevence a pøípravy v oblastech bìžných rizik a mimoøádných událostí,bezpeènosti a ochrany životù,zdraví,životního prostøedí a majetku. Spoleènì již od roku 2005 vyvíjí a realizují projekty,vzdìlávací materiály a pomùcky,které pomáhají v každodenním životì všem cílovým skupinám,zejména dìtem a mládeži,ale i jejich rodièùm a pedagogùm rozpoznávat rizika a nebezpeèí,pøedcházet jim,pøipravit se na èi správnì reagovat v krizových situacích. 
Zajímavosti ze Záchranného kruhu <.>
Mobilní aplikace - pobaví i nauèí
Vìdìli jste,že Asociace Záchranný kruh vyvinula již celou øadu výukových aplikací pro mobilní telefony a tablety?Zjistit více
Informaèní systém pro mìsta a obce
Zjistit více
Najdete nás na sociálních sítích
Spravujeme pro Vás úèty na sociálních sítích,na kterých najdete vše potøebné.Zjistit více
Rozjeli jsme kampaò Ty to zvládneš
Výstrahy
Dopravní informace
na silnici 611 u obce Podìbrady okres Nymburk: NehodyD10 - 7.5-8.1km na trase Turnov - Praha: Zdržení a èekací dobyD10 - 8.7km na trase Turnov - Praha: Zdržení a èekací dobyVíce informací
Mohlo by se Vám hodit
Vyšívané nažehlovací obrázky velké - sportovní letadlo
Vaše XXXX s DPH: XX KèObjednat
Reflexní našívací páska XXmm,balení 5m
Vaše XXXX s DPH: XXX KèObjednat
Informaèní systém
Systém zajiš�uje ty nejdùležitìjší rady,návody a informace ze svìta rizik a nebezpeèí pro Vaše obyvatele (návštìvníky stránek)Zjistit více
BEZPORT je veøejným bezpeènostním portálem v Karlovarském kraji,jehož cílem je pøinášet veøejnosti i odborníkùm vìrohodné a aktuální informace z oblasti pøípravy a ø...
Asociace krajů ČR
Asociace krajů České republiky (AKČR)Asociace krajů České republiky
AKČR je zájmové sdružení právnických osob,jehož hlavním cílem je hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.Více <.>
Novinky
(8.4.2021)
 
(22.3.2021)
 
 
 
 
Svaz měst a obcí ČR
| Svaz měst a obcí České republikyKRAJSKÁ SETKÁNÍ 2021 - DVOUDENNÍ PROGRAM SKUTEČNĚ PRAKTICKÝCH INFORMACÍ Krajská setkání s dvoudenním programem již 13.a 15.dubna 2021.První den bude věnován oblasti finanční,druhý aktuálním legislativním změnám a jejich dopadům na obce a města.Aktuální progam zde! Vše o koronaviru Všechny důležité zprávy o aktuálních opatřeních pro vás máme na jednom místě.<.>.Bezplatné kurzy pro samosprávy projektu ESO jsou nyní online.Stačí pár kliknutí.Vyžádáno z ministerstev aktuálně: s jakými tituly z národních i evropských zdrojů v blízké době můžete počítat? Přehledně v nové rubrice.PŘÍMÝ PŘENOS KRAJSKÝCH SETKÁNÍ - PRVNÍ DEN První den Krajských setkání budete moci živě sledovat zde již v úterý 13.dubna,od 8:30 do 12:30.Dva dny nabité těmi nejaktuálnějšími informacemi ze světa samospráv,to jsou letošní Krajská setkání Svazu měst a obcí.Živě online a zdarma z Kongresového centra Praha.07.04.2021 Informace k provozu škol od 12.dubna 2021 Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy informuje,že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6.dubna 2021 vydalo řadu opatření,která najdete v přílohách článku níže.07.04.2021 Co přinesou mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví,která začnou platit s koncem nouzověho stavu 12.dubna 2021? Vše přehledně v speciálu právní poradny.12.12.2020 Rubrika NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA Co přináší nový zákon o odpadech? Nejnovější informace opět přehledně na jednom místě.08.04.2021 Proběhl webinář „Vysokorychlostní internet dostupný pro města a obce“ Dnes proběhl webinář na téma Vysokorychlostní internet dostupný pro města a obce,který pořádali BCO,MPO a ČTÚ.Webinář byl cílen na problémy spojené se zaváděním vysokorychlostního internetu na území celé České republiky.07.04.2021 Výzva k zasílání nominací na cenu Architekt obci 2021 Do 16.června 2021 se mohou hlásit obce a města spolu s architekty do soutěže Architekt obci 2021.Cílem soutěže je upozornit na význam spolupráce a vzájemné symbiózy mezi architekty a samospráv...
Základní škola Černuc
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČERNUC,MALOTŘÍDNÍ ŠKOLAJméno:
Heslo:
search
Základní škola Černuc,s více jak 150-ti letou tradicí,je malotřídní školou rodinného typu <.>
Nízký počet žáků umožňuje individuální přístup ke každému dítěti.Pomáháme dětem rozvíjet jejich schopnosti,vedeme je k samostané i týmové práci <.>
 
partnerské vztahy mezi učitelem,žákem a rodiči
rozvoj osobnosti žáka
týmovou spolupráci žáků
rozvoj zájmů při pobytu ve školní družině - i ranních hodinách
účast na kulturních akcích,exkurze,výlety
školu v přírodě
terénní vyučování v okolí školy,školní výukové projekty,pravidelné akce a slavnosti
angličtinu od 1.třídy
 
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Yýkaz zisku a ztráty
úzruHísnruospnÁvnÉ crlry,svAzKy ogci,ReclottÁlHínnoy Reclottů souonžruosrt
<br> Úeetní jednotka:
Název: Obec Černuc
SídIo: Černuc čp.17
<br> lE:
právní forma:
poedmit einnosti:
<br> 0o234257
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2,2021 16:29:42
<br>,| 2 3 4
<br> Eíslo
položky
<br> Název položky sU gtžNÉ úeerníoaooaí ulttulÉ úEerruíoaooaí
Hlavní einnost Hosp.einnost Hlavní einnost Hosp,einnost
<br> A <.>
<br>,l <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <,>
<br> 5 <.>
<br> 6 <.>
<br> 7 <.>
<br> 8 <.>
<br> 9 <.>
<br> 10 <.>
<br> 11 <.>
<br> 12 <.>
<br> 13 <.>
<br> 14 <.>
<br> 15 <.>
<,> 16 <.>
<br> 17 <.>
<br> 18 <.>
<br> 19 <.>
<br> 20 <.>
<br> 22 <,>
<br> 23 <,>
<br> 24 <.>
<br> 25 <.>
<br> 26 <,>
<br> 27 <.>
<br> 28 <,>
<br> 29 <.>
<br> 30 <.>
<br> 31 <,>
<br> 32 <.>
<br> 33 <.>
<br> 34 <.>
<br> 35 <.>
<br> 36 <.>
<br> 501
<br> 502
<br> 503
<br> 504
<br> 506
<br> 507
<br> 508
<br> 511
<br> 5,12
<br> 513
<br> 516
<br> 518
<br> 521
<br> 524
<br> 525
<br> 527
<br> 528
<br> 53,|
<br> 532
<br> 538
<br> 541
<br> 542
<br> 543
<br> 544
<br> 547
<br> 548
<br> 551
<br> 552
<br> 553
<br> 554
<br> 555
<br> 556
<br> 557
<br> 558
<br> 549
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,0...
Rozvaha.pdf
Rozvaha
územruísRtvlospRÁvruÉ crlxy,svAzKy oBcí,ReclottÁlttíRRoy Reclottů souoRžuosrt
<br> Úeetní jednotka:
Název: Obec Černuc
Sídlo: Černuc čp,17
<br> lE: 00234257
právní forma:
poedmit einnosti:
<br> Sestaveno k: 31.1 2.2020 (v Kě,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 1.2.2021 16:27:20
<br> 1 2 3 4
<br> Eíslo
položky
<br> Název položky sU úeerruí oaooai
BlzNE MlNULE
<br> BRUTTo KoREKCE NETTo
AKTlVA
cELKEM
A <.>
<br> ll
<br> lll <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <,>
<br> 5 <.>
<br> 6 <.>
<br> 7 <.>
<br> B <.>
<br> 9 <.>
<br> stálá aktiva
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nehmotné výsledky ujakumu a vývoje
<br> Software
<br> Ocenitelná práva
<br> Povolenky na emise a preferenení limity
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Nedokoneený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek ureený k prodeji
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Pozemky
<br> Kulturní poedmity
<br> Stavby
<br> Samostatné hmotné movité vici a soubory hmotných
movitých vicí
Pistitelské celky trvalých porostu
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> Nedokoneený dlouhodobý hmotný majetek
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný majetek ureený k prodeji
<br> Dlouhodobý íinanení majetek
<br> Majetkové úeasti v osobách s rozhodujícím vlivem
<br> Majetkové úeasti v osobách s podstatným vlivem
<br> Dluhové cenné papíry džené do splatnosti
<br> Dlouhodobé pujeky
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> Ostatní dlouhodobý íinanení majetek
<br> Pooizovaný dlouhodobý finanení majetek
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanení majetek
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> Poskytnuté návratné finanení výpomoci dlouhodobé
<br> Dlouhodobé pohledávky z postoupených úviru
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy
<br> Dlouhodobé pohledávky z rueení
<br> Ostatní dlouhodobé pohledávky
<br> Dlouhodobé poskytnuté zálohy ...
Fin. vypořádání.pdf
iE,<,> Ě > (D c'č.6 9.!.oc19 E!6 ó,!]:o PEh,6 §řĚ §o6ii; o 9 o_ o o o_ o o O O o_ o O_ O o o_ o o o o_=^,Nx HN,oŇ,oor =oU) o @ O =úň:9 o,Ň o,*,E,9 oY6co1.íú i59 N o sf oN 8R §.n; o(Jr.(.) l ooo ó o6c! 0) o,o oN NoN @ @oN tLEs oN oNoN @ @osLE* N o N O No N (o r)oo,i c{ N O N O N ň,= +Ň N o N O N N o,<.> ' @ =N N o N o§lo N N =N N o No N o),9! 2N 6cN _9o,o.] @ oóo O o O @o No @o ř.-o o N óó No @o oo @o 3 +a óšeQ oU) *n,o 6 6N 6 f.Ec,6,9 o) o ! @.9,o,<,> q f,o o 6 ! !o oc.9,E§_,<.> š -!)>c(§6 L! 'aó Ě_o§coEo6 xy ;,§o.-co,9.§,qC §eoft Ec,6@ €;9 8E§> §ř o No§l í? oo o 9oťo] a 6N o ! 6.o) oz ON O§l q oN o3o o a o,6.] 6N o ! o 6.o oz o No §{qo o!o o !oťo5 o N o ! 6.o oz N c! c{ §i o!o o a o,ó.f 6N o ! o 6.o) oz of,6,y o.9.o,d.3 oN o ! 6 J co E 6 E 6(L a.G c 0) c>o ycoú,9E oE 6Ec.f_:'=ě.k,9 šEEd §N F6 {.9 óc Epoooohe §ň.-f §Ěoo!N:9 PNc.o_Lci= !§ '.á 96 oEoJER.oo€ž.!2o*,ó,>á Eo,oc 6ocii < o{() E § c.oc,oc6cE E.9c.6 oooc f ooNo o€ c.§ o N o 6 J.9 E,<,> E oo L Cl tr ot o fL co J cx oa o§ oo c.6 !.6 9,oc6c iI §--=1 š-* =§ )U.o co EoY N N -d ó,6.!oo § E5 6o € o o N 6 o -j,(§ o !oa o 6 G aoo @ íL oc (úc9F =oc> -q.> g,U* 9o;í 6Q,ě-"Eó€E5.<.> o (§.<.> g{9T.!a,F o o;iťo6 íLyíLY @ o ó N N Noc! d É.6 o,E Ý ii,d §8o(Ú E§ o(§Yo E H O il ! a
FIN 2-12.pdf
Ministerstvo financí ER
schváleno e.j.111l138 224l2OO2
<br> Rok Misíc lEO:
<br> 2020 12 00234257
<br> Název a sídlo vykazujícíjednotky: Obec Černuc,Černuc čp.17
<br> Fin 2 -12M
<br> VÝWaZ PRO HODNOCENÍ PLNINÍ ROZPOETU
ÚZeUHÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ
<br> sestavený k XX,12.2020
v kč na dvě desetinná místa
<br> ! <.>
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 0000
0000
<br> 0000
<br> 0000
<br> 2292
<br> 2292
<br> 2292
<br> 3117
<br> 3117
<br> 1111
<br> 1112
1113
1121
<br> 1122
<br> 1211
<br> 1334
1 335
<br> 1 339
<br> 134o
1341
<br> 1343
1 356
<br> 1 361
<br> 138,1
<br> 1382
1 383
<br> 1511
<br> 4111
<br> 4112
4116
4222
*** *
<br> XXX z poíjmu fyz.osob placená plátci
<br> XXX z poíjmu fiXz.osob placená poplatník
<br> XXX z poíjmu ýz.osob vybíraná srážkou
<br> XXX z poíjmu práv.osob
<br> XXX z poíjmu práv.osob za obce
<br> XXX z poidané hodnoty
<br> Odvody za odnití pudy ze zem.pud.fon
<br> Poplatky za odnití pozemku plniní f.lesa
<br> Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP
<br> Poplatek za provoz systému KO
<br> Poplatek ze psu
<br> Poplatek zeužívání veo.prostr <.>
<br> Poíjmy úhr.zadobýv.nerostu a popl,za
<br> Správní poplatky
<br> XXX z hazardních her
<br> Zrušený odv.z loterií a pod.her kromi
<br> Zrušený odvod z výher.hracích poístroju
<br> XXX z nemovitých vicí
<br> Nl po.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
<br> Nl po.transf.ze st.r,v rám.souh.dotv
<br> Ost.Nl po.transfer.ze státního rozp <.>
<br> lnv.po.transfery od kraju
<br> 3 830 000,00
<br> 100 000,00
<br> 330 000,00
<br> 3 050 000,00
<br> 0,00
<br> 7 640 000,00
<br> 200 000,00
<br> 5 000,00
<br> 1 í00 000,00
400 000,00
<br> 15 000,00
<br> 1 000,00
<br> 150 000,00
<br> 5 000,00
<br> 90 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 2 000 000,00
<br> 0,00
<br> 249 500,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 19 165 500,00
<br> 0,00
<br> 3 300 ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2020.pdf
zpRÁrrA o v,íslnDKU pŘnzxouvtÁNí HospoDAŘrní podle zékona č.9312009 Sb <.>,o auditorech a o zrrrěně něktených ziákonů,ve zrění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákon o auditorech"),auditorského standardu č.52,dalších relevarrtních přepisů vydaných Komory auditoru České republiky,podle ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,nebo podle ustanovení § 38 zálana č.]31/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předptsů apodle ustanovení § 1 Ozakonač.420 l 200 4Sb <.>,o přezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve zrění pozdějších předpisů (dále jen,<,> zákonč.42al20a4 Sb.*).pro Územní samospróvný celek obec črrorc (dóle jen,územní celek*) za období od 1.1,<.> 2a20 do 31.12.2020 1l10 L I.VŠEOBECNE INFORMACE Yymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územniho celku: Auditor/auditorská společnost provedla přezkoumání hospodařeni územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst.7 zákona č.42012004 Sb <.>,ustanovením § 2 písm.c) zákona o auditorech <.>,\'- Místo přezkoumání hospodaření územního celku: Orgán územního celku oprávněný jednat jeho jménem,resp.statutární orgán dobrovolného svazku obcí zastupitelstvo Auditor/auditorská společnost: Ing.XXXX XXXXXX Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing.Jří Giogas Další osotly podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku: Šá.k Trávníčková Obec čp.17,27323 0023425] Období,ve kterém trylo přezkoumání hospodaření rízemního celku provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo/la v období: 1.1|.2020 Závérečné přezkoumání hospodaření proběhlo v období: 12.2.202l Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření rúzemniho celku auditorem/auditorskou společností: Označení první činnosti auditora,kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení: 1.I1.2020 Označení poslední činnosti auditora na oyěřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení: 12.2.202I 2/10 L b) c) ď) ...
Závěrečný účet obce Černuc 2020.doc
Závěrečný účet
___________________________________________________________________________
Závěrečný účtu obce ČERNUC za rok 2020
/zpracovaný na základě § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů/
Údaje o obci:
<br> Adresa: Obec Černuc,Černuc čp.17,273 23
IČO: 00234257
<br> tel.: 315761048
<br> e-mail: obec@cernuc.cz
<br> starosta@cernuc.cz
podatelna@cernuc.cz
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.Kladno,č.účtu 4420141/0100
<br>
<br> Česká národní banka,č.účtu 94-4711141/0710
Počet obyvatel k 31.12.2020: Černuc - 589,Miletice - 172 <,>
<br> Bratkovice - 125,Nabdín - 67
Obec Černuc,pod kterou spadají obce Miletice,Bratkovice a Nabdín
<br> má k 31.12.2020 celkem 953 obyvatel <.>
<br> Počet zaměstnanců: 5
Počet členů zastupitelstva obce: 10
Počet veřejných zasedání: 10
V roce 2020 pracovaly finanční a kontrolní výbory a
výbor pro kulturu a sport <.>
Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2020:
1.OZV č.1/2020,o místním poplatku ze psů
2.OZV č.2/2020,o místním poplatku za provoz,systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování odpadů
3.OZV č.3/2020,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
4.OZV č.4/2020,kterou se mění a doplňuje OZV č.2/2020,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem TRIADA spol.s.r.o <.>,Praha 9
<br> A.Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté
Dotace do rozpočtu obce za rok 2020 činily celkem 775 590,40,- Kč.Rozpis a jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
______________________________________________________​​​​​​_________
Poskytovatel
ÚZ
Účel
<br> Položka
Rozpočet
Skutečnost
<br> Krajský úřad
98193
Volby Zastup.4111 49 069,- 49 069,-
<br> Stř.kraje Praha
<br> Stř.kaje
MŠMR ČR
33063 „Šablony“ 4116 233 1...

Načteno

edesky.cz/d/4569208

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černuc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz