« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Závěrečný účet za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4921_033.pdf (63.08 kB)
Komentář k Závěrečnému účtu obce Hněvošice 2019
<br> K bodu I <.>,II.a IV:
<br> Rozpočet na rok 2019 byl schválen ZO dne 4.2.2019— viz.usnesení č.04/02/2019 a to:
<br> Rozpočtované příjmy ve výši v Kč 14 629 301,00 Rozpočtova né výdaje ve výši v Kč 16 084 578,00 Splátka úvěru v Kč 2 040 000,00 Zůstatek účtu u ČNB k 31.12.2019 v Kč 1 572 249,32 Zůstatek běžného účtu k 31.12.2019 v Kč 5 212 744,11 Zůstatek z předešlých let 3 495 277,00 K bodu III:
<br> V roce 2013 byl přijat dlouhodobý úvěr ve výši 10 mil.Kč.Po pravidelných měsíčních splátkách byl k 31.12.2019 stav tohoto účtu 3 710 094,10 Kč <.>
<br> V průběhu roku 2016 přijat úvěr ve výši 7 000 000,00 Kč,čerpáno bylo 6 500 000,00 Kč
<br> na nákup areálu bývalého ZD,po měsíčních splátkách,činí zůstatek úvěru k 31.12.2019
<br> 2 870 360 Kč <.>
<br> K bodu V:
<br> Není využíváno
<br> K bodu VI:
<br> V roce 2019 jsme obdrželi 2.splátku investiční dotace na akci „Rekonstrukce prostoru pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.“ Téhož roku proběhla rekonstrukce chodníků na ulici Mírová.Rekonstrukce byla financována z rozpočtu obce.V roce 2019 jsme obdrželi průtokovou - neinvestiční dotaci určenou pro ZŠ Hněvošice „Operační program výzkum,vývoj a vzdělávání.“ V roce 2019 byl dokončen nový územní plán.Vroce 2019 dochází kdokončování nového veřejného osvětlení,dlouhodobého majetku,ten bude splácen v délce 7 let <.>
<br> K bodu VII: Příloha 1 a 4
<br> Veřejným rozpočtům byly poskytnuty neinvestiční transfery:
<br> Sdružení obcí Hlučínska 25 350,- Kč Svazek mikroregionu Hlučínska — západ 29 712,- Kč K bodu VIII <.>
<br> Dotace :
<br> Úřad práce — 4116 účelový znak 13101
<br> příjem na zaměstnance z úřadu práce 60 000,- Kč
<br> volby — 4111,účelový znak 98348
<br> příjem na konání voleb do Evropského parlamentu 29 OOO,- Kč skutečné náklady 22 592,- Kč vratka v roce 2020 6 408,- Kč
<br> průtoková neinvestiční dotace pro ZŠ Hněvošice — 4116,účelový znak 33063
<br> Operační program Výzkum,vývoj a vzdělávání 928 049,- Kč bod IX: P...
4921_001.pdf (2.17 MB)
Licence: D1 VD
<br> XCRGBZUC /ZU1 (24012019 /O1012019)
<br> Ev.číslo: &'$/za Vyvěšeno: /Á4Č Zag?
<br> Sejmuto:
<br> Obec Hněvošice
<br> Vyvěšeno í způsobem umožňující dálkový přístuý
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
<br> (v Kč) sestavený ke dni 03.03.2020
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00300071
<br> název Obec Hněvošice ulice,č.p.Opavská 170 obec Hněvošice
<br> PSČ,pošta 74735
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 553762669
<br> fax 553762669
<br> e-mail hnevosice©hnevosice.cz WWW stránky hnevosice.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Evidenční číslo: ů/MM
<br> Závěrečný účet byl vyvěšen na úřední desce a na elektronické úřední desce umožňující dálkový přistup dne: /Á ý QM
<br> Sej muío z úřední desky a elektronické úřední desky dne:
<br> Projednáno v Zastupitelstvu obce Hněvošice dne: ff &' % M
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> ll.Plnění rozpočtu výdajů
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> Vlll.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 03.03.2020 12h20m225 Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.0.strana 1/ 11
<br> Licence: D 1 VD
<br> |.PLNÉNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> XCRGBZUC/ZU1 (24012019/01012019)
<br> Text
<br> Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem
<br> Schválený rozpočet
<br> 13 820 500,00 445 001,00
<br> 363 800,00 14 629 301,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 14 329 500,00 491 801,00
<br> 1 310 849,00 16132150.00
<br> Skutečnost-
<br> 14 324 377,87 490 370,40
<br> 1 310 849,00 16 125 597,27
<br> vetší/ni výpis polož—ek dle odvětvového a druhového třídění rozpočib...

Načteno

edesky.cz/d/4569196

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz