« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Zápis z jednání OZ 16.3.20221

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis OZ 16.3.2021 (138.05 kB)
1/2021
<br>
Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Meclov <,>
<br> konaného dne 16.března 2021 v Třebnicích od 18.00 hodin <.>
<br>
Č.j.: 260 /2021
<br>
Je přítomno 12 členů zastupitelstva (příloha č.1) z celkového počtu 15 členů zastupitelstva <.>
Zastupitelstvo je usnášeníschopné (dle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
1.Zahájení
Zasedání zahájila starostka obce a seznámila přítomné s programem v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> 1.Zahájení v 18.00 hod <.>
2.Určení zapisovatele
3.Volba ověřovatele
4.Způsob hlasování
5.Kontrola usnesení z minulého zasedání
6.Zprávy o jednání Rady mezi jednotlivými zasedáními
7.Rozpočtové opatření č.1/2021
8.Plnění rozpočtu k 28.2.2021
9.Inventarizační zpráva
10.Zpráva kontrolního a finančního výboru
11.Příspěvek na výkon státní správy
12.Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Meclov
13.Finanční výpomoc ZŠ a MŠ Meclov
14.Chráněné bydlení Meclov
15.Změna č.1 Územního plánu Meclov
16.Prodej,nákup,směna pozemků
17.Investice
18.Různé
19.Diskuze
20.Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0
<br>
2.Určení zapisovatele:
<br>
<br>
<br>
3.Volba ověřovatelů
<br>
<br>
Výsledek hlasování: pro: 10 proti: 0 zdrželi se: 2
<br>
4.Způsob hlasování
Jednotlivě
<br> Výsledek hlasování: pro: 12 proti: 0 zdrželi se: 0
<br>
<br> 5.Kontrola usnesení z minulého zasedání
-na minulém zasedání nebyly uloženy žádné úkoly <.>
OZ bere na vědomí
<br>
6.Zpráva o jednání Rady mezi jednotlivými zasedáními
Členové zastupitelstva byli seznámeni s jednotlivými zápisy ze zasedání Rady obce
<br> Meclov <.>
<br> OZ bere na vědomí
<br>
7.Rozpočtové opatření č.1/2021
Rozpočtové opatření č.1/2021 v předloženém znění <.>
Schváleno na zasedání Rady obce dne 20.1.2021
OZ bere na vědomí
<br>
8.Plnění rozpočtu k 28.2.2021
Výdaje plníme na 7,72 %,příjmy na 16,14 % <.>
OZ bere na vědomí
<br> 9.Inventarizační zpráva
Přítomní byli seznámeni s výsledkem inventarizace k 31.12.2020.P...

Načteno

edesky.cz/d/4569178

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz