« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Újezd - Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 22 - Výkaz zisku a ztrát a Rozvahao.p.s. Újezd o.p.s.
Výkaz zisku a ztráty
<br> podle Přílohy č.2 vyhlášky č.504/2002 Sb <.>
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ve zkráceném rozsahu
<br> ke dni 31.12.2020
<br> Název,sídlo a právní forma účetní jednotky
<br> Újezd o.p.s <.>
<br> Dolní Újezd 281
<br> Dolní Újezd u Litomyšle
<br> (v haléřich) 569 61 Účetníjednotka doručí: |ČO 1 x příslušnému finančnímu orgánu 27484416 Činnosti Označení TEXT Šíša Hlavní Hospodářská Celkem 5 6 7 A.Náklady 1 A.|.Spotřebované nákupy a nakupované služby 2 5 445,00 5 445,00 A.||.Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3 A.lil.Osobní náklady 4 10 000,00 10 000,00 A.IV.Daně a poplatky 5 A.V.Ostatní náklady 6 3 105,00 3 105,00 A.VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba a použití rezerv 7 a opravných položek A.Vll.Poskytnuté příspěvky 8 A.vm.Daň z příjmů 9 Náklady celkem Součet A.|.až A.Vill.10 18 550,00 18 550,00 B.Výnosy 11 B.|.Provozní dotace 12 B.ll.Přijaté příspěvky 13 B.iII.Tržby za vlastní výkony a za zboží 14 15 000,00 15 000,00 B.IV.Ostatní výnosy 15 B.V.Tržby z prodeje majetku 16 Výnosy celkem Součet B.|.až B.V.17 15 000,00 15 000,00 Výsledek hospodaření před zdaněním ř.17 - (ř.10 - ř.9) 18 -3 550,00 -3 550,00 Výsledek hospodaření po zdanění ř.18 - ř.9 19 -3 550,00 -3 550,00
<br> Sestaveno dne:
<br> 16.03.2021
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby,která je účetní jednotkou
<br> Ujezd o.p.s.569 61 Dolní Újezd 281W? IČO: 274 84 416
<br> Právní forma účetní jednotky
<br> Předmět podnikání pořádání kulturních akcí
<br> Pozn.:
<br> Rozvaha podle Přílohy č.1 vyhlášky č.504/2002 Sb <.>
<br> ROZVAHA ve zkráceném rozsahu
<br> ke dni 31.12.2020
<br> Název,sídlo a právni forma účetní jednotky
<br> Újezd o.p.s <.>
<br> Dolní Újezd 281
<br> Dolní Újezd u Litomyšle
<br> (v halěřích) 569 61 Účetní jednotka doručí: IČO 1 x příslušnému fin.orgánu 27484416.;“st Saaremaa? Sezima-0%? a b c 1 2 A.Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I.až A.lV.1 A,|,Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 2 A,||,Dlouhodobý hmotný maje...
Příloha č. 21 - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření o.p.s. \''Újezd o.p.s.\''
Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Újezd za rok 2020
<br> Název a sídlo : Újezd obecně prospěšná společnost,zkráceně Újezd o.p.s.Sídío : Dolní Újezd 281
<br> IČ: 274 84 416
<br> Zakladatel : Obec Dolní Újezd,Dolní Újezd 281,569 61,uč.- 002 76 596 Struktura : statutární orgán,správní a dozorčí rada
<br> Předmět činnosti : o.p.s.byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb vedoucích k podpoře a rozvoji občanských aktivit v oblasti kultury,turistiky a sportu a spolkové činnosti v obci,se zaměřením na aktivní zapojeníobčanů do XXXXXX obce <.>
<br> Obecně prospěšná společnost v roce XXXX obdržela příspěvek od Obce Dolní Újezd ve výši 45.000 Kč na kulturní akci „ Stavění máje".Tato akce nemohla proběhnout,příspěvek byl vrácen na účet Obce Dolní Újezd <.>
<br> Pedagogický dozor tábora Sluníčko byl zajištěn asistentkami ZŠ Dolní Újezd,zázemí tábora Na sbírkovém účtuje k 31.12.2020 zůstatek 101.314 Kč.o.p.s.za rok 2020 vykázala ztrátu ve výši 3.550 Kč <.>
<br> V roce 2020 byla provedena kontrola hospodaření dozorčí radou <.>
<br> Ujezd o.p.s <.>,- 569 61 Dolní Újezd 261 Www IČO: 274 84 416,v Dolním Újezdě dne 25.3.2021.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> \! lh €) a žn.: ?i i) iub uJIDOI' DG“ were.& f.'.Ízf | Došlo (Inez.„.<.>.<.>.<.>.<.>.„ % '//._ Č./(7;; f-ŽŽVŽ') ?),-LLC; uit—\'f/.\" 9- [?:—VJ
<br> Ě Přsohy ! poč.listů: ! %
<br> /V.<.>.<.> <.>
Příloha č. 20 - Výkaz Příloha za rok 2020 zřízené p.o. ZUŠ Dolní Újezd
" <.>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 26.01.2021 7:38:25 Název účetní jednotky: Základní umětecká škoia Sídlo: Dolní Újezd 480 569 61 Dolní Újezd Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: Poskytuje základni vzděláni \: jednotlivých uměleckých odborech IČO : 67439896
<br> A.1.Informace podle 57 odst3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informaci o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle 57 odst.4 zákona
<br> AJ.! Informace podle 57 odst.5 zákona
<br> organizace vede na základě rozhodnutí zřiovatele v roce 2020 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.Účetní je'dnota má zachycen majetek ve výpůjčce na podrozvahovém účtě 992.00.Jedná se o klavírní křídlo <.>
<br> Na účtě 314.00 je zachycena záloha na telefony ve výši 600,— Kč [poskytovatel Fortech Litomyšl/ <.>
<br> LQIBSÍL LZOZ' LO'QZ NSU.i BUG-IIS ZOO" LO'G !MÚEUZEXÁA 'XINEH
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.122020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2021 12:06:22
<br> Název účetní jednotky: Základní umělecká škola
<br> Sídlo: Dolní Újezd 480
<br> 569 61 Dolní Újezd
<br> Právní forma: příspěvková organizace
<br> Předmět činnosti: Poskytuje základní vzdělání vjednotlivých uměleckých odborech
<br> iČO : 67439896
<br> A.4.Informace podle 57 odst5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo _ _ Po“.ÚČETNÍ oanosi [ „ k Nazev polozky fOZYÉhOVY Po 02 y ucet BEZNE MINULE P.l.Majetek a závazky ůčetníjednolky 805 338,46 791 156,96 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 24 587.60 22 310,60 2,Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 780 750.86 768 846.36 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.l|.Krátkodobé podm.pohledávky z transferů a krátkodobě podm.závazky z transferů 1.Kr.podm.pohledávky z předfin.transferů 911 2.Kr.podm.závazky z předňn.transferů 912 3.Kr.podm.pohledávky ze zahran.transferů 913 4.Kr.podm.závazky ze za...
Příloha č. 19 - Výkaz zistku a ztráty za rok 2020 zřízené p.o. ZUŠ Dolní Újezd
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2021 12:06:22 Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Sídlo: Dolní Újezd 480 569 61 Dolní Újezd Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: Poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých odborech
<br> IČO: 67439896 | 1 2 i 3 4 i 1 |.ÚČETNÍ OBDOBÍ | | 1 —————————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Císlo | Název položky !tickýl —————————————————————————————————————————————————————————————————————— položky! % účet| Hlavní | Hospodářská ! Hlavní | Hospodářská | | L činnost | činnost ] činnost | činnost A.NÁKLADY CELKEM 13 815 840,03 11 252 904,37 1 Náklady z činnosti 13 815 840,03 11 252 904,37 1.Spotřeba materiálu 501 156 800,05 193 222,98 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskládovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 92 529,00 62 410,42 9.Cestovné 512 3 281,00 23 273,00 10.Náklady na reprezentaci 513 2 022,00 6 131,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 291 200,08 274 330,07 13.Mzdové náklady 521 9 643 225,00 7 689 783,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 3 242 909,00 2 575 956,00 15.Jiné sociální pojištění 525 40 368,00 31 922,00 16.Zákonné sociální náklady 527 220 725,90 181 878,90 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 FENIX,Výkaznictví 8.81.004 Strana 1 Tisk: 25.01.2021 8:38:18
<br> Ičo: 67439896 ZUŠ Dolní Újezd
<br> Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> Název položky
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.Prodaný materiál
<br> 26.XXXXX a škody
<br> XX.Tvorba fondů...
Příloha č. 18 - Výkaz Rozvaha za rok 2020 zřízení p.o. ZUŠ Dolní Újezd
Li
<br> Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavena k 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2021 12:06:21 Název účetní jednotky: Základní umělecká škola Sídlo: Dolní Újezd 480 569 61 Dolní Újezd Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: Poskytuje základní vzdělání v jednotlivých uměleckých odborech IČO: 67439896
<br> | 1 2 i 3 4 [ | ! OBDOBÍ | lSyntel—————————"——————————————::—j —————————————————————————————————————————— Číslo | Název položky ltickýl BEZNE |,položkýl | účet; ———————————————————————————————————————————————————— | MINULE ? l i BRUTTO | KOREKCE 1 NETTO AKTIVA CELKEM 5 614 944,10 3 050 712,66 2 564 231,44 1 822 271,14 A.Stálá aktiva 3 050 712,66 3 050 712,66 I Dlouhodobý nehmotný majetek 17 435,00 17 435,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2 Software 013 3 Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 17 435,00 17 435,00 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> FENIX,Výkaznictví 8.81.004 Strana 1
<br> Tisk: 25.01.2021 8:38:17
<br> IČO: 67439896
<br> Rozvaha
<br> ZUŠ Dolní Újezd PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2020
<br> OBDOBÍ
<br> |Synte| ——————————————————————————————————————————————————————————————————————
<br> BEZNÉ |
<br> účet| ———————————————————————————————————————————————————— | MINULÉ
<br> | | Císlo ! Název položky ltickýl 1 |
<br> ] BRUTTO |
<br> KOREKCE | NETTO |
<br> 3 033 277,66
<br> 1 Pozemky
<br> 2 Kulturní předměty
<br> 3 Stavby
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 5.Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
<br> 0 Dlo...
Příloha č. 17 - Výkaz Příloha za rok 2020 zřízené p.o. ZŠ a MŠ Dolní Újezd
Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb Příloha pŘíspĚvxovÉ onoerulzAaE Účetní jednotka: lČ: 75016737 Název: základni škola a mateřská škola Doln právní forma: po Sídlo: Dolní Újezd Předmět činnosti: Sestaveno k:31,12,2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.01,2021 10:58:03 lnformace 7 odst.3 zákona Uěetníjednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání,[ 1.1.ZO?:O_bylaZákladni škola DolnítJlezd,9$9sSy[9vy slouěena.s.tvJgtgrs[og §\9!ou Dolní Ujezd,okres §vitavy pod 2.Ilnformace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT) Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky ó.41012009 3.Ilnformace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT Úěetníjednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu,Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno následujícím způsobem: - přímé náklady se přímo přiřazují do hlavní a hospodářské činnosti,Příloha A,1.-A.3.tJčetní jednotka: Základní škola a mateřská škola Dolní Újezd Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,spřesnosíína dvě desetinná místa) 1ztč: 75016737 u.n*t"ruا Dolní.fsč Ód9,uO: 750 16 UjezcJ (5) Příloha pŘíspĚvxovÉ oncnnlzAcE Účetní jednotka: lČ: 75016737 Název: základni škola a mateřská škola Doln právní forma: po Sídto: Dolní tJjezd Předmět činnosti: Sestaveno k:31,12,2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžiksestavení: 15.01.2021 10:58:03 A.5.lnformace podle § 1B odst.3 písm,b) zákona (TEXT) lČo 75016737 Základní škola a mateřská škola Dolní tJjezd je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci KrÁlantá rl nrlrlíllr Pr rrlnžno ňíeln 6A7 za rlne 1n7 )nO? Dolní Ui Příloha A.5.Účetní jednotka: Základní škota a mateřská škola Dotní Újezd Sestayeno k:31.12.2020 (v Kč,spřesnosfi na dvé desetinná místa) tČ: 75016737 Stránka: 1 z 1 a matořská Ujezd (5) PříIoha pŘíspĚvxovÉ oRcRtt lz^cE Účetní jednotka: tě: 75016797 Název: základnj škola a mateřská škola Doln právní forma: po Sídlo: Dolní tJ...
Příloha č. 16 - V7kaz zisku a ztráty za rok 2020 zřízené p.o. ZŠ a MŠ Dolní Újezd
zák!actniškola
<.>,ffiateř$ká škola Polnl u|ezrt _ _ _ _'-"-'"'ňij1,oůrrl:l <,>
<br>,u,Výkaz zisku a
^ráWtčo: zso 16737 pŘíspĚvrovÉ oRcnHlzASE
<br> Účetní jeonotka: Ě: 75016737
Název: základní škola a mateřská škola Doln právní forma: po
Sídto: Dolní Újezd Předmět ěinnosti:
<br> Sestaveno k:31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
Okamžik sestavení: 15.01,2021 10:59:27
<br>,| 2 43
<br> číslo
položky
<br> Název položky sU BEZNE UCETNl oBDoBl lvttnutÉ účerruíoaoogí
Hlavní činnost I Hosp.činnost Hlavní činnost I Hosp.činnost
<br> A.ruÁrr-Roy cELKEM
l.Náklady z činnosti
<br> 1.Spotřeba materiálu
2.Spotřeba energie
3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
4.Prodanézboží
5.Aktivace dlouhodobého majetku
6.Aktivace oběžného majetku
7.Změna stavu zásob vlastní výroby
B.Opravy a udržování
9,Cestovné
<br> 10,Náklady na reprezentaci
Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> Ostatní služby
<br> Mzdové náklady
<br> Zákonné sociáln í pojištěn í
<br> Jiné sociální poiištění
<br> Zákonné sociální náklady
<br> Jiné sociální náklady
<br> Daň silniční
<br> Daň z nemoviiostí
<br> Jiné daně a poplatky
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> Jiné pokuty a penále
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> Prodaný materiál
<br> XXXXX a škody
<br> Tvorba fondů
<br> Odpisy dlouhodobého majetku
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> Prodané pozemky
<br> Tvorba a zúčtování rezerv
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> Náklady z vy ř azený ch pohledávek
<br> Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> Ostainí náklady z činnosti
<br> Finanční náklady
<br> 1.Prodané cenné papíry a podíly
2.Úroky
3.Kurzové ztráty
4.Nák|ady z přecenění reálnou hodnotou
<br> 37 097 792,85
<br> 37 097 792,85
<br> 501 1 862 BOB,25
502 840153,14
503 0,00
504 0,00
506 0,00
507 0,00
50B 0,00
51 1 575 096,32
512 26 211,00
513 4 931,00
516 0,00
518 412 620J0
521 23 643 504,00
524 7 860 636,59
525 96 416,60
527 704 983,69
52B 0,00
531 0,00
532 0,00
538...
Příloha č. 15 - Výkaz Rozvaha za rok 2020 zřízené p.o. ZŠ a MŠ Dolní Újezd
základní §kola Rozvaha a matetsKa §ň(Jldq L,rqilltl LrJ$áu r-\.<.> l^í l'li^{,n e/ ') PŘÍSPĚVXOVÉ ORGANIZACE Účetní jednotka: -řŠď'd69 Ói- (5) lč: 75016737 Název: Základní škol§Q:ňffiét§řáBrota ootn Právní forma: Po Síd!o: Dolní tJjezd Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.1 2.2020 (v Kě,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.01.2021 10:59:44 1 2 3 4 číslo položky Název položky sU účerHí ogooaí BEzNE MlNULE BRUTTo I xonerce NETTo AKTlVA cELKEM l.1.2.3.4.5 6.7.B.9,ll.1.2.3.4.5.6.7,B.9.10,lll.1,2,J.5.b.1.2.? F 6.B,l.1.2.3.14 153 879,48 9 469 272,71 160 639,95 0,00 0,00 0,00 0,00 160 639,95 0,00 0,00 0,00 0,00 9 30B 632,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 308 632,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 684 606,77 159 015,70 0,00 159 0,15,70 0,00 9 469 272,71 9 469 272,71 160 639,95 0,00 0,00 0,00 0,00 160 639,95 0,00 0,00 0,00 0,00 9 308 632,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 308 632,76 4 684 606,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 684 606,77 159 015,70 0,00 159 0,15,70 0,00 4 175 786,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 175 786,11 1B1 232,68 0,00 1B1 232,68 0,00 stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenění limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek NedoJ
Příloha č. 14 - Výkaz Příloha za rok 2020
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Dolní Újezd 1z00276596IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Dolní ÚjezdNázev:
<br> Sídlo: Dolní Újezd 281
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> územní samosprávný celek
<br> samospráva
<br> 00276596Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 03.02.2021 13:54:51
<br> * Popis činností,které účetní jednotka provozuje
hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č.323/2000 Sb <.>,o rozpočtové skladbě
ostatní cizí prostředky - kauce na uvedení bytu do původního stavu při ukončení nájmu v DPS,dlouhodobý závazek v
souvislosti s technickým zhodnocením objektu č.p.14 a čp.497 budoucími nájemci (částka bude umořována odbydlením
nájmu)
* Účetní a finanční výkazy
Účetní výkazy,jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2009 Sb <.>
* Tvorba a použití opravných položek a rezerv
Účetní jednotka by v roce 2020 k rozvahovému dni (t.j.k 31.12.) tvořila opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní
po splatnosti,a to u pohledávek definovaných vyhláškou č.410/2009 Sb.Účetní jednotka zákonné rezervy a opravné
položky dle zákona o rezervách netvoří <.>
<br> * oceňování a vykazováni:
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B;
Zásoby vlastní výroby (vytěžené dřevo) je oceňováno na základě předpokládané prodejní ceny <.>
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech <.>
Cenné papíry a majet...
Příloha č. 13 - Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Dolní Újezd 3z00276596IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 71 750,00 0,00 76 590,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 98 828,90 0,00 130 969,70 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 9 396 246,81 0,00
<br> II.170 663,42 0,00 9 603 924,22 0,00
<br> 36.549 418 596,89 0,00 462 623,82 0,00
<br> 35.558 283 068,74 0,00 818 653,99 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 475,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 -96,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 4 916,40 0,00 10 036,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 10 879 120,96 0,00 10 440 886,20 0,00
<br> 27.548 205 230,00 0,00 197 617,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 222 777,38 0,00 72 657,42 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 14 214,00 0,00 7 300,00 0,00
<br> 19.532 418,00 0,00 418,00 0,00
<br> 18.531 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00
<br> 17.528 61 040,26 0,00 66 040,85 0,00
<br> 16.527 72 420,11 0,00 110 515,90 0,00
<br> 15.525 21 557,00 0,00 21 046,00 0,00
<br> 14.524 2 084 151,27 0,00 1 983 669,57 0,00
<br> 13.521 7 060 494,07 0,00 6 711 894,56 0,00
<br> 12.518 3 479 912,06 0,00 3 396 586,31 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 19 390,00 0,00 45 255,00 0,00
<br> 9.512 1 746,00 0,00 9 857,00 0,00
<br> 8.511 6 691 190,33 0,00 1 084 433,68 0,00
<br> 7.508 -111 691,50 0,00 1 200,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 -76 001,00 0,00 -292 499,98 0,00
<br> 4.504 19 622,08 0,00 106 258,82 0,00
<br> 3.503 75 501,63 0,00 85 819,62 0,00
<br> 2.502 1 167 146,98 0,00 987 638,80 0,00
<br> 1.501 1 159 366,03 0,00 1 231 062,85 0,00
<br> I.33 755 987,69 0,00 27 561 150,41 0,00
<br> A.39 723 696,78 0,00 42 634 292,59 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,S...
Příloha č. 12 - Výkaz Rozvaha za rok 2020
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Dolní Újezd 5z00276596IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2020 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 47 809 088,07 0,00 47 809 088,07 43 035 918,77
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 400 000,00
<br> 5.469 45 500,00 0,00 45 500,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.45 500,00 0,00 45 500,00 400 000,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 682 000,00 0,00 682 000,00 682 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 4 866 060,00 0,00 4 866 060,00 4 937 810,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.5 548 060,00 0,00 5 548 060,00 5 619 810,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 10 659 347,25 0,00 10 659 347,25 9 359 640,20
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 6 067 555,27 6 067 555,27 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 28 822 270,95 15 994 552,20 12 827 718,75 14 569 267,91
<br> 3.021 413 273 278,70 88 901 758,30 324 371 520,40 324 562 469,85
<br> 2.032 307 901,00 0,00 307 901,00 307 901,00
<br> 1.031 14 726 699,75 0,00 14 726 699,75 14 743 314,55
<br> II.473 857 052,92 110 963 865,77 362 893 187,15 363 542 593,51
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 16 800,00 0,00 16 800,00 16 800,00
<br> 6.019 411 413,00 204 234,00 207 179,00 343 980,00
<br> 5.018 379 803,44 379 803,44 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.808 016,44 584 037,44 223 979,00 360 780,00
<br> 480 258 629,36 111 547 903,21 368 710 726,15 369 923 183,51
<br> 528 067 717,43 111 547 903,21 416 519 814,22 412 959 102,28
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Dolní Újezd
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br>...
Příloha č. 11 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M za rok 2020
oddíl I./ 1
<br> 2122 **** 40 000,00 44 120,0040 000,00
<br> 2122 40 000,00 44 120,002310 40 000,00Příjmy z prodeje krátk.a drob.dl.maj <.>
<br> 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin
<br> 1031 **** 500 000,00 366 362,58500 000,00
<br> 1031 500 000,00 366 362,582111 500 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1031 Pěstební činnost
<br> 0000 **** 36 836 400,00 40 412 498,1535 176 554,00
<br> 0000 0,00 3 419 304,004216 3 419 304,00Ost.př.transfery ze státního rozpočtu
0000 0,00 15 000,004122 15 000,00NI.př.transf.od krajů
0000 0,00 385 100,004116 385 100,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 760 400,00 760 400,004112 760 400,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 2 520 750,004111 2 520 750,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 2 300 000,00 2 314 559,101511 2 300 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 54,741382 0,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 175 000,00 202 751,221381 175 000,00Daň z hazardních her
0000 50 000,00 47 400,001361 50 000,00Správní poplatky
0000 25 000,00 8 969,001344 25 000,00Poplatek ze vstupného
0000 10 000,00 440,001343 10 000,00Poplatek ze užívání veř.prostr <.>
0000 50 000,00 49 739,001341 50 000,00Poplatek ze psů
0000 1 146 000,00 1 250 676,001340 1 146 000,00Poplatek za provoz systému KO
0000 0,00 66,001335 0,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa
0000 0,00 47 167,421334 0,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 15 600 000,00 14 696 914,731211 13 900 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 1 170 000,00 1 169 830,001122 1 170 000,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 6 460 000,00 5 362 304,171121 3 155 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 720 000,00 716 235,281113 320 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 150 000,00 117 331,141112 52 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 8 220 000,00 7 327 506,351111 5 723 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br...
Příloha č. 10_3 Rekapitulace DHM
Příloha č.3 k inventarizační zprávě obce Dolní Újezd za rok 2020
<br> 021 022 028 032 902
<br> 4/1 9900 39 452 904,70
<br> 4/2 0000 57 816 592,62
<br> 4/3 0055 247 029,00
<br> 4/4 0083 96 533,80
<br> 4/5 0097 536 709,20
<br> 5/2 9000 24 919,54
<br> 6/1 3639 2 376 856,90
<br> 6/2 5311 211 575,61 26 056,54 0,00 5 854,87
<br> 7 0000 84 389,50
<br> 8 3639 624 268,31
<br> 8/2 82 14 036,00
<br> 8/3 0000 76 033,70
<br> 9 0000 118 000,00
<br> 11/1 3111 36 225,00
<br> 11/2 0056 2 100 948,97 91 455,00 513 880,89 666 316,06
<br> 3113 73 768 405,25 240 739,40
<br> 0056 30 369 173,03 2 682 310,92 621 104,88 159 954,49
<br> 13 3231 45 000,00
<br> 2321 294 538,00 799 084,26 130 609,28 39 499,97
<br> 0090 35 689 473,58 9 501 503,04
<br> 14/2_ I.et.kan.0090 69 421 884,93
<br> 14/3 - II.et.kan.0094 103 479 085,62 704 856,00
<br> 15 3314 72 758,40 524 203,65 73 694,33
<br> 16 3412 51 027,71 24 315,51
<br> 17 3722 435 591,19 132 476,00 2 393,00
<br> 18 4314 116 364,65 129 666,23 108 901,00 228 365,26
<br> 19 5512 3 566 727,60 1 277 034,74 216 286,29
<br> 20 0011 127 900,46 61 351,22
<br> 21 6170 55 728,00 81 000,00
<br> 22 6175 75 506,10 17 747,00
<br> 95 3 035 954,10
<br> 75 312 000,00
<br> 78 1 187 138,00
<br> 6172 2 936 808,50 412 959,04 85 665,87
<br> 24 6176 64 372,00 78 318,00 1 990,00
<br> 25 6171 390 147,67 1 167 993,60 172 898,93
<br> 413 273 278,70 28 822 270,95 6 067 555,27 307 901,00 1 822 086,99
<br> Podpisy HIK:
<br> XXXXX XXXXXX Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> XXX XXXX
<br> XX/X_ČOV
<br> XX
<br> REKAPITULACE DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU
<br> DLE JEDNOTLIVÝCH INVENTURNÍCH SOUPISŮ
<br> Číslo inventur <.>
<br> soupisu
ORG
<br> ú č e t
<br> 12
Příloha č. 10_2 Seznam bankovních účtů
Příloha č.2 k inventarizační zprávě
<br> Inventarizace majetku obce k 31.12.2020
<br> Druh účtu Číslo účtu Stav k 31.12.2020 Poznámka
<br> Základní běžný účet 1283415349/0800 6 654 836,57
<br> Spořící účet 5748271399/0800 34 295 095,20 Mezisoučet - běžné účty celkem:
<br> Běžný účet vedený u ČNB 94-8215591/0710 4 042 718,66 44 992 650,43
<br> Sociální fond 107-1283415349/0800 237 967,76
<br> Stav na účtech celkem 45 230 618,19
<br> Podpisy HIK: XXXXX XXXXXX ______________________________________
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXX ______________________________________
<br> XXX XXXX ______________________________________
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX ______________________________________
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX ______________________________________
<br> Seznam bankovních účtů obce Dolní Újezd k 31.12.2020
<br> Seznam bankovních účtů k 31.12.2020.xls
Příloha č. 10_1 Seznam inventurních soupisů
SU AU ORG Název položky Poznámka
Součet za účet Součet za účet Součet za účet
<br> I - nehmotný majetek
<br> 018 0000 3314 49 742,00 078 -49 742,00 49 742,00 15 (1/1)
<br> 018 0000 6171 330 061,44 379 803,44 078 -330 061,44 -379 803,44 330 061,44 379 803,44 25 (1/1)
<br> 019 0000 0000 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 411 413,00 411 413,00 079 -204 234,00 -204 234,00 411 413,00 411 413,00 3/1 (1/2)
<br> 041 0000 0000 Nedokončení dlouh.nehmotný majetek 16 800,00 16 800,00 0,00 0,00 16 800,00 16 800,00
<br> I - dlouhodobý nehmotný majetek celkem 808 016,44 -584 037,44 808 016,44
<br> II/1 - dlouhodobý hmotný majetek
<br> 021 01** 9900
- bytové domy a bytové jednotky (zastavené k
<br> zajištění závazku) 39 452 904,70 081 01 -14 440 137,00 39 452 904,70 4/1 (1/3)
<br> 021 02** 0000 - budovy pro služby obyvatelstvu 6 136 478,10 081 02 -30 031 882,00 6 136 478,10 4/2
<br> 0056 (Zvýšení kapacity MŠ) 30 369 173,03 30 369 173,03 11/1
<br> 3113 (školství) 67 506 928,60 67 506 928,60 12
<br> 021 03** 0000 - jiné nebytové domy a jednotky 10 241 184,86 081 03 -2 257 411,00 10 241 184,86 4/2 (1/3)
<br> 021 04** 0000 - stavby - komunikace a VO 29 276 620,44 081 04 -13 895 588,30 29 276 620,44 4/2 (1/3)
<br> 3113 - výpůjčka ZŠ 76 443,45 76 443,45
<br> 0090 - I.etapa Čak (areál ČOV) 1 128 039,84 1 128 039,84 14/1
<br> 0090 - I.etapa Čak (mimo areál ČOV) 10 175 839,91 10 175 839,91 14/2
<br> 021 05** 0000 - jiné inženýrské sítě 7 290 554,47 081 05 -25 384 617,00 7 290 554,47 4,12 (1/3)
<br> 3113 75 031,89 75 031,89 12
<br> 0090 - I.etapa Čak (areál ČOV) 34 411 442,55 34 411 442,55 14/1
<br> 0090 - I.etapa Čak (mimo areál ČOV) 59 246 045,02 59 246 045,02 14/2
<br> 0094 - II.etapa kanalizace DÚ 103 479 085,62 103 479 085,62 14/3
<br> 021 06** 0000 - ostatní stavby 5 166 292,75 081 06 -2 892 123,00 5 166 292,75 4/2
<br> 0055 - ostatní stavby (Workout) 247 029,00 247 029,00 4/3
<br> 0056 - venkovní hřiště (Zvýš.kap.MŠ) 2 100 948,97 2 100 948,97 11/2
<br> 0083 - místa pasívního odpoč...
Příloha č. 10_0 - Inventarizační zpráva obce Dolní Újezd za rok 2020
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020
<br>
Obec Dolní Újezd
<br> IČ: 00276596
<br> Datum zpracování: 28.01.2021
<br>
1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br>
<br> Inventarizační činnosti:
<br>
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly v souladu
<br> s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
<br> Proškolení zaměstnanců proběhlo v budově obecního úřadu dne 27.11.2020.Provedení
<br> proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> Členové zastupitelstva obce byli s prováděním inventur seznámeni na zasedání zastupitelstva
<br> obce <.>
<br>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
<br> Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br>
<br> 1.4.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny
<br> na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
<br> položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
<br> položek.Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než
<br> které jsou v rekapitulaci uvedeny <.>
<br>
<br>
2.Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> Z přílohy č.1 „Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů“ nevyplývají zjištění
<br> v členění na kódy 01 (schodky a manka) a 02 (inventarizační...
Příloha č. 9 - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Dolní Újezd za rok 2020
PARDUÉCKÝKRAJ Krajský úřad
<br> Odbor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Dolní újezd
<br> |Č:00276596
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: dne 13.října 2020jako dílčí přezkoumání dne 3.února 2021 jako konečně přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 27.7.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 13.10.2020.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 03.02.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Martína Šiborová
<br> - kontroloři: - Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření kpřezkoumání ve smyslu X X &.42012004 Sb.a 5 4 a g 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání bylí přítomní: XXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> lng.XXXXXX XXXXXXXXX — účetní obce XXXXX XXXXXXXXX —- referentka obce
<br> ' í—omensicéí'lo najaté-stí XXX X—X! 11 P.;r-íria,íl;uíf-.x rej: íw'lfíj U_fo 5:33.e-maíl ivana ui'dlifišlíd'lí'cšfš-lájcllfi13hě£2"\'íířů]f:
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona &.42012004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.42012004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení z...
Příloha č. 8 - Přehled významných výdajových položek
XXX XXXX XXX XXX,XX Kácení stráně k Desné (kůrovec) 239 000,00 261 000,00
<br> Cestovní ruch 2143 30 000,00 Digitalizace služeb v obci 0,00 30 000,00
<br> Silnice 2212 1 600 000,00 Dokončení komunikace a zpevněných ploch - Jiříkov (přesun z 2019)
<br> 114 000,00
Posílení výdajů komun.Jiříkov (přesun z materiál na opravy zdí) - RO č.6 (změna
<br> rozpisu)
<br> 200 000,00 Opravy komunikací,výtluků,…
<br> 50 000,00 opravy místních komunikací - přesun z roku 2020 - RO č.1
<br> 50 000,00 Pasport komunikací 0,00 50 000,00
<br> 100 000,00 Nové dopravní značení 28 000,00 72 000,00
<br> Ostatní činnost v dopravě 2219 320 000,00 Oprava Valšinky 318 000,00
<br> 200 000,00 Materiál na opravu zdí,chodníků,… <.>
<br> 140 000,00 Materiál na opravy zdí,… - přesun z roku 2020 - RO č.1
<br> -114 000,00
Materiál na opravy zdí,… - posílení výdajů komun.Jiříkov - RO č.6 (změna
<br> rozpisu)
<br> 155 000,00 Zábradlí (Valšinka) 153 000,00
<br> 120 000,00 Realizace chodníku a parkoviště u čp.497 (bývalé AVZO) 129 000,00
<br> 420 000,00 Projekt parkování a průjezdů mezi ZŠ,farou a OÚ (přesun z 2019) 0,00 420 000,00
<br> 200 000,00 Projektová příprava chodník u rehabilitace (přesun z 2019) 0,00 200 000,00
<br> 60 000,00 Projektová příprava chodníku od Dvořčiny ke Koruně 55 000,00
<br> 60 000,00 Projektová příprava chodníku v Jiříkově 0,00 60 000,00
<br> 120 000,00 Projektová příprava chodníku od lihovaru ke sběrnému dvoru 0,00 120 000,00
<br> 150 000,00 Příprava žádosti o dotaci - SFDI-střed obce-Rovinka (ORG 98) - přesun z 2019 0,00 150 000,00
<br> Provoz veřejné silniční dopravy 2221 40 000,00 Projekt zastávky u Koruny (přesun z 2018,2019) 0,00 40 000,00
<br> Pitná voda 2310 100 000,00 Dokončení vrtu užitkové vody v Bořkově (přesun z 2019) 10 000,00 90 000,00
<br> Odvádění a čištění odpad.vod 2321 7 100 000,00 "Kanalizace Bořkov - sběrač" (vč.TDI a souvisejících výdajů)-čerpání FOVHM 6 197 000,00 903 000,00
<br> 250 000,00 Sdružená přípojka I.etapa kanalizace - Brůna,Motyčka (přesun z 2...
Příloha č. 7 - Přehled poskytnutých dotací a příspěvků z rozpoču obce
Příloha č.7
<br> Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2020
<br> Myslivecký spolek 7 000 5222 1037
<br> na činnost spolku Dolní Újezd (nákup stromků,pořízení
<br> napajedel pro zvěř,nákup krmného obilí a směsí,minerálií <,>
<br> léčiv,stavba a opravy mysliveckých zařízení),žádost č.j <.>
<br> OU DÚ/0197/2020 ze dne 26.2.2020
<br> ANO
<br> Římskokatolická farnost Dolní
<br> Újezd
500 000 5223 3322
<br> na restaurování vitráží ve farním kostele sv.XXXXXXX v
<br> Dolním Újezdě v roce XXXX (žádost č.j.OU DÚ/1111//2019
<br> z 25.10.2019)
<br> ANO
<br> dotace na rok
<br> 2020,poskytnutá
<br> v r.2019;
<br> vyúčtování do
<br> 15.12.2020
<br> XXXXXX 25 000 5493 3322
<br> na náhradu stávajících oken a dveří zemědělské usedlosti <,>
<br> Dolní Újezd č.p.79 (památkově chráněná stavba <,>
<br> rejstříkové číslo v Ústředním seznamu kulturních památek
<br> 1000130425,rejstříkové číslo ÚSKP 19646/6-3040) za
<br> historické repliky (žádost č.j.OU DÚ/0006/2020 ze dne
<br> 6.1.2020,požadovaná částka 50.000,- Kč)
<br> ANO (vyúčtování
<br> zasláno po
<br> termínu)
<br> Klub Oživení historie
<br> Mikroregionu Litomyšlsko-
<br> Desinka,z.s <.>
<br> 35 000 5222 3329
<br> zachování exponátů,jejich základní ošetření,konzervace <,>
<br> uchování potřebné vlhkosti a teploty v místnostech,nákup
<br> literatury,provoz Regionálního muzea vesnice,drobné
<br> opravy,pronájem jídelny v DPS,velikonoční výstava a
<br> oslava 340.výročí Selského povstání (žádost č.j.OU
<br> DÚ/1231/2019 ze dne 28.11.2019)
<br> ANO
<br> Újezd o.p.s.45 000 5221 3399
<br> organizace letního tábora Sluníčko,pořádání kulturních akcí
<br> a další činnosti dle zřizovací listiny,včetně úhrady
<br> provozních nákladů o.p.s.(žádost č.j.OU DÚ/1277/2019 ze
<br> dne 10.12.2019)
<br> ANO <.>
<br> Dotace ve výši
<br> 45.000,- Kč
<br> vrácena obci
<br> 10.11.2020
<br> Přátelé dobré hudby 40 000 5222 3399
podpora folkového a country festivalu Újezdské babí léto
<br> 2020 (žádost č.j.OU DÚ/1273/2019 ze dne 9.12.2019)
<br> ANO <.>
<...
Příloha č 6 - Graf - daňové příjmy v jednotlivých měsících r. 2020
Graf-daně po měsících_2020
<br> Příloha č.6 Závěrečný účet obce za rok 2020
<br> 0,0
<br> 500,0
<br> 1 000,0
<br> 1 500,0
<br> 2 000,0
<br> 2 500,0
<br> 3 000,0
<br> 3 500,0
<br> 4 000,0
<br> Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
<br> ti
s
<.>
<br> K
č
<br> měsíc
<br> Celkové daňové příjmy v jednotlivých měsících roku 2020
<br> Strana 1

Načteno

edesky.cz/d/4569062

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz