« Najít podobné dokumenty

Obec Chrást - Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Spartak Chrást na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chrást.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Obec Chrást se sídlem: 1C: bankovní spojení: zastoupená: Smlouva o poskytnutí dotace tř.Cs.odboje 133,330 03 Chrást 00257851 ČSOB Plzeň,č.ú.11 1406230/0300 Ladislavem Bohuslavem,starostou č.j.: ^^//^/ na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace (dále jen „poskytovatel") a Tělovýchovná XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX,z.s.se sídlem: XC: bankovní spojení: zastoupená: Chrást U Stadionu 625,330 03 Chrást 00668575 C.spořitelna,č.ú.722059389/0800 Janem Kašákem,předsedou uzavřeli na základě usnesení obecního zastupitelstva č.2021/16/4 ze dne 18.2.2021 a podle § 1746 odst.2 žák.89/2012 Sb <.>,Občanský zákoník a § 9 odst.l písm.h) zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,tuto smlouvu: I.Předmět smlouvy l.Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové finanční dotace poskytovatelem příjemci na činnost,údržbu sportovišť oddílů lukostřelby,tenisu a volejbalu,na údržbu a nákup sportovního vybavení oddílů TJ SpartakOirást a činnost oddílů TJ XXXXXXX XXXXXX.X.Poskytovatel poskytuje finanční dotaci ve výši XXX.000,- Kč (slovy statisíc korun českých).3.Příj emce prohlašuj e,že tuto finanční dotaci k tomuto účelu přij ímá.4.Příjemce je povinen oprávněn vyčerpat poskytnutou finanční dotaci do 30.11.2021.II.Práva a povinností smluvních stran l.Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci finanční dotaci uvedenou v či.I odst.2 této smlouvy bankovním převodem na účet příjemce uvedený výše v této smlouvě.2.Účelem poskytnuté finanční dotace uvedené v či.I odst.l této smlouvy je financování potřeb TJ XXXXXXX XXXXXX,z.s.Údržba sportovišť bude prováděna v souladu se smlouvou o výpůjčce čj.: 08/0413 ze dne 26.3.2008 ve znění dodatku č.l.3.Příjemce se zavazuje finanční dotaci převzít a použít výhradně k účelu vymezeném touto smlouvou a v souladu se žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Chrást,z prostředků určených na podporu sportovních oddílů.m.Povinností příjemce l.Příjemce se zavazuje vést evidenci čerpání poskytnuté finanční dotace oddě...

Načteno

edesky.cz/d/4569071

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chrást      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz