« Najít podobné dokumenty

Obec Jeneč - Veřejná vyhláška_KÚ Středočeského kraje_oznámení o zveřejnění návrhu rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jeneč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Jenec_ZUR.PDF
Obec JENEČ,k.ú.Jeneč u Prahy okres Praha-západ
<br> 0 250 500 1 000 M
<br> 1:5 000
<br> Legenda
<br> _ ZÚR ÚZ po 2A <.>,plochy a koridory (Z= železniční doprava)
<br> Hranice obce
<br> Parcely KN
2019-131301.pdf
Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 100 fax: 257 280 775 kroupova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
<br>
<br> V Praze dne: 7.4.2021
<br>
Spisová značka: SZ 131301/2019/KUSK ÚSŘ/Kro
<br> Č.j.: 042882/2021/KUSK
<br> Vyřizuje: Ing.Kroupová/257 280 946
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o zveřejnění návrhu rozhodnutí v přezkumném řízení o zrušení části
OOP č.1/2018,kterým byla vydána stavební uzávěra na celé území obce Jeneč
<br>
Krajský úřad Středočeského kraje,Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský
<br> úřad“),věcně a místně příslušný podle § 67 odst.1 písm.a) zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,tímto oznamuje v souladu s § 172 odst.1 správního řádu zveřejnění návrhu
<br> rozhodnutí v přezkumném řízení o zrušení části OOP č.1/2018,kterým byla vydána stavební uzávěra na celé
<br> území obce Jeneč,které je přílohou této vyhlášky <.>
<br> Krajský úřad tímto vyzývá dotčené osoby k podání námitek nebo připomínek do 30 ti dnů ode dne jeho
<br> doručení.Zmeškání úkonu nelze prominout <.>
<br> Řízení o návrhu rozhodnutí v přezkumném řízení,které je opatřením obecné povahy,je vedeno
<br> písemně.K tomuto návrhu mohou dotčené osoby (§ 172 odst.4 a 5 správního řádu) uplatnit písemné
<br> připomínky u správního orgánu,který řízení vede a který je povinen se jimi zabývat <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX
odborný referent
<br> otisk úředního razítka
<br>
<br>
Toto oznámení společně s návrhem rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů,ode dne doručení <.>
<br> Vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Razítko,podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí <.>
<br>
<br> Dále se doručuje k vyvěšení a s žádostí o sdělení data vyvěšení a sejmutí:
<br> Obecní úřad.Jeneč
<br> Krajský úřad Středočeského kraje,odbor podpory řízení krajského úřadu
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4569158

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jeneč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz