« Najít podobné dokumenty

Praha 7 - Výzva - oznámení výběrového řízení - Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1. PP bytového domu č. p. 458 v k. ú. Holešovice, Vinařská 1, Praha 7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 7.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6_Čestné-prohlášení-Technická-kvalifikace (doc, 45 KB)
Příloha č.6 Výzvy k podání nabídky k VZMR s názvem „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1.PP bytového domu č.p.458 v k.ú.Holešovice,Vinařská 1,Praha 7“ - Čestné prohlášení – Technická kvalifikace
<br> Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
Dodavatel,doplňte název,IČO ________,se sídlem ________,zapsaný/á v obchodním rejstříku u ________ soudu v ________ v oddílu ________,vložce ________ (dále jen „dodavatel“),tímto prohlašuje,že splňuje technickou kvalifikaci uvedenou ve Výzvě k podání nabídky v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1.PP bytového domu č.p.458 v k.ú.Holešovice,Vinařská 1,Praha 7“ a předkládá tímto seznam obdobných zakázek (referencí) - stavebních prací,vztahujících se k předmětu plnění této veřejné zakázky malého rozsahu a poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení.Zadavatel požaduje doložit minimálně 2 zakázky obdobného charakteru,z toho každou o minimálním objemu 300 000 Kč bez DPH nebo 1 zakázku obdobného charakteru o minimálním objemu 600 000 Kč bez DPH <.>
Obdobnou zakázkou se rozumí stavební práce,jejichž předmětem byla rekonstrukce nebytových prostor včetně dodávky materiálu v požadované výši <.>
Referenční zakázka
Název objednatele,IČO a kontakt na referenční osobu
<br>
Předmět plnění (popis zakázky)
<br>
Cena zakázky v Kč bez DPH
<br>
Místo a Doba plnění
<br>
<br> Referenční zakázka
<br> Název objednatele,IČO a kontakt na referenční osobu
<br>
Předmět plnění (popis zakázky)
<br>
Cena zakázky v Kč bez DPH
<br>
Místo a Doba plnění
<br>
<br> Dodavatel prohlašuje,že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné,pravdivé a nezkreslené a že je si vědom právních následků jejich neúplnosti,nepravdivosti či zkreslenosti,tj.zejména možnosti vyřazení nabídky z výběrového řízení <.>
V _________ dne _________2021
…………………………………
<br> Jméno,příjmení,funkce,obc...
5_Čestné-prohlášení-Základní-způsobilost (doc, 39 KB)
Příloha č.5 Výzvy k podání nabídky k VZMR s názvem „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1.PP bytového domu č.p.458 v k.ú.Holešovice,Vinařská 1,Praha 7“ - Čestné prohlášení – Základní způsobilost
<br> Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Dodavatel,doplňte název,IČO ________,se sídlem ________,zapsaný/á v obchodním rejstříku
u ________ soudu v ________ v oddílu ________,vložce ________ (dále jen „dodavatel“),tímto prohlašuje,že splňuje základní způsobilost k podání nabídky ve výběrovém  řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1.PP bytového domu č.p.458 v k.ú.Holešovice,Vinařská 1,Praha 7“.Dodavatel tedy prohlašuje,že dodavatel a zároveň každý člen jeho statutárního orgánu:
· nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží:
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině <,>
<br> b) trestný čin obchodování s lidmi <,>
<br> c) tyto trestné činy proti majetku:
1.podvod <,>
<br> 2.úvěrový podvod <,>
<br> 3.dotační podvod <,>
<br> 4.podílnictví <,>
<br> 5.podílnictví z nedbalosti <,>
<br> 6.legalizace výnosů z trestné činnosti <,>
<br> 7.legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti <,>
<br> d) tyto trestné činy hospodářské:
1.zneužití informace a postavení v obchodním styku <,>
<br> 2.sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě <,>
<br> 3.pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži <,>
<br> 4.pletichy při veřejné dražbě <,>
<br> 5.poškození finančních zájmů Evropské unie <,>
<br> e) trestné činy obecně nebezpečné <,>
<br> f) trestné činy proti České republice,cizímu státu a mezinárodní organiz...
4_Projektová-dokumentace (zip, 4 MB)
4_Projektov� dokumentace/pruv_zprava_Vina�sk�_1_atelier_aktualizace2020.pdf
<br>
Změna užívání prádelny se sušárnou na atelier v 1 PP objektu Vinařská 458/1,Praha 7 Holešovice
<br>
<br>
<br> Aktualizace 07/2020
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br> A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA
<br> A.1 Identifikační údaje
<br>
název stavby: Změna užívání prádelny se sušárnou na atelier
<br>
v 1 PP objektu Vinařská 458/1,Praha 7 Holešovice
<br>
místo stavby : bytový objekt Vinařská č.p.458 č.o.1
<br>
k.ú.Holešovice,Praha 7
<br>
<br>
<br> majitel objektu : Hlavní město Praha,Mariánské náměstí 2/2.Staré Město,Praha 1
<br>
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce :
<br>
Městská část Praha 7,nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7,Holešovice <,>
<br>
Praha 7 170 00
<br>
investor-stavebník : Městská část Praha 7,nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7,Holešovice <,>
<br>
Praha 7 170 00
<br>
projektant TTP spol.s r.o <.>,Družstevní ochoz 1717/5a,Praha 4 IČ 49684663
<br>
- zodp.projektant : ing.XXXXXX XXXXX ČKAIT XXXXXXX –
<br>
autorizovaný technik pro pozemní stavby
<br>
- požárně bezpečnostní řešení : J.Stryk CKAIT 0008655
<br>
autorizovaný technik požární bezpečnost staveb
<br>
- část elektroinstalace : XXXX XXXXXXX
<br>
ing.P.Riedl ČKAIT XXXXXXX
<br>
autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb –
<br>
elektrotechnická zařízení
<br>
stupeň dokumentace : dokumentace pro ohlášení změny užívání
<br>
<br>
<br> A.2 Seznam vstupních podkladů
<br>
- dokumentace – dostupná původní dokumentace objektu
<br>
- vizuální průzkum prostor a objektu
<br>
- požadavek investora
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Změna užívání prádelny se sušárnou na atelier v 1 PP objektu Vinařská 458/1,Praha 7 Holešovice
<br>
<br>
<br> Aktualizace 07/2020
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> A.3 Údaje o území
<br>
a) rozsah řešeného území ;
<br>
Jedná se změnu užívání stávajících prostor domovní prádelny se sušárnou v 1.PP
<br>
bytového objektu na atelier s příručním skladem.Pro změnu užívání jsou navrženy pouze
<br>
minimální stavební úpravy spočív...
3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb-výkaz-výměr (xlsx, 153 KB)
Pokyny pro vyplnění Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa Stavba #RTSROZP# Položkový rozpočet stavby Stavba: 1_2020 Změna užívání prádelny na atelier Vinařská 1,Praha 7 Objekt: Aktualizace 7/2020 177.00 Rozpočet: Objednatel: IČO: DIČ: Projektant: IČO: DIČ: Zhotovitel: Radim Štěpánek: Název IČO: Radim Štěpánek: XXX XXXXX Štěpánek: Ulice DIČ: Radim Štěpánek: DIČ Vypracoval: TTP spol s r.o.ing.Teplý Rozpis ceny Celkem HSV HSV 0.00 PSV PSV 0.00 ZTI 0.00 UT+VĚTRÁNÍ 0.00 MON ELEKTROINSTALACE 0.00 VN Vedlejší náklady 0.00 ON Ostatní náklady 0.00 Celkem 0.00 Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0.00 CZK Snížená DPH 15 % 0.00 CZK Základ pro základní DPH 21 % 0.00 CZK Základní DPH 21 % 0.00 CZK Zaokrouhlení 0.00 CZK Cena celkem bez DPH 282,701.30 CZK Cena celkem s DPH 0.00 CZK v dne 7/22/20 Za zhotovitele Za objednatele Rekapitulace dílčích částí #CASTI>> Číslo Název Základ pro sníženou DPH Základ pro základní DPH DPH celkem Cena celkem % 1 Stavba 282,701 0 42,405 325,107 100 2 1 Atelier 282,701 0 42,405 325,107 100 3 1 Atelier 282,701 0 42,405 325,107 100 Celkem za stavbu 282,701 0 42,405 325,107 100 Rekapitulace dílů Číslo Název Typ dílu Celkem 3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0.00 4 Vodorovné konstrukce HSV 0.00 61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0.00 63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0.00 64 Výplně otvorů HSV 0.00 96 Bourání konstrukcí HSV 0.00 711 Izolace proti vodě PSV 0.00 764 Konstrukce klempířské PSV 0.00 766 Konstrukce truhlářské PSV 0.00 767 Konstrukce zámečnické PSV 0.00 771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 0.00 777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 0.00 781 Obklady keramické PSV 0.00 783 Nátěry PSV 0.00 784 Malby PSV 0.00 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0.00 ON Ostatní náklady 0.00 Přesuny hmot HSV 0.00 Přesuny hmot PSV 0.00 oddíl ZTI 0.00 oddíl UT+VĚTRÁNÍ 0.00 oddíl ELEKTROINSTALACE...
2_Návrh-smlouvy-o-dílo (docx, 78 KB)
Příloha č.2 Výzvy k podání nabídky k VZMR s názvem „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1.PP bytového domu č.p.458 v k.ú.Holešovice,Vinařská 1,Praha 7“ - Návrh Smlouvy o dílo
<br>
Smlouva o dílo
č.2021/OIVZ/007
<br>
uzavřená podle ust.§ 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění (dále jen „OZ“)
<br> Smluvní strany
<br> objednatel: Městská část Praha 7
zastoupená: Ing.XXXXX XXXXXXXX Mareš Ph.D <.>,místostarosta MČ Praha X
sídlo: U Průhonu 1338/38,170 00,Praha 7 - Holešovice
IČO: 00063754
DIČ: CZ00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
číslo účtu: 27-2000870339/0800
telefon: 220 144 257
e-mail: mareskv@praha7.cz
(dále jako „Objednatel“)
<br> a
<br> zhotovitel: /doplní účastník/
zastoupený: /doplní účastník/
sídlo/místo podnikání: /doplní účastník/
IČO: /doplní účastník/
DIČ: /doplní účastník/
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném /doplní účastník/ oddíl /doplní účastník/ <,>
vložka doplní účastník/
bankovní spojení: /doplní účastník/
číslo účtu: /doplní účastník/
telefon: /doplní účastník/
e-mail: /doplní účastník/
(dále jako „Zhotovitel“)
<br> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tato Smlouva o dílo č.2021/OIVZ/007 je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č.usnesení …./21-R z jednání č.….ze dne …….<.> 2021 /doplní Objednatel/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Preambule
Tato Smlouva o dílo č.2021/OIVZ/007 (dále jen „smlouva“) se uzavírá pro splnění veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavebních prací,dodávek a služeb vyhlášené Objednatelem pod názvem „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1.PP bytového domu č.p.458 v k.ú.Holešovice,Vinařská 1,Praha 7“ (dále jen „dílo“).Smlouva se uzavírá na základě a v souladu s Výzvou k podání nabíd...
1_Krycí-list-nabídky (docx, 17 KB)
Příloha č.1 Výzvy k podání nabídky k VZMR s názvem „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1.PP bytového domu č.p.458 v k.ú.Holešovice,Vinařská 1,Praha 7“ - Krycí list nabídky
<br> KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> 1.Veřejná zakázka
<br> Název veřejné zakázky:
„Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1.PP bytového domu č.p.458 v k.ú.Holešovice,Vinařská 1,Praha 7“
<br> Druh zakázky:
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> Zadavatel je oprávněn dle § 5 písm.a) zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů při zadávání veřejné zakázky,které je nezbytné pro splnění právní povinnosti,která se na správce (zadavatele) vztahuje podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Základní identifikační údaje
<br> 2.1 Účastník
<br>
Název:
<br>
<br>
Právní forma:
<br>
<br> IČO:
<br>
DIČ:
<br>
<br> Sídlo:
<br>
<br> Firemní tel.:
<br>
<br> Osoba oprávněná jednat za účastníka:
<br>
Firemní tel <.>,e-mail:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
<br> Firemní tel <.>,e-mail:
<br>
3.Nabídková cena
Uvedená nabídková cena je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje všechny náklady potřebné ke kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky za podmínek vymezených ve výzvě pro podání nabídek a jejích přílohách <.>
<br>
3.1 Nabídková cena zakázky
<br>
<br>
Nabídková XXXX XXX DPH
v Kč
Sazba DPH
<br> Nabídková XXXX s DPH
v Kč
<br>
Nabídková cena
<br>
15 %
<br>
4.Datum a podpis oprávněné osoby účastníka
<br>
Datum a podpis oprávněné osoby:
0_Výzva-k-podání-nabídky (pdf, 933 KB)
Zadavatel: Městská část Praha 7
<br> Úřad městské části
<br> Odbor investic a veřejných zakázek
<br> U Průhonu 1338/38
<br> 170 00 Praha 7
<br> IČO: 00063754
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.J.: SZ MČ P7 092289/2021
<br> VYŘIZUJE/TEL: Tereza Šípová/tel.220 144 231
<br> DATUM: 8.4.2021
<br>
<br> VĚC: Výzva - Oznámení výběrového řízení MČ Praha 7 - k podání nabídky na
<br> veřejnou zakázku malého rozsahu
<br>
Název zakázky: Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy
<br> vymezeného prostoru v části 1.PP bytového domu č.p.458 v k.ú <.>
<br> Holešovice,Vinařská 1,Praha 7
<br> Druh zakázky: stavební práce
<br>
<br>
<br> Žádáme Vás o podání nabídky na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
<br> „Rekonstrukce nebytových prostor a objektů – stavební úpravy vymezeného prostoru v části 1 <.>
<br> PP bytového domu č.p.458 v k.ú.Holešovice,Vinařská 1,Praha 7“ <.>
<br>
<br> Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných
<br> zakázek (viz Usnesení Rady MČ P7 č.0831/18-R ze dne 27.11.2018) a dle ust.§ 6,27 a 31 zákona
<br> č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „zákon“) <.>
<br>
1) Předmět plnění:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební práce v nebytovém prostoru
<br> č.537 v bytovém domě č.p.458,k.ú.Holešovice,obec Praha,ulice Vinařská 458/1,170 00 Praha 7 <.>
<br> Bytový dům číslo popisné 458 (dále jen „bytový dům“) je umístěn na pozemku parcelní číslo 2037 <,>
<br> k.ú.Holešovice,obec Praha.Zadavatel vykonává správu nemovitosti ve vlastnictví obce <.>
<br> V rámci plnění bude v souladu s projektovou dokumentací provedena změna užívání stávajících prostor
<br> domovní prádelny se sušárnou v 1.PP bytového objektu na atelier s příručním skladem.Pro změnu
<br> užívání jsou navrženy pouze minimální stavební úpravy spočívající v osazení nových dveří na vstupu
<br> do prostoru původní prádelny v provedení s požární odolností dle požárně...

Načteno

edesky.cz/d/4568341

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 7      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz