« Najít podobné dokumenty

Obec Býšť - Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu- instalace svodidel

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Býšť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

instalace svodidel.pdf (105.33 kB)
Instalace svodidel
<br> V pracovní době bude provoz řízen pracovníky stavby
<br> — „9,553 ' - '43 KRAJE
<br> <.>,<.> J.ť \.:1-'!ň:iui
<br> H.<.>.<.>.<.> _ _.<.>.<.>.<.> t.<.> igri \W Ely (mo um wm 47
<br> Zhotovltelz _ 61.088 % <.>
<br> Kreslll.Blanka Faltysavá / tel.: 601 545 613 Zodp.projektant:
<br> =—L——
<br> & DZPCE
<br> Doi-WM unum.munice „.g
<br> Rmim 155 Kommovak David Fanla 1603 115 936 ( info©dzpce.cz.cc: za?á'fářč'ť'ě'žmm l$l : EN “59115.<.> ml lnfngdzpccqz Kraj: Pardubicky | Okres: Holice | Obec: Býšť m:ww.nw= Akce: DATUM 11.03.2021 |/35 nova svodldla mm.“ STUPEN PD DIO DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ MERITKO FORMAT 2x AA
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu.pdf (209.34 kB)
1
<br> *KUPAX00X8WZ0*
KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
<br> odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> 532 11 Pardubice,Komenského nám.125 tel.466026111
Č.j.: KrÚ 28818/2021-Ky V Pardubicích dne: 6.4.2021
SpKrÚ 22138/2021
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br>
Krajský úřad Pardubického kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) a ustanovení § 77 odst <.>
1 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
základě ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),na základě žádosti společnosti CROSS Zlín,a.s <.>,(IČ:
60715286),se sídlem Hasičská 397,763 02 Zlín Louky,kterou zastupuje na základě plné
moci společnost Dopravní značení Pardubice s.r.o.(IČ:25931016),se sídlem Rosice 155 <,>
533 51 Pardubice 17,podané dne 11.3.2021 <,>
<br>
s t a n o v u j e
<br> přechodnou úpravu provozu
<br>
<br> na silnici I/35 před křižovatkou se silnicí III/29825 vpravo ve směru od obce Býšť a to
umístěním přechodného dopravního značení dle situace,která je nedílnou součástí tohoto
stanovení,dále
<br> za podmínek:
<br> Dopravní značení proveďte jako: dopravní zařízení a přenosné svislé dopravní značky
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: reflexní
Platnost úpravy: od 26.4.2021 do 30.4.2021
Důvod: instalace silničních svodidel
Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:
p.Tykal,tel.606 752 721
<br> za přechodné dopravní značení: XXXXX XXXXX,Dopravní značení Pardubice s.r.o <.>,tel <.>
603 115 936
<br> Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.Pro umístění
přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého
dopravního znač...

Načteno

edesky.cz/d/4569110

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Býšť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz