« Najít podobné dokumenty

Obec Darkovice - Návrh závěrečného účtu SOMH za r. 2020 (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Darkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o hospodaření SOMH 2020.pdf [0,09 MB]
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020
<br> V souladu s ustanovením článku VIII,odst.4 Stanov Svazku obcí mikroregionu Hlučínska ( dále jen SOMH ) byla provedena dne 10.3.2021 kontrola hospodaření SOMH za období od 1.1.2020 — 31.12.2020 <.>
<br> Kontrolu provedli členové kontrolní a revizní komise:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,starostka obce Závada,předsedkyně kontrolní a revizní komise
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX,starosta obce Bohuslavice,člen kontrolní a revizní komise
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX.starosta obce Ludgeřovice,člen kontrolní a revizní komise
<br> XXXX XXXXXXXX,pracovnice odboru financí MěÚ Hlučín,která je pověřena vedením účetnictví SOMH
<br> Kontrolní zjištění:
<br> SOMH má pro vedení účetnictví zpracovanou Směrnici provedení účetnictví č.2 Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko,která nabyla účinnosti dne 1.1.2010.Pro inventarizaci majetku SOMH je vydána Směrnice pro provedení inventarizace majetku a závazků Svazku obcí mikroregionu Hlučínska,podle které se postupovalo při provádění inventarizace majetku a závazků svazku v roce 2020.Pro odepisování dlouhodobého majetku SOMH jsou stanovena Pravidla pro odepisovaní dlouhodobého majetku Svazku obcí mikroregionu Hlučínska <.>
<br> V období od 1.1.2020 do 25.3.2020 hospodařil SOMH vrežimu rozpočtového provizoria.jeho pravidla byla schválena na sněmu SOMH,který se uskutečnil 20.1 1.2019 pod bodem 1.d),usnesení <.>
<br> Rozpočet pro rok 2020 byl schválen na Sněmu SOMH konaném 25.3.2020 jako vyrovnaný,se zapojením zůstatku z roku 2019 ve výši 1.270.388,11 Kč <.>
<br> 1.312.498,11 Kč 1.312.498,11 Kč
<br> Celková výše příjmu Celková výše výdajů
<br> Kontrolou hospodaření SOMH vobdobí,kdy svazek hospodařil v režimu rozpočtového provizoria,nebylo zjištěno porušení schválených pravidel rozpočtového provizoria <.>
<br> Kontrola účetních dokladů byla provedena namátkovým způsobem <.>
<br> a) Příjmy Hlavní část příjmů tvořily řádné členské příspěvky obcí svazku.Kontrolou bylo zjištěno,ž...
Zpráva MSK 2020.pdf [0,22 MB]
Elekunnický podpis - ]„42021
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD WIWMWIIW ÉEZÍ'ÉÍLZÁTLíÉZ-Íťlííi
<br> MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ mtmis-Jřšfzmžzlžáumm Ě Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
<br> IllllllllllllllIllrlllllrllllllllllll )( o z : o 2 | F
<br> 28.října 117,702 18 Ostrava
<br> ČJ“ MSK 40347/2021 KON/7279/2020/Sam 113.1 V5 N
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Fax: XXX XXX XXX
<br> E-mail: mm
<br> Sp.zn.:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Svazek obcí mikroregionu Hlučínska,IC 70951047 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2020 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných
<br> svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX c.XXX/XXXX Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 2.3.2020 <.>
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření kdatu 31.8.2020 bylo vykonáno ve dnech 14.9.- 16.9.2020 kontrolní skupinou ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č.Identifika cm karta c.Mgr.XXXX XXXXXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Místem provedení dílčího přezkoumání hospodaření byl Městský úřad Hlučín <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2020 bylo vykonáno ve dnech 29.3.— 31.3.2021 kontrolní skupinou ve složení:
<br> Identifikační,k.„.„_ „ Kontrolm s uplna Funkce Poveremc karta c.Ing.XXXXXX XXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
<br> Místem provedení přezkoumání hospodaření byl Krajský úřad Moravskosleského kraje <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: — doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2020 dne 25.8.2020 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy: - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 31.3.2021 <.>
<br> Zástupci územního celku,kteň' byli součinní při realizaci závěrečného přezkoumání hospodaření: — Mgr.XXXXX XXXXXXX,předseda svazku XXXX XXXXXXXX,ú...
Výkazy SOMH 2020.pdf [1,23 MB]

Návrh závěrečného účtu 2020.pdf [0,05 MB]
SVazek obcí mikroregionu Hlučínska “ Návrh závěrečného účtu za rok 2020
<br> druh příjmu,výdaje příjmy v Kč výdaje v Kč rozpočtová skladba - paraggf
<br> Počáteční stav běžného účtu snížený o dotaci 1 031 188,11 0,00 0000 položka 811 - Krátkodobé financovani Zůstatek dotace MSK na projekt cyklostezky Kozmice - Dolní Benešov 239 200,00 0,00 0000 položka 811 - Krátkodobé financování Členský příspěvek -— 1,00 Kč/občan 1 1 10,00 0,00 0000 poiožka 4121-Neinvestpřijate transfery od obcí Přijaté úroky Z Účtu 642,60 0,00 6310 - Obecne příjmy a výdaje z finančních operací Komunitní plánování 0,00 0,00 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc obyvatelstvu Bankovní poplatky České Spořitelny 0,00 2 585,07 6310 - Obecne příjmy a výdaje z finančních operací Provozní náklady 0,00 3 146,00 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené Ostatní služby - refundace mzdových nákladů 0,00 0,00 6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazené Vypracování projektové dokumentace na cyklostezku Kozmice - Dolní Benešov 0,00 0,00 2219 — Ostatní záležitosti pozemních komunikací Vypracování projektové dokumentace na cyklostezku Hlučín — Kozmice 0,00 60 500,00 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací Rezerva 0,00 0,00 6409 - Ostatní činnosti jinde nazařazene
<br> elkem 1 312 140,71 66 231,07 Zůstatek běžného Účtu k 31.12.2020 1 245 909,64 Kč!
<br> Zpracovala: Dana Tomasova
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX - předseda Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
<br> Áža/% aZ/
<br> Svazek obcí mikroregionu Hlučínska Mírové náměstí 23 748 01 Hlučín ICQ: 70951547
Inventarizační zpráva 2020.pdf [0,06 MB]
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> o výsledku řádné inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2020 u Svazku obcí mikroregionu Hlučínska IČ: 70951047
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a směrnicí pro provedení inventarizace.Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> 2.Proškolení inventarizační komise Proškolení proběhlo v budově Městského úřadu Hlučín dne 16.12.2020.Provedení proškoleníje
<br> doloženo prezenční listinou <.>
<br> 3.Průběh inventur
<br> Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěný skutečný stav majetku a závazků.Majetek byl ověřován dle inventárních čísel a zůstatek účtu 321 — Dodavatelé,dle číseiné řady v knize došlých faktur.Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a nebyly shledány žádné rozdíly <.>
<br> SU AU Název účtu Účetní stav Inventumí stav Rozdíl k31.12.2020 k31.12.2020
<br> 010 0100 Drůbný “ŽlouthdOby 6520000 6520000 0
<br> * nehmotny majetek
<br> 019 0101 Ostatrn důouhÝdObý 33457838 33467838 0 nehmotny majetek
<br> 901 0100 Drobný nehmotný majetek 5.400,00 5.400,00 0
<br> 042 0100 NedOk?“čeT*Y leUhOdOby 645.232,50 645.232,50 0 hmotny majetek Oprávky k drobnému
<br> 078 0100 dlouhodob.nehmotn.majetku 65.200,00 65.200,00 0 Oprávky k ostatnímu
<br> 079 0101 dlouhodobnehmom.majetku 320.551,00 320.551,00 0
<br> 231 0100 Základní běžný účet 1.245 909,64 1.245.909,64 O
<br> 321 3333 Dodavatelé 202.692,50 202.692,50 ' 0
<br> 388 0100 Dohadný účet aktivní 444.500,00 444.500,00 0
<br> 0901,<,> „,<.> 401 0933 Jměm ucetm jednotky 156.409,48 156.409,48 0 0300,Transfery na pořízení
<br> 403 0500 dlouhodobého majetku 708367964 708367564 0
<br> 406 0100 OCCÍÍÚVHC' Třdlly p" 65.200,00 65.200,00 0 prvmm pouzm metody
<br> F 310_ Výsledek hospodaření
<br> 432 319 předcházejících účetních 704.264,99 70426499 0 období
<br> h,_ „]
<br> 472 0110 D““ “dabeprua...

Načteno

edesky.cz/d/4569138

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Darkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz