« Najít podobné dokumenty

Obec Majetín - Informace o nároku výroku územního rozhodnutí (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Majetín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_892567194_1_DOC070421-07042021122123.pdf [4,97 MB]
?
<br> at:/„gg
<br> “II
<br> »? „l:
<br> % * ) &z,\ “.\ I ! % ev_č.1303 ev.č.l 149 ředitel č.j.08-7552/2003-415.2 č.j.08-1868/2000-4152 ZEPIKO 51901- 5 f-0 Tel./Fax: 541242598 Dič:CZGO726041
<br> Zodpovědný projektant Závodní lomu Vedení společnosti Š' Slovanské nám.9,61200 BRNO "Š %“
<br> RNDr.XXXXX XXXX RNDr.XXXXX XXXX Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Okres : Olomouc PK Geo,s.r.o <.>
<br> Investor: ZEPIKO spol.s r.o ]eřábkova 5,602 00 BRNO
<br> _ Tel.:543254343 Obec,katastrální území : Krčmaň,Majetín e-mail: pkgeo©pkgeo.cz
<br> Kontroloval Ing.Naimanová Zpracoval Frant.Koblížek / V V ' <,>
<br> Plskovna Krcman-MaJ etln Číslo zakázky „012
<br> $ Datum duben 2013
<br> “S
<br> Souř.systém S -_7TSK Aktualizovaný rekultivační řez - III.etapa Výškový systém pr
<br> Měřítko 1 :25 00
<br> | 514/142
<br> 8/9
<br> ml/
<br>.- 545/2
<br> 624/9
<br> 817/2
<br>.<.> “.užťut'nap'ů'JX—tckeůť ' '\D
<br> \ 815/170
<br> 817/1
<br> 82448
<br> ýgmř
<br> 524/49
<br>.“.<.>.a-fanu <,>
<br> )
<br> _L
<br> %
<br> 0/5442
<br> \\ \\\\\\\ \\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\ \\ \\\\\\\\č\ \\ \\\\ \\ \\\\ \\ \
<br> \ <.>
<br> \ \ \
<br> \\ \\ \\ \\ \ \ \ \ \
<br> „% \\x- \ \\ \\|\\\ a“ \\ “\\ \ \ \i\\\\\\\\\\\ | \\ Š \ \\\\\\\ \\\\\\\ \š\
<br> /
<br> 1214 % <,>
<br> \\ \ \ ' \\ \ \\ \\ \\\\\\\ E\ŘQ\\í\/ě\\\\\\\ \ \ \ \ I \ \ \
<br> \ \ \“ \ \\ \ \ \\ \\ \\ \\5 \ \ v \ \ \ \“ \ \\
<br> \\ \\ \ \ \\ \ \ \\\—\\\\\\\\\\\ \\ \ \.\ \ \
<br> \\
<br> “WG/436
<br> \ \ \\\\\ \\I \\\\š\\\x\\\\\\wžž \““WM“\\ŘŘŠŠOŘŘĚŠŠŠŠŘŠĚŠŠŠŠ\\ \\ \ \\\ \\ “ \\ŘŠ Šššwx \\\\\\\\\\\\\\\Ě\\\\\\\\\\\\\ \\Š\\\\\\\\\\\\\\ \ \ \\ \ \\ \\ &% \\\\\\\ \\\\\\\\\ „ “ \m \\ \ \\ \\ \\ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\<\\ \ \\\\\\\\\\<\ý\\ \\\\\\\
<br> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Č\£í % \ \\\\Í\\\\\\\\\\ \\ \ \ \\\ \\\\ \ \\ \\\\\\\\\\\\\\\ ff \ \\ \\ \ \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ř\ř%<\\ \\
<br> č767/06 <.>
<br> 121 ?
<br> 8/54 8/6425 3/6425 ale,/2? 5/6428 29
<br> Zodpovědng projektant Závodní lomu Vedení společnostll ev.c.1303 ev.č.B747 ředltel c.J.me...
priloha_892567194_0_2021-265.pdf [0,12 MB]
O B E C N Í Ú Ř A D V E L K Ý T Ý N E C
stavební úřad,Zámecká 35,783 72 Velký Týnec
<br>
<br>
SPIS.ZN.: VT/265/2021/SU46
Č.J.: VT-917/2021/SU46
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> ing.XXXXXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
stavebni.urad@velkytynec.cz
<br> DATUM: 27.2.2021
<br>
<br>
INFORMACE
O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
ZEPIKO spol.s r.o <.>,IČO 46971360,Slovanské náměstí 1177/9,612 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 28.1.2021 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném
územním řízení o změně využití území.Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení <.>
<br> Stavební úřad Obecního úřadu ve Velkém Týnci,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního zákona návrh výroku
územního rozhodnutí.V souladu s § 95 odst.5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci
písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží,pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (stavební úřad
Obecního úřadu ve Velkém Týnci,úřední dny Po a St 7:30 - 12:00,13:00 - 17:30) <.>
<br> Žadatel podle § 95 odst.4 stavebního zákona zajistí,aby informace o návrhu výroku rozhodnutí,včetně
grafického vyjádření záměru,byla bezodkladně poté,co jej obdrží,vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:
<br> ÚŘEDNÍ DESKA OBECNÍHO ÚŘADU MAJETÍN
<br>
<br> Návrh výroku:
<br> Stavební úřad v návrhu výroku:
<br> I.Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o z m ě n ě v y u ž i t í ú z e m í
<br> pro účel
<br> Rekultivace pískovny -Krčmaň-III.etapa-změna č.2
Majetín
<br> (dále jen "účel")...

Načteno

edesky.cz/d/4569171

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Majetín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz