« Najít podobné dokumenty

Městys Zdislavice - Záměr prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví městyse Zdislavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Zdislavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde ke stažení (2.53 MB)
Zastupitelstvo městyse Z ďi s l a v i c e vyhlašuje ve smyslu § 39 odst.1 zákonač.12812000 Sb <.>,o obcích,v platném znění z áměr prodat tento nemovitý majetek městyse: 1.pozemek parc.č,283ll25,k.ú.Zdislavice u Vlašimi,o výměíe25 m2,druh pozemku: ostatní plocha,LV č.l000l 2.pozemek parc.č.2831/15,k.ú.Zdislavice u Vlaširni,o výměře 206 m2,druh pozemku: ostatní plocha,LV č.10001 3.pozemek parc.č.283lll1,k.ú.Zdislavic,e u Vlašimi,o výměre 3304 m2,druh pozemku: ostatní plocha,LV č.10001 Občané mohou předložit na Úřad městyse Zďislavice své připomínky a nabídky ve 1hůtě do 15 dnů od vyvěšení na úřeclní desce.Po uplynutí l5ti denní lhůty rozhodne v této věci Zastupitelstvo městyse Zdislavice.ZveÍejnění záměru bylo sclrváleno zasťupitelstvem rrrěstyse na veřejném zased,áni zastupitelstva dne 3l.3,2021,(Ltru starosta : el Bouček Vyvěšeno,ť,4lCIll Sejmuto : ffi i'xl ii I;-{ il l <.>,<.> --'].".ř.\ !,' l !1 i,J !\ ffi----""T.-i;,l:l i -y Š=+___i n"|];" = - - -.:,'''o' l,<,> uu|r,',|n i,o./ l-K !]{ <.>,\i 'llli iji! JI4ffi _/,§ ř/: í \ I ',-_t ""* <.>,'"-.l *,t,<.> ; 3Jl.XXX j '\ i JlaiX,- ] i ! :,<.> L I l.']i,<.>._ / : l:'-r.<.> 1,z,v Ť-.-,<,> i i ).--.i)la:aj - :,l,___ | ll.r',\,<.> i ':] -,<,> _ i lj],<,>,<,>,a !.i i*-l!)!|.| :,:,<,>,i 3,<.> a,<,> : '!',ltliI i <.>,<,> i._,]__,i _.<.> :: :\-í: 2& /,/' /2,<,> /a ř l,/,/,'' 1,/.:,<,> /; '1 a /.i r'.W,l Á /:y l z,/+ //.///'//// <.>,',' ',<.> o' / /,t",<.> l.:,<.>,:.<.> / ;:?a./:./ <.>,<,> /,/i.<.>./'.",!,/-:",<,> ' /',/r <.>,<,> /,l,<,> / j"//.// /,_-:,:' /W,l,zl,/.Á,al <.>,/ /,/,<,> /.ai@ <.>,<,>,i',/ <.>,<,> -''r' /./ <.>,7,<,> ///.z7,<,> /' /,///,/ l ]u i-,i.""l l l!ý.lJal.1 <,>

Načteno

edesky.cz/d/4568835

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Zdislavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz