« Najít podobné dokumenty

Obec Velká Hleďsebe - Zveřejnění záměru směny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velká Hleďsebe.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

GP 422-124 2020 - Domky u Riviéry s.r.o..pdf (734.01 kB)
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní“ stav Norý stav Dumě-nl Výmlrn parcely umu pozemku Označení Výmaru parcely Dmh pozsmku Typ llavůy maf—urovnání se stavem evidence právních vztahů puz'mku pnumku určen na pruhu: : pnumm crslnnstu Výmlra duu Označení parc.uranem hmm VJIIZm parc.£h|=m mmm využili ngmh * v.<.>.<.>.<.>.<.>.anu "" m1 hd "3 "emailem dragging; ha rrlz 324/35 31 98 amdpuda 324/33 30 34 uma půdu a 324/91 1 64 amd půda 0 324/53 5.34 1 64 324,55 37 95 amd pm:/n 324/36 35 71 orná půda 0 324/92 2 27 amd puda 0 324/35 834 2 27 6.9 96 69 96
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně e
<br> kologických jednotkách (BPEJ) k parceldm nového stavu
<br> Fcrcalní číslo podle Kód BPEJ Výměra BPEJ nu dflu Parcelní ň'slo pudla Kód BPEJ Výměra BPEJ na dílu katastru zjednodušené ha m' “medy katastru zjadnodušen! ha Í“ Wm'ly nemovitosti“ evidence nemnvíkoslf evidence 524/33 7291 1 16 09 324/91 72911 1 64 74 702 14 25 524/92 7291 1 2 27 324/35 72.91 1 75 77 74 702 19 94 Seznam souřadnic ($“—JTSK) Soufbdníc: pro zápis do KN Souřadnice určené měřen lm 6.bodu | Y x kód kv.[ Y x Poznámka 164—72 869581.52 103756455 s kol/k dočasně ') 164— 13 86955160 103764254.? sloupek plotu 154—15 86957523 1037551.85 $ kol/k dočasně ') 154—17 85954145 103751175 J sloupek plotu 421—3 86957127 103758759 6 kol/!( dočasně ') 4 85959530 103759503 3 kol/!( dočasně *) 5 869594.52 1037502.13 J kal/k dočasně ') 5 869573.79 11.73 7594,59.? kol/k dočasně ') 7 815957253 103759451 3 kol/k dočasně *) 8 869570.99 103759522 J kol/k dočasně ') 9 869570.14 1 03 7596.31 6 kol/k dočasně ") 10 869553.70 7037594.05 5 kal/k dočasně ') l 1 859515156 103759240.? kol/k dočasně *) 72 86955102 103759121 3 kol/k dačasné' *) 13 859561.81 1037590.40.? kal/k dočasní ') 14 6695.72.18 1037579,77 J ko/k dočasně ') 15 869534.35 1 03 75 73.65 &' kol/k dočasně ') 75 85955584 1 0375812 7 5 kal/k dočasně *)
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN
<br> com-malý plan mam nndnl upmminj znam-muy im.-výr:
<br> snim!- "w u...
GP 421-108 2020 - Obec Velká Hleďsebe.pdf (617.79 kB)
532.VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVlTOSTÍ
<br> umučen! Výměra parcely označen! Výměra parcely Typ nkwby pozamku pozemku pan—„ čleI-m pm.einem
<br> m' n?
<br> B 26 amd puda 07 amd pada
<br> 1 19 amd pada
<br> -„_ e 26 25 \ i; u \.= “= \r: % \ Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu \ Parcelní čislo podle Kód BPEJ Výměra BPEJ no dnu Furcelnl čl'slo podle Kód BPEJ Výměra ĚFĚÍ na dnu \\ katastru zjednodušené hn m= PG'CB'Y katastru zjednodušené ha m' “mely \ nemovitostí evidence nemovitostí uvíd-nca \ \ 524/35 729 1 1 1 55 74702 5 21 1 3 4193 524/90 72911 1 19
<br> 324/36 Seznam souřadnic (S—JTSK) Souřadnice pro zápis do KN Snuňadm'ce určené měřen/m 6.bodu [ Y )( kód kv.| Y x Poznámka 154-12 959513152 105755455 a kolik dočasně v) 154— 1.1 519955350 105754254 :! sloupek platu 154—15 55957525 103755135 5 kar/k dočasně *) 1 55957705 105755255 5 kal/k dodame ') 2 135955059 103753595 :; kal/k dočasní ') J 55957127 103759159 5 kol/k dočasně.) ') bod ohrožen stavebni činnost! (= \“XVÍŽOÍ E 433Í5a5 mů Mariána-' une.suv-bi ma “|qu 0 „mm nahoda! ll dělení l mlonnl' man Na innd" I? <.>,Uml) axe.Ill/1006 Št.umele“ pht—num.Mn.-n' % Wmlummmmm-nmmmmmmm 324/33 % Ř sum pozemkům my.<.> a „ -mlúln vlnu ux dum mhuduh nvghnuvo m nebo - mmm- yndl "Who mnm pm “GMMMMW.MWMFM m nm mm u arma-J.) v unum Lun.m______.____W— “* 1640 - ___—„___ I Den chichi In wlm úhdnl ramia; nmlmibính,ln! ) : Stl' a II nvlňl man! Id ln) iemlmmdq in! |:).GEOMETRICKY PLÁN mm;“ " “ “" “' „m,m;" '" '“ ' ' p ro “" ' Ing.XXXXXX XXXXXXX ' ' !ng- XXXXXXX XXXXXX Žmxggrmmmu cmm.-wa XXXX/[XXX ?:;xťžggmnmhms mumie" XXXX/„XX "'“/"“ “"“"" m 1.1212020 W= 109/2020 „ 07.1242020 m 109/2020 " Ndliilnatml & BRIMW odpnvídn pmmlm phdplm.TRW: mimi! odpovídá nmmůímu FIM v Hamdi! pridali! uni-nami ' “him-Mai kami-dluhu mw.Vyhotovílol: Ing [Azu/? [Ut/Šk Kaluwnl tíha lumlnll ! odlwdnlm wind.(NH-11 "chvalu “GN||-“hid“ warn \: linii-ml nadchl.GEÚDÚIE ManLdzně _ erňE/rd IJI/...
Zveřejnění záměru směny (60.84 kB)
Obec Velká Hleďsebe
Zveřejnění záměru obce Velká Hleďsebe
<br> Na základě rozhodnutí starostky obce Velká Hleďsebe č.7/2021 ze dne 09.03.2021 zveřejňuje obec ve smyslu § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),v platném znění,na dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu ve Velké Hleďsebi záměr obce s m ě n i t tento nemovitý majetek ve vlastnictví obce:
<br> · nově vznikající pozemek parc.č.324/90,k.ú.Klimentov,obec Velká Hleďsebe,výměra 119 m2
· vlastnické právo: obec Velká Hleďsebe
· druh pozemku orná půda
· číslo LV 1,vedeno Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Cheb
· nově vznikající pozemek vzniká oddělením ze stávajícího pozemku parc.č.324/35,k.ú.Klimentov,a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.421 – 108/2020,vypracovaného Ing.Zdeňkem Třešňákem,potvrzeného Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrálním pracovištěm Cheb dne 7.12.2020,pod číslem 1460/2020 – 402,který je přílohou tohoto záměru (nově vznikající pozemek je označen červeně)
<br> za nemovitý majetek jiné osoby:
<br> · nově vznikající pozemek parc.č.324/91,k.ú.Klimentov,obec Velká Hleďsebe,výměra 164 m2
a nově vznikající pozemek parc.č.324/92,k.ú.Klimentov,obec Velká Hleďsebe,výměra 227 m2
· vlastnické právo: Domky u Riviéry s.r.o <.>,IČ: 04896670,sídlem Na žertvách 898/10,Libeň,180 00 Praha 8
· celkem výměra 391 m2
· oboje druh pozemku orná půda
· číslo LV 834,vedeno Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Cheb
· nově vznikající pozemky vznikají oddělením ze stávajících pozemků parc.č.324/33 a 324/36,k.ú.Klimentov,a to na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č.422 – 124/2020,vypracovaného Ing.Zdeňkem Třešňákem,potvrzeného Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrálním pracovištěm Cheb dne 4.12.2020,pod číslem 1461/2020 – 402,který je přílohou tohoto záměru (nově vznikající pozemky jsou označeny červeně) <.>
<br>
Konec lhůty pro podání nabídek je 31.03.2021 v 10:00.Nabídku je nutné po...

Načteno

edesky.cz/d/4568461

Meta

Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velká Hleďsebe      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz