« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Společné územní rozhodnutí a stavební povolení RTT Ohrada - Palmovka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

RTT_Ohrada_-_Palmovka_UR_SP.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemníc h komunikac í a drah
Oddělení speciálního stavebního úřadu
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/25 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne Vyřizuje/tel.:
250000/19/2020 / 4.3.2020 Ing.XXXXX XXXXXXXX
Č.j.: XXX XXX XXX
MHMP 423947/2021 Počet listů/příloh: 25 / 2
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 398067/2020 1.4.2021
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
Magistrát hlavního města Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako speciální stavební
úřad ve věcech drah příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb.<,>
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
v souladu s ustanovením § 7 a § 54 odst.2 zákona č.266/1994 Sb <.>,o dráhách,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“),a jako speciální stavební úřad ve věcech
pozemních komunikací příslušný podle ustanovení § 15 odst.1 písm.c) stavebního zákona <,>
v souladu s ustanovením § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních komunikacích“),na
základě přezkoumání žádosti o vydání společného povolení podle ustanovení § 94j až § 94p
stavebního zákona,kterou dne 4.3.2020 podal stavebník Dopravní podnik hl.m.Prahy,akciová
společnost,se sídlem Sokolovská 42/217,190 00 Praha 9,IČO 000 05 886 <,>
<br> vydává podle ustanovení § 94p stavebního zákona a podle ustanovení § 13a vyhlášky
č.503/2006 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního
řádu,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> SPOLEČNÉ POVOLENÍ
<br> stavebního záměru
<br>
„RTT Ohrada - Palmovka“ <,>
<br> která je členěna na tyto stavební objekty:
SO 11 Tramvajová trať
SO 12 Odvodnění tramvajové trati a vozovek
<br>
<br>
<br> - dle rozdělovníku -
<br>
<br>
<br>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4568360

Meta

Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz