« Najít podobné dokumenty

Město Jablonné nad Orlicí - Městský úřad Žamberk, odbor ŽP a zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření - vydání stavebniho povolení - Kanalizace Jamné nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonné nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Žamberk, odbor ŽP a zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření - vydání stavebniho povolení - Kanalizace Jamné nad Orlicí
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Masarykovo nám.166,564 01 ŽAMBERK
<br> JID: 14204/2021/MUZBK
Čj.: MUZBK-21895/2020/ZPZE-25/231.8/SCHP-30
Spisová značka: MUZBK-21895/2021/ZPZE
Počet listů/příloh/listů př./sv.: 9/2/1/1
Spis.a skart.znak,lhůta: 231.8 A/50
Evid.list č.: I 37
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: e-podatelna@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu
<br> Datum: 08.04.2021
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> Městský úřad Žamberk,odbor životního prostředí a zemědělství jako vodoprávní úřad věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona
č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“),a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a dále jako
příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.5 vodního zákona a ustanovení
§ 15 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) <,>
<br> obci Jamné nad Orlicí (IČO 00278980,CZ-NACE 84110) se sídlem Jamné nad Orlicí 280 <,>
561 65 JAMNÉ NAD ORLICÍ <,>
<br> vydává stavební povolení
<br> podle ustanovení § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 115 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování
a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů,k provedení stavby vodního díla “Kanalizace
Jamné nad Orlicí“ na
pozemcích parc.č.138/4,138/5,152/1,571/2,571/3,572/2,vedené v katastru nemovitostí,kat <.>
<br> území Jablonné nad Orlicí <,>
<br> pozemku stavební parc.č.182,vedené v katastru nemovitostí,kat.území Jamné nad Orlicí <,>
<br> pozemcích parc.č.3/3,3/16,49,50/2,50/4,50/5,51,54,55,56,86/1,89/4,91/1,117/1,117/2 <,>
117/3,117/4,119/1,124,125/1,127,130,168,169,176,178/2,183,185,220,...

Načteno

edesky.cz/d/4568718

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonné nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz