« Najít podobné dokumenty

Praha 7 - Výzva - Oznámení k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 7.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6_-Čestné-prohlášení-Technická-kvalifikace (doc, 46 KB)
Příloha č.6 Výzvy k podání nabídky k VZMR s názvem „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“ - Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
<br> Čestné prohlášení o splnění technické kvalifikace
Dodavatel,doplňte název,IČO ________,se sídlem ________,zapsaný/á v obchodním rejstříku u ________ soudu v ________ v oddílu ________,vložce ________ (dále jen „dodavatel“),tímto prohlašuje,že splňuje technickou kvalifikaci uvedenou ve Výzvě k podání nabídky v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“,Praha 7 a předkládá tímto seznam obdobných zakázek (referencí) - stavebních prací,vztahujících se k předmětu plnění této veřejné zakázky malého rozsahu a poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením výběrového řízení.Zadavatel požaduje doložit minimálně 2 zakázky obdobného charakteru,z toho každou o minimálním objemu 1 500 000 Kč bez DPH nebo 1 zakázku obdobného charakteru o minimálním objemu 2 500 000 Kč bez DPH <.>
Obdobnou zakázkou se rozumí stavební práce,jejichž předmětem byla rekonstrukce občanské vybavenosti včetně dodávky materiálu v požadované výši <.>
Referenční zakázka
Název objednatele,IČO a kontakt na referenční osobu
/doplní účastník/
<br> Předmět plnění (popis zakázky)
/doplní účastník/
<br> Cena zakázky v Kč bez DPH
/doplní účastník/
<br> Místo a Doba plnění
/doplní účastník/
<br>
Referenční zakázka
<br> Název objednatele,IČO a kontakt na referenční osobu
/doplní účastník/
<br> Předmět plnění (popis zakázky)
/doplní účastník/
<br> Cena zakázky v Kč bez DPH
/doplní účastník/
<br> Místo a Doba plnění
/doplní účastník/
<br>
Dodavatel prohlašuje,že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné,pravdivé a nezkreslené a že je si vědom právních následků jejich neúplnosti,nepravdivosti či zkreslenosti,tj.zejména možnosti vyřazení nabídky z výběrového řízení <.>
V ________...
5_-Čestné-prohlášení-Základní-způsobilost (doc, 39 KB)
Příloha č.5 Výzvy k podání nabídky k VZMR s názvem „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“ - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
<br> Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
Dodavatel,doplňte název,IČO ________,se sídlem ________,zapsaný/á v obchodním rejstříku
u ________ soudu v ________ v oddílu ________,vložce ________ (dále jen „dodavatel“),tímto prohlašuje,že splňuje základní způsobilost k podání nabídky ve výběrovém  řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“,Praha 7.Dodavatel tedy prohlašuje,že dodavatel a zároveň každý člen jeho statutárního orgánu:
· nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený níže nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží:
a) trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině <,>
<br> b) trestný čin obchodování s lidmi <,>
<br> c) tyto trestné činy proti majetku:
1.podvod <,>
<br> 2.úvěrový podvod <,>
<br> 3.dotační podvod <,>
<br> 4.podílnictví <,>
<br> 5.podílnictví z nedbalosti <,>
<br> 6.legalizace výnosů z trestné činnosti <,>
<br> 7.legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti <,>
<br> d) tyto trestné činy hospodářské:
1.zneužití informace a postavení v obchodním styku <,>
<br> 2.sjednání výhody při zadání veřejné zakázky,při veřejné soutěži a veřejné dražbě <,>
<br> 3.pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži <,>
<br> 4.pletichy při veřejné dražbě <,>
<br> 5.poškození finančních zájmů Evropské unie <,>
<br> e) trestné činy obecně nebezpečné <,>
<br> f) trestné činy proti České republice,cizímu státu a mezinárodní organizaci <,>
<br> g) tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných:
1.tres...
4_-Projektová-dokumentace-příloha-D (zip, 7 MB)
4_ Projektov� dokumentace - p��loha D.2.gastrotechnologie/D.2 gastrotechnologie/D.2.0 - technick� zpr�va.pdf
<br>
str.1/14
<br>
<br>
<br>
<br> str.2/14
<br>
A.TEXTOVÁ ČÁST
<br>
1.Průvodní zpráva
<br>
1.1 Identifikační údaje
<br>
Název a místo akce: MŠ Na Výšinách - XXXX gastroprovozu a elektrorozvodů
Na Výšinách X/XXXX
Praha X
Holešovice
<br>
Objednatel: ARW pb,s.r.o <.>
IČO 24161683
<br>
Zpracovatel PD: DODAVATELSKÉ SLUŽBY - CZ
Za Mlýnem 1721,25301,Hostivice
TEL.724 239 411
<br>
Stupeň PD: dokumentace pro výběr zhotovitele
<br>
Předmět dokumentace: Nové řešení kuchyně mateřské školy – část kuchyně
<br>
1.2 Stručný popis řešení
Tato dokumentace řeší rekonstrukci kuchyně v Praze v MŠ Na Výšinách.Technologie je
<br>
navržena tak,aby vyhovovala plánované kapacitě a všem normám.Dispoziční uspořádání je
<br>
rozděleno do samostatných úseků,které jsou navrženy tak,aby nedocházelo ke křížení čistých
<br>
úseků s nečistými.Kuchyň bude sloužit k přípravě obědů a večeří a bude napojena na stávající
<br>
instalace v objektu.Trasy jednotlivých instalací řeší jednotlivé profese (elektro,ZTI <,>
<br>
vzduchotechnika,plyn) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> str.3/14
<br>
1.3 Obsah dokumentace
<br>
A.TEXTOVÁ ČÁST
1.Průvodní zpráva
<br>
1.1 Identifikační údaje
1.2 Stručný popis řešení
1.3 Obsah dokumentace
<br>
2.Technologická část projektu
2.1 Rozsah řešení
2.2 Popis řešení provozu
<br>
3.Stavebně technické požadavky
3.1 Bilance energií
3.2 Elektro
3.3 Vzduchotechnika
3.4 Zdravotní technika
3.5 Topení
3.6 Stavební část
3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
3.8 Vliv na životní prostředí
<br>
B.VÝKRESOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
<br> str.4/14
<br>
2.Technologická část projektu
<br>
2.1 Rozsah řešení
V dokumentaci je řešeno komplexní technologické řešení kuchyně a ostatních částí
<br>
stravovacího provozu.Stravovací provoz je umístěn v jednom podlaží objektu <.>
<br>
Vstupní podklady předané investorem
<br>
 kapacita kuchyně 300 jídel – zůstává původní
 maximální kapacita 400 jídel
<br>
o Ob...
4_Projektová-dokumentace-1 (zip, 16 MB)
4_Projektov� dokumentace/A pr�vodn� zpr�va/A pr�vodn� zpr�va kuchyn� stavebn�.pdf A.průvodní zpráva A.1 identifikační údaje stavby A.1.1 údaje o stavbě název stavby MŠ Na Výšinách - XXXX gastroprovozu a elektrorozvodů místo stavby Na Výšinách X/XXXX Praha X Holešovice stupeň dokumentace pro výběr zhotovitele předmět dokumentace Kuchyně - stavební připravenost a úpravy TZB A.1.2 údaje o stavebníkovi vlastník HLAVNÍ MĚSTO PRAHA,Mariánské náměstí 2/2 Staré Město,11000 Praha 1 stavebník Městská část Praha 7 nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 Praha 7 Holešovice A.1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace zpracovatel dokumentace ARW pb,s.r.o.Milady Horákové 387/56,Praha 7,170 00 IČ: 24161683 DIČ: CZ 24161683 Zastoupená: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX,jednatel společnosti hlavní projektant Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX autorizovaný architekt,ČKA XX XXX,obor architektura (A.1) tel.: 777 800 039 pavel.bednarik@arw.cz stavebně konstrukční řešení Ing.XXXXXX XXXXX X ZTI Ing.XXXXXX XXXXXXXX autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb IEXX ČKAIT XXXXXXX vzduchotechnika Ing.XXXXXXXXX XXXXXX Ing.XXXXXX XXXXX autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a techniku prostředí staveb,specializace technická zařízení,ČKAIT 0001208 vytápění Ing.XXXX XXXX autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,specializace vytápění a vzduchotechnika,ČKAIT 0004636 silnoproudá elektrotechnika XXXXXXX XXXXX autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,spec.elektrotechnická zařízení,ČKAIT 0008332 Měření a regulace Ing.XXXXXXXX XXXX,RM Plan,s.r.o.autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,spec.elektrotechnická zařízení ČKAIT 0002523 Gastrotechnologie součástí samostatné dokumentace A.2 členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení SO01 stavební řešení vč.úprav zdravotně technických instalací,vzduchotechniky,topení,elektroinstalace,měření a regulace A.3 seznam vstupních podkladů Tato dokumentace vychází z vlastního zaměření a z podkladů poskytnutých investorem.V průběhu p...
3_-Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb-–-výkaz-výměr (xlsx, 284 KB)
Rekapitulace stavby Export Komplet 2.0 False False {e22cfd64-0a41-4f1b-9733-88183627cba8} >> skryté sloupce << 0,01 21 0,01 15 REKAPITULACE STAVBY v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v Návod na vyplnění 0,001 Kód: 272/2020 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000d_ _x000d_ 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě_x000d_ _x000d_ a) Souhrnný list_x000d_ - údaje o Uchazeči_x000d_ (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)_x000d_ _x000d_ b) Rekapitulace objektů_x000d_ - potřebné Ostatní náklady_x000d_ _x000d_ 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě_x000d_ _x000d_ a) Krycí list_x000d_ - údaje o Uchazeči,pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu_x000d_ (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)_x000d_ _x000d_ b) Rekapitulace rozpočtu_x000d_ - potřebné Ostatní náklady_x000d_ _x000d_ c) Celkové náklady za stavbu_x000d_ - ceny u položek_x000d_ - množství,pokud má žluté podbarvení_x000d_ - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) 0,01 Stavba: MŠ Na Výšinách - XXXX gastroprovozu a elektrorozvodů,stavební část kuchyně X,XX KSO: CC-CZ: 0,01 Místo: Na Výšinách 3/1075 Datum: 20.11.2020 0,01 0,01 Zadavatel: IČ: 0,01 Městská část Praha 7 DIČ: 0,01 0,01 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj 0,01 Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj 0,01 False Projektant: IČ: False ARW pb,s.r.o.DIČ: True 0,01 Zpracovatel: IČ: 01890000 0,01 XXX XXXX DIČ: CZXXXXXXXXXX True Poznámka: XXXX XXX DPH X.XX Sazba daně Základ daně Výše daně DPH základní 21.00% 0.00 0.00 snížená 15.00% 0.00 0.00 zákl.přenesená 21.00% 0.00 0.00 sníž.přenesená 15.00% 0.00 0.00 nulová 0.00% 0.00 0.00 XXXX s DPH v CZK X.XX Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Uchazeč Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 272/2020 Stavba: MŠ Na Výšinách - XXXX gastroprovozu a elektrorozvodů,stavební část kuchyně Místo: Na Výšinách 3/1075 Datum: 20.11.2020 Zadavatel:...
2_Smlouva-o-dílo-závazný-návrh-Na-Výšinách (docx, 73 KB)
Příloha č.2 Výzvy k podání nabídky k VZMR s názvem „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“ - Smlouva o dílo – závazný návrh
<br> Návrh Smlouvy o dílo
č.2021/OIVZ/008
<br> uzavřená podle ust.§ 2586 a násl.zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku,v platném znění (dále jen „OZ“)
<br>
<br> Smluvní strany
<br> objednatel: Městská část Praha 7
zastoupená: Mgr.XXX XXXXXXXX,starosta MČ Praha X
sídlo: U Průhonu XXXX/XX,170 00,Praha 7 - Holešovice
IČO: 00063754
DIČ: CZ00063754
bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>
číslo účtu: 27-2000870339/0800
telefon: 220 144 000
e-mail: CizinskyJ@praha7.cz
(dále jako „Objednatel“)
<br> a
<br> zhotovitel: /doplní účastník/
zastoupený: /doplní účastník/
sídlo/místo podnikání: /doplní účastník/
IČO: /doplní účastník/
DIČ: /doplní účastník/
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném /doplní účastník/ oddíl /doplní účastník/ <,>
vložka doplní účastník/
bankovní spojení: /doplní účastník/
číslo účtu: /doplní účastník/
telefon: /doplní účastník/
e-mail: /doplní účastník/
(dále jako „Zhotovitel“)
<br> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Objednatel prohlašuje,že Smlouva o dílo č.2021/OIVZ/008 (dále jen „smlouva“) je uzavřená na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č.usnesení … /21-R z jednání č…… ze dne …….<.> 2021 /doplní zadavatel/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preambule
Tato smlouva se uzavírá pro splnění veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Objednatelem pod názvem „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“ (dále také jako “dílo“).Smlouva se uzavírá na základě a v souladu s Výzvou - Oznámením výběrového řízení Objednatele ze dne 8.4.2021 a s nabídkou vybraného Zhotovitele ze dne ………….2021.Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje...
1_-Krycí-list-nabídky (doc, 45 KB)
Příloha č.1 Výzvy k podání nabídky k VZMR s názvem „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“ – Krycí list nabídky
<br>
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br> 1.Veřejná zakázka
<br> Název veřejné zakázky:
„MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“
<br> Druh zakázky:
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
<br> Zadavatel je oprávněn dle ust.§ 5 písm.a) zákona č.110/2019 Sb <.>,o zpracování osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů ke zpracování osobních údajů při zadávání veřejné zakázky,které je nezbytné pro splnění právní povinnosti,která se na správce (zadavatele) vztahuje podle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Základní identifikační údaje
<br> 2.1 Účastník
<br> Název:
<br>
<br>
Právní forma:
<br>
<br>
IČO:
<br>
DIČ:
<br>
Sídlo:
<br>
<br>
Firemní tel.:
<br>
<br>
Osoba oprávněná jednat za účastníka:
<br>
Firemní tel <.>,e-mail:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
<br>
Firemní tel <.>,e-mail:
<br>
3.Nabídková cena
<br> Uvedená nabídková cena je maximální a nepřekročitelná a zahrnuje všechny náklady potřebné ke kvalitnímu plnění předmětu veřejné zakázky za podmínek vymezených ve výzvě pro podání nabídek a jejích přílohách <.>
<br> 3.1 Nabídková cena zakázky
<br>
<br>
Nabídková XXXX XXX DPH
v Kč
Sazba DPH
Nabídková cena včetně DPH v Kč
<br> Celková nabídková cena
<br> 21 %
<br>
4.Datum a podpis oprávněné osoby účastníka
<br>
Datum a podpis oprávněné osoby:
Výzva-k-podání-nabídky (pdf, 1 MB)
Městská část Praha 7,Úřad městské části Praha 7,U Průhonu 38/1338,170 00 Praha 7
IČO: 000 63 754,Česká spořitelna,a.s <.>,č.účtu: 2000870339/0800,www.praha7.cz
<br> tel.: 220 144 111,e-mail: podatelna@praha7.cz
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br> Zadavatel: Městská část Praha 7
<br> Úřad městské části
<br> Odbor investic a veřejných zakázek
<br> U Průhonu 38/1338
<br> 170 00 Praha 7
<br> IČO: 00063754
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.J.: SZ MČ P7 095862/2021
<br> VYŘIZUJE/TEL: Yvona Češková/tel.220 144 231
<br> DATUM: 8.4.2021
<br>
<br> Výzva - Oznámení výběrového řízení MČ Praha 7 – Výzva k podání nabídky na veřejnou
<br> zakázku malého rozsahu
<br>
Název zakázky: „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební
<br> úpravy a modernizace kuchyňského provozu“
<br>
Druh zakázky: stavební práce
<br>
<br>
<br> Žádáme Vás o podání nabídky na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
<br> „MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů - Stavební úpravy a modernizace
<br> kuchyňského provozu“,Praha 7 <.>
<br>
<br>
Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána podle Pravidel MČ P7 pro zadávání veřejných
<br> zakázek (viz Usnesení Rady MČ P7 č.0831/18-R ze dne 27.11.2018) a dle ust.§ 6,27 a 31 zákona
<br> č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „zákon“) <.>
<br>
1) Předmět plnění:
Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „VZMR“) jsou stavební úpravy
<br> gastroprovozu mateřské školy,který se nachází v 1.NP objektu číslo popisné 1075 Fakultní mateřské
<br> školy při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy,Praha 7,Na Výšinách 3 (dále také jako „mateřská
<br> škola“ nebo „ MŠ“).Objekt MŠ je umístěn na pozemku parcelní číslo 603/4,k.ú.Bubeneč,obec Praha
<br> na adrese ulice Na výšinách 1075/3,170 00 Praha 7.Zadavatel má objekt ve svěřené správě
<br> nemovitostí ve vlastnictví obce <.>
<br>
Stravovací provoz slouží k přípravě jídel a svačin pro děti a zaměstnance mateřské školy.S...

Načteno

edesky.cz/d/4568340

Meta

Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   EIA   Veřejná zakázka   Volby   Nabídka zaměstnání   Rozpočet   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA   Rozpočet   Veřejná zakázka   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 7      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz