« Najít podobné dokumenty

Městys Sepekov - Rozhodnutí- Povolení stavby vodního díla "Vodovod Podboří"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Sepekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Seznam souřadnic (150.92 kB)
síz'NAM ŠóÚŘADNIC VYTYČóVAČÍCTi išóbň - VČDOVOÍJNÍ ŘAD
<br> ST ANICENI SOURADNICE POZN,(m) x Y ŘÁD " 1 " 0,0 1 1 17945,46 750504,47 Napojení na st.vodovodní řad 13,4 1117955,89 750496,03 V1 16,0 11 17956,79 750493,64 Předávací šachata - vstup 19,0 1 1 17957,85 750490,83 Předávací šachata - Výstup 32,2 1 1 17962,49 750478,43 V2 244,9 11 18005,85 75027 0,22 V3 251,3 1118006,15 750263,80 Hl 253,1 1118006,24 750261,98 V4,připojení řadu "1-1" 266,5 1117994,03 750256,47 V5 316,8 1117977,94 750208,91 V6 339,3 1117985,32 750187,59 V7 378,9 1118010,02 750156,60 V8 = H2.1 422,0 1118008,13 750113,62 V9 430,2 1118003,41 750106,87 V10,připojení řadu " 1-2" 527,3 1117997,64 750009,95 V11 536,6 1118005,44 750004,96 V12 606,9 1118025,44 74993 7,54 V13 683,6 1118037,20 749861,74 V14,připoj ení řadu "2" 696,0 1118049,57 749861,60 H2.2 727,7 1118081,31 749861,24 V15 756,7 1118109,56 749854,85 V16 780,5 1118133,41 749856,32 V18,připojení řadu "2" 796,0 1118146,11 749865,11 H3 797,3 1118147,14 749865,83 V19 799,2 1 1 18149,10 749866,16 V20,připojení řadu " 1 -3 " 815,1 1118151,71 749850,48 V21 965,3 1118234,52 749725,23 OSI = KNl ŘAD "1-1" 0,0 1 118006,24 750261,98 V4,napoj ení na řad " 1 " 9,3 1118015,19 750264,44 V22,připojení řadu "1-1-1" 58,3 1118004,57 750312,30 OS2 = KN2 ŘAD "1-1-1" 0,0 1118015,19 750264,44 V22,napoj ení na řad "1-1" 16,2 1118018,61 750248,61 OS3 = KN3 ŘAD "1-2" 0,0 1118003,41 750106,87 V10,napojení na řad "1" 4,1 1117999,35 750107,42 V23 78,4 1117925,22 750101,74 OS4 = KN4 ŘAD " 1-3" 0,0 1 118003,41 750106,87 V20,napoj ení na řad "1" 11,3 1118147,73 749877,42 V24 24,5 1118144,64 749890,21 V25
<br> ST ANICENI SOURADNICE POZNÁMKA (m) X Y 34,5 1118145,97 749900,15 V26 119,7 1118137,54 749984,94 V27 127,8 1118132,85 749989,16 V28 160,5 1118130,62 750023,04 V29 179,8 1118140,10 750039,84 V30 202,9 1118162,91 750043,19 H4 241,6 1118201,19 750048,82 V31 271,2 1118230,19 750054,69 V32 319,0 1118274,82 750071,89 V33 = H5 352,9 1118305,66 750085,91 V34,připojení řadu "1...
Rozhodnutí - povolení stavby (301.64 kB)
M ě s t s k ý ú ř a d T á b o r
<br> O d b o r ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í
<br>
*S00FX01M28H8*
Husovo náměstí 2938,390 02 Tábor S00FX01M28H8
<br>
Spis.značka S-META 9999/2021/VFir Tábor
<br> Číslo jednací METAB 18920/2021/OŽP/VFiř
<br> Oprávněná úřední osoba Ing.Věra Fiřtová / 381 486 496 7.4.2021
<br>
<br> Obec Opařany
<br> Opařany 30
<br> 391 61 Opařany
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA S NÁZVEM
<br> "Vodovod Podboří"
<br> Opařany,Podboří,Sepekov
<br>
<br> DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Tábor,odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č.314/2002
<br> Sb <.>,o stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem,jako místně
<br> příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb.správní řád (správní řád) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104
<br> odst.2 písm.c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15
<br> odst.5 vodního zákona a dále § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve správním
<br> řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla,kterou dne 8.2.2021 podal
<br> Obec Opařany,IČO 00252638,Opařany 30,391 61 Opařany <,>
<br> kterého zastupuje Ing.Věra Slunečková,IČO 87492342,Radkov 56,391 31 Dražice
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 15 odst.1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona
<br> v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> ke stavbě vodního díla s názvem:
<br> "Vodovod Podboří"
<br> Opařany,Podboří,Sepekov
<br>
<br> za účelem dle číselníku Č 11 Účel užití vodního díla přílohy č.4 vyhlášky č.414/2013 Sb <.>,o rozs...

Načteno

edesky.cz/d/4568825

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Sepekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz