« Najít podobné dokumenty

Město Kostelec nad Orlicí - Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné upravy provozu na poz. kom. - Bolehošť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kostelec nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

02_situacni_planky.pdf
% %oóqyť/
<br>.3115533 _ Kfášler,! “ŽŠ
<br> )."iw—.".ŽŠÍLÍI _ij " V “ Í ] “P,—?R Í “51 l.f - )
<br> „sf =?
<br> _ SILNICE IH.TŘÍDY Ě) SlLNiCE ||| TŘÍDY
<br> „ t„.__
<br>.“ ÍÍfuÍmeý d
<br>.' ada:- _ a „???
<br> Hamu * „ : „ 499; „J '/.__ _ “hmafš),<,> ; \
<br> ' \ÁGLMLQQQ —„ 'lcíEĚhí-ašť
<br> SCHÉMA OBJÍZDNÉ TRASY F_Ro SILNIČNÍ DOPRAVU
<br>,___-
<br> Pře—pychwí
<br> ' f „ r— ZEL PREJEZD V EV KM 33 342 !) r:__ “\ _ :! t:)
<br> ' 1\ 4 'l
<br> iť \ ffi <,>
<br>.<.> | * '! 5
<br> " L'xg m2-.<.> fil " Iř'a
<br>.:.“ 313.- "!
<br> Jig- 1 3.\ \,-_ I II |
<br>.:í—"I těží ' ;.|.|
<br> _ h " |i <.>
<br> ffi" If.<.> %:" \: LI [ lil-f <.>
<br> ŽB ;! lil $email? ? 8,2% \ :
<br> J „f_i L__ 1 06x |!
<br> N01; tisk)?
<br> hang; 92 <.>,!“ ně;—>?.Mšec
<br> X&Y-iam
<br> [
<br> P/ZÉÚa/H Ž * *=.<.> -.\ KŘIŽOVATKA 04 \\ „ -- ' “i k
<br> ! ! \ m *: I
<br> ! 1154
<br> P&Voóaz cíl?
<br> KŘIŽOVATKA 03
<br> ?
<br> 45
01_stanoveni_prechodne_upravy_provozu_na_poz._kom._Bo.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
<br> Stavební úřad - životní prostředí
<br>
<br> Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí
<br> E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz
<br> IČO: 00274968
DS: aj5bhbi
<br> strana
1/5
<br>
<br> Vaše č.j.:
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
<br> Naše č.j.: MUKO-12349/2021-nk
Spisová značka: 1498/2021
Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX
Kontakt: XXX XXX XXX
Sp.znak,sk.režim: 280.1.13.1,S/5
Datum: 08.04.2021
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlicí,Odbor stavební úřad – životní prostředí jako příslušný
<br> orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,na silnicích II.a III.tříd,místních komunikací a veřejně přístupných účelových
<br> komunikací,dle ustanovení § 124 odst.1 a odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
<br> pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním
<br> provozu“),v souladu s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů,na základě návrhu žadatele REKOP s.r.o <.>,IČO: 274 99 499 <,>
<br> Průmyslová 1895/1,568 02 Svitavy (dále jen „žadatel“),po předchozím písemném vyjádření
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,Územní odbor
<br> Rychnov nad Kněžnou – Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 16.03.2021 pod
<br> č.j.KRPH-21424/ČJ-2021-050706 <,>
<br>
<br> s t a n o v u j e
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/29834 poz.č.par.1637/1,poz.č.parc.1641/1
<br> a poz.č.parc.1642/1 vše v k.ú.Bolehošť,spočívající v umístění přenosných dopravních
<br> značek (dále jen „PDZ“),z důvodu zajištění akce „Rekonstrukce PZZ v km 33,342 trati
<br> Týniště nad Orlicí – Meziměstí“ (železniční přejezd P5082 a P5083 v k.ú.Očelice),v termínu
<br> od 19.04...

Načteno

edesky.cz/d/4568448

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kostelec nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz