« Najít podobné dokumenty

Obec Ostopovice - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ostopovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SLP-OV/26899-21/KZA/
ZNEPLATNĚNO
<br> SITUACE DIO
<br> SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP JMK - DP
<br> SOUHLASÍME S PDZ,ZUK,UZAVÍRKOU
<br> A OBJÍZDNOU TRASOU <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> SOUHLASÍME S PDZ,ZUK,UZAVÍRKOU
<br> A OBJÍZDNOU TRASOU <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> LEGENDA
<br> DOČASNĚ ZNEPLATNĚNÉ
<br> TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> TRVALÉ SVISLÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> NAVRŽENÉ PŘECHODNÉ
<br> DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OSAZENÉ 7
<br> DNÍ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY
<br> Situace dopravně-inženýrských opatření
<br> 3/2021
<br> 2x A4
<br> -
<br> 1RDS
<br> F cs
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> ELEKTRIZACE TRATI VČ.PEÚ
Brno - Zastávka u Brna 1.etapa
<br> 102/2020
<br>
<br>
<br> P O L I C I E Č E S K É R E P U B L I K Y
Krajské ředitelství Jihomoravského kraje
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br>
Odsouhlaseno dne:
<br> Pod č.j.: KRPB- /ČJ-2021-0600DI-HRB
<br> Dle § ……………………………….zák.č.13/1997 Sb <.>
<br> § 77/3 ……………………….zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost do: Podpis:
<br> zák.č.361/2000 Sb <.>
<br> Podpis:
<br> Zneplatnit
<br> 31.3.2021 1/1
<br> 54088 - 1
<br> 31.3.2022
<br>
<br>
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
<br> JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
SPECIALIZOVANÉ PRACOVIŠTĚ
<br> DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ BM a BO
611 32 Brno,KOUNICOVA 24
<br>
<br>
<br>
<br> POLICIE ČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKČESKÉ REPUBLIKY
<br> KRAJSKÉ ŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDIŘEDITELSTELSTVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ TVÍ...
SLP-OV/26899-21/KZA/
[[
<br> ]
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: Čj.SLP-OV/26899-21/KZA
Spisová značka: Sp.SLP-OV/5263-2021/KZA
Vyřizuje/linka: Bc.Žaneta Kryštofová/533304400
E-mail: krystofova@slapanice.cz
V Brně dne: 06.04.2021
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
<br> silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na
<br> základě žádosti spol.Skanska a.s <.>,se sídlem Průmyslová 493,530 03 Pardubice,IČO 26271303;
<br> zastoupené na základě předložené plné moci spol.GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská 5,620 00
<br> Brno,IČO 41602901 (dále též „podatel“) ze dne 01.04.2021 a po předchozím projednání s dotčeným
<br> orgánem podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské
<br> ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO <,>
<br> Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na místní komunikaci: ul.Na Rybníčku v obci Ostopovice
<br> z důvodu: příjezdu do staveniště vozidlům stavby v rámci akce „Elektrizace trati
<br> vč.PEÚ; Brno – Zastávka u Brna 1.etapa,vyklizení ul.Na Rybníčku“
<br> podle předložené dokumentace pro akci: „Elektrizace trati vč.PEÚ; Brno – Zastávka u Brna 1.etapa <,>
<br> vyklizení ul.Na Rybníčku“,výkres: „Situace dopravně-inženýrských opatření“,číslo přílohy: 1; vypracované...

Načteno

edesky.cz/d/4569100

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ostopovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz