« Najít podobné dokumenty

Město Frýdlant - Společné územní a stavební povolení - vrtaná studna pro farmu v kú Jindřichovice p. S.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Frýdlant.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

04 08 společné povolení veřejná vyhláška
M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t
odbor s tavebního úřadu a ž ivotního pros tředí
<br>
<br> nám.T.G.Masaryka 37,464 13 FRÝDLANT,tel.+420 488 886 111
<br>
<br> Spis.zn.: 489/2021/OSUZP/Kun Ve Frýdlantě dne 7.4.2021
<br> Č.j.: PDMUFT 8189/2021
<br> MUF 489/2021/OSUZP/4/Kun-231.2
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> Tel.:
<br> E-mail:
<br> 488 886 904
<br> hana.kunclova@mu-frydlant.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Frýdlant,odbor stavebního úřadu a životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný
<br> podle podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
<br> zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a speciální stavební úřad příslušný podle
<br> § 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
<br> stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),místně příslušný správní orgán
<br> podle ustanovení § 11 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a v souladu s § 94j odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve správním řízení posoudil
<br> žádost,kterou dne 4.12.2020 podal
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Jindřichovice pod Smrkem č.p.198,463 65 Nové
<br> Město pod Smrkem <,>
<br> kterého zastupuje XXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Purkyňova č.p.XXX,460 01 Liberec 1 <,>
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává Podle ustanovení § 94j odst.2 v souladu s §94 p odst.1 stavebního zákona a § 13a
vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a
<br> stavebního řádu
<br> ve společném povolení schvaluje stavební záměr
<br> stavby vodního díla:
<br>
<br> Vrtaná studna pro farmu na p.p.č.1206 v k.ú.Jindřichovice po...

Načteno

edesky.cz/d/4568573

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Frýdlant      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz