« Najít podobné dokumenty

Ústecký kraj - 21SML0016 Jana Trachtová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21SML0016 Jana Trachtová
Krajský úřad
<br> Číslo smlouvy: 21/SML0016 ČJ:
<br> Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s ustanovením & 103 zákona č.25012000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů jako smlouva veřejnoprávní ve smyslu 9 159 a násl.zákona č.50012004 Sb <.>,správní řád
<br> Smluvní strany
<br> Poskytovatel: Ústecký kraj,Sídlo: Velká Hradební 3118/48,40002 Usti nad Labem Zastoupený: lng.Lubomírou Mejstříkovou,CSc <.>,MBA,1.náměstkyní hejtmana
<br> Ústeckého kraje na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje č.usnesení01715Rl2021 ze dne 13.1.2021 Kontaktní osoba: Ing.XXXXXX XXXXXX
<br> E-mailltelefon: farska.t©kr-ustecky.XX/XXX XXX XXX IČ: 70892156
<br> DIČ: CZ"/0892156
<br> Bank.spojení: PPF banka a.s <.>
<br> Číslo účtu: 7200001200000
<br> (dále jen „poskytovatel“) 3
<br> Příjemce: Bydliště:
<br> Datum narození: Bank.spojení: Číslo účtu:
<br> Číslo žádosti: 000679 (dále jen „příjemce")
<br> Ústí nad Labem 40321
<br> uzavírají níže uvedeného dne,měsíce a roku tuto
<br> Smlouvu o poskytnutí investiční dotace
<br> k realizaci dílčího projektu (akce) v rámci Dotačního programu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) — 4.výzva Usteckého kraje dále jen „smlouva“
<br> EVROPSKÁ UNIE __ Fond soudržnosti.<.>.<.>.<.>.Operační program zmns prostředi MlnlSIEFSIVO zivotniho prostredi
<br> Preambule
<br> V souladu se zákonem č.129/2000 Sb.o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů přijalo dne 24.6.2019 Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesení č.027/20212019,kterým byl schválen Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) (dále „dotační program„).Smlouva se uzavírá a dotace je poskytnuta vsouladu s tímto dotačním programem obsahujícím základni podmínky poskytnutí dotace avsouladu se Závaznými pokyny Prioritní osy 2,Specifický cíl 2.1 Operačního programu Životní prostředí 2014—2...

Načteno

edesky.cz/d/4568489

Meta

EIA   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz