« Najít podobné dokumenty

Městys Dolní Bukovsko - smlouva o nájmu pozemku - Agro družstvo D. Bukovsko (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Dolní Bukovsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nájem nemovitosti agro.pdf [0,16 MB]
Smlouva o nájmu nemovité věcic.7014/C/2017- HMSO C/CB/2015/6548
<br> |l||l||||l||l| ||| [ | |||||l| II III || || ||
<br> 7014/C/2017-HMSO
<br> Č.j.: UZSVM/C/5541/2017-HMSO
<br> Česká republika -' Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových <,>
<br> se sídlem Rašínovo nábřeží SBD/42,128 00 Nové Město,Praha 2 <,>
<br> za kterou právně jedná JUDr.XXXX XXXXXXXX ředitelka odboru Hospodaření s majetkem státu,Územní pracoviště České Budějovice,Prokišova 1202/5,371 03 České Budějovice
<br> na základě Příkazu generálního ředitele c.6/2014 v platném znění
<br> IČO: 69797111
<br> (dále jen „pr0najímatel")
<br> a
<br> AGRO družstvo Dolní Bukovsko se sídlem Veselská 387,373 65 Dolní Bukovsko,kterou zastupuje: lng.XXX XXXXX,předseda představenstva
<br> „ XXXXX XXXXXXX,člen představenstva ICO: XXX XX XXX <,>
<br> zapsána ve veřejném rejstříku právnických osob vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,oddíl Dr,vložka 78 <,>
<br> (dále jen „nájemce“)
<br> uzavírají podle ustanovení 5 2201 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.89/2012 Sb.“) a podle ustanovení 5 27 zákona č.219/2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování vprávních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.219/2000 Sb <.>,“) tuto
<br> SMLOUVU o NÁJMU NEMOVITÉ VĚCI č.7014ICI2017-HMSO C/CB/2015/6548
<br> Čl.I <.>
<br> 1.Česká republika je vlastníkem níže uvedené nemovité věci:
<br> - pozemek pozemková parcela číslo 641/2 o výměře 1 427 m2,ostatní plocha,manipulační plocha
<br> zapsané na listu vlastnictví č.60000,pro kat.území Dolní Bukovsko,obec Dolní Bukovsko,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj,katastrálním pracovištěm České Budějovice <.>
<br> Smlouva o nájmu nemovité věci č.7014/C/2017-HMSO C/CB/2015/6548 \
<br>.Úřad pro zastupování Stá'tUl'VeT.-“xfěcech majetkových je na základě-.g10.ra.=„-.g“r*1.1 zákona č <.>
<br> 219/2000 Sb.příslušný s nemovitou věcí dle odst.1 hospodařit,a to ve ...

Načteno

edesky.cz/d/4568795

Meta

EIA   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Dolní Bukovsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz