« Najít podobné dokumenty

Město Hlinsko - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu- DODÁVKA KOMPAKTNÍHO ŽACÍHO TRAKTORU.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hlinsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.5 technické požadavky.doc
Technické požadavky na kompaktní žací traktor
Motor
<br>
4 – válec diesel,vodou chlazený,výkon min.35,5 kW (48,3 Hp)
<br>
<br>
nádrž min.48 l paliva
<br> Převodovka
<br> Kolové hydromotory,uzávěrka diferenciálu ovládaná pedálem <.>
<br>
<br> Automaticky nebo manuálně spínatelný pohon všech kol
<br> Výstupní hřídel
spínatelný pod zátěží,normovaný profil 1 3/8
<br> Hydraulika
<br> Čelní držák pro snadnou montáž žací lišt,automatické rozdělení zátěže
<br>
žací lišty na přední nápravu.Volitelně čelní hydrozávěs s
<br>
<br>
rychloupínákem pro použití nástavců.Hydraulický zdvih a výklop koše
<br> Řízení
Hydraulické,nastavitelný sklon i výška volantu,horizontálně i vertikálně odpružené sedadlo s opěrkou hlavy a sklopnými opěrkami rukou
Brzdy
<br>
Kotoučové v olejové lázni
<br> Elektovýbava
<br> Přehledná nastavitelná přístrojová deska,2 reflektory integrované do
<br>
sloupku řízení,vybavení pro provoz na pozemních komunikacích
<br> Dokumetace
<br> Dokumentace pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
<br>
Výbava
<br> Profi čelní žací lišta,2x2 výkyvné nože,opěrná pření kola,rolny vzadu
<br> příčné rozložení,pohon čelní vývodovou hřídelí,záběr 1,52 m,nastavitelná výška střihu.Možnost použití lišty 1,8 m
<br>
<br>
Sběrný XXX XXX.XXXX l,hydralické vyklápění do XXX.X.X m <,>
<br>
<br> dvoustupňovvý pohon,senzor plnosti koše
Příloha č.4 Vzorová kupní smlouva.doc
NÁVRH
<br> Kupní smlouva
uzavřená v souladu s ust.§ 2079 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,ve znění pozdějších předpisů (dale jen “smlouva”) níže uvedeného dne,měsíce a roku mezi smluvními stranami:
(dále jen “smlouva”)
1.Kupující
<br>
<br> Město Hlinsko
se sídlem:
<br>
<br> Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
zastoupené:
<br>
<br> Miroslavem Krčilem,DiS <.>,starostou města
<br> IČO:
<br>
<br>
00270059
<br> DIČ:
<br>
<br>
CZ 00270059
<br> daňový režim:
<br>
plátce DPH
<br> bankovní spojení (č.účtu):
<br> 33628531/0100 (Komerční banka,a.s.)
(dále jen „Kupující“)
2.Prodávající: =DOPLNÍ ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ=
sídlo:
<br> zapsaný v obchodním rejstříku:
<br> zastoupený:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> daňový režim:
<br> bankovní spojení (č.účtu):
<br> (dále jen „Prodávající“)
<br>
<br>
<br>
(Kupující a Prodávající jsou v této smlouvě nazývání jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně též jako „smluvní strany“)
<br> I <.>
<br> Prohlášení a účel smlouvy
<br> 1.Smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy prohlašují,že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné podepsat bez dalšího tuto smlouvu <.>
<br> 2.Prodávající prohlašuje,že vlastní všechna podnikatelská oprávnění potřebná k poskytnutí plnění dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn poskytnout plnění dle této smlouvy <.>
3.Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání zboží a má řádné vybavení,zkušenosti a schopnosti,aby řádně a včas dodal zboží dle smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „ Dodávka kompaktního žacího traktoru s přední žací lištou“.Prodávající prohlašuje,že je schopný zboží,ve sjednaném čase a kvalitě,za sjednanou cenu dodat v souladu s touto smlouvou <.>
II <.>
Předmět smlouvy
1.Prodávající se smlouvou zavazuje dodat pro Kupujícího řádně a včas,na svůj náklad a na své nebezpečí zboží specifikované v čl.II.odst.4 této smlouvy a umožní mu ...
Příloha č.3 Seznam referencí - Traktorová sekačka.doc
Příloha č.3
<br> Seznam referencí
za poslední 3 roky
Čestně prohlašuji,že jako uchazeč o veřejnou zakázku splňujeme technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst.1 písm.a) zákona:
<br> SEZNAM REFERENCÍ
Reference se vztahují na prodej obdobné techniky v požadované ceně
min.500 000,- Kč <.>
Číslo
Typ výrobku
Označení výrobku
Cena
Objednatel
<br> 1
<br>
<br>
<br>
Popis:
<br>
<br> 2
<br>
<br>
<br>
Popis:
<br>
<br> 3
<br>
<br>
<br>
Popis:
<br>
<br> 4
<br>
<br>
<br>
Popis:
<br>
<br> 5
<br>
<br>
<br>
Popis:
<br>
<br>
V ………………….<.> dne ……………
<br> ……………………………… <.>
<br>
jméno a podpis
<br>
oprávněného zástupce uchazeče
Název akce: „Nákup traktorových sekaček“
Příloha č.2 Čestné_prohlášení - Traktorová sekačka.doc
Příloha č.2
<br>
Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
<br> a ekonomické a finanční způsobilosti
Níže podepsaný uchazeč čestně prohlašuje,že:
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny,trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,legalizace výnosů z trestné činnosti,podílnictví,přijetí úplatku,podplacení,nepřímého úplatkářství,podvodu,úvěrového podvodu,včetně případů,kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky,musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,tak k zemi svého sídla,místa podnikání či bydliště <,>
<br> b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin,jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba,tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu,a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba,musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba,tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční pr...
Příloha č.1 Krycí list - Traktorová sekačka.doc
Příloha č.1
<br> a:
<br>
<br>
Město Hlinsko
se sídlem Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
<br> IČ: 00270059
<br> zastoupené Miroslavem Krčilem,DiS <.>,starostou
FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST
pro veřejnou zakázku
Dodávka kompaktního žacího traktoru s přední žací lištou
DODAVATEL
(obchodní firma nebo název)
<br>
Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
<br>
<br> Právní forma
<br>
<br> Identifikační číslo
<br>
<br> Daňové identifikační číslo
<br>
<br> Kontaktní osoba
<br>
Tel
<br> Email
<br>
<br> Nabídková cena díla bez DPH
<br> Kč
<br> Délka záruky
<br> měs <.>
<br>
<br>
<br> Celkem DPH
<br> Kč
<br> Celková cena včetně DPH
<br> Kč
<br>
Níže podepsaný uchazeč je svou nabídkou vázán 90 dní ode dne skončení lhůty pro podání nabídky <.>
V…………………… <.>,dne …………………….<.>
<br>
<br>
<br>
<br>
……………………………… <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Razítko a podpis uchazeče
<br> Název akce: „Dodávka kompaktního žacího traktoru s přední žací lištou“
Výzva k podání nabídky -sekačka-1 (1).pdf
Město Hlinsko
<br> Poděbradovo náměstí 1,539 23 Hlinsko
Odbor investic a městského majetku
Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1,Hlinsko,vchod B
<br> Č.j.: Hl 17941/2021/OIMM
Spis.znak – skart.znak/lhůta: 91.2-V/5
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E – mail: netolicky.zdenek@hlinsko.cz
Počet listů/příloh: 6/7
V Hlinsku dne: 8.4.2021
<br> Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
<br> Zadavatel město Hlinsko <,>
vyzývá dodavatele
<br> dle čl.2.3 směrnice č.01/2017/R pro zadávání veřejných zakázek ve znění Dodatku č.1,vydané v ná-
vaznosti na příslušná ustanovení zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,(dále jen „zá-
kon“),schválené v souladu s ust.§ 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
předpisů,Radou města Hlinska,ve znění účinném od 1.července 2019,k podání nabídky na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu:
<br> „DODÁVKA KOMPAKTNÍHO ŽACÍHO TRAKTORU S PŘEDNÍ ŽACÍ LIŠTOU“
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:
1.Identifikační údaje zadavatele:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
2.Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
3.Poskytnutí zadávací dokumentace.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2
4.Termíny plnění veřejné zakázky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
5.Obchodní a platební podmínky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...

Načteno

edesky.cz/d/4568537

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hlinsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz