« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška, návrh OOP, Návrh místní úpravy provozu na MK III. třídy, Brno, Černozemní + 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0005573_21_4_Pril._schema_2.pdf
ul.Černozemní
<br> LVA VLSNI,<,>.maósu % m|gtn| komunikace „_ „,_ Š 212 (DETAIL) 212 (DETAIL) -š;npel22nc:ozpi1r22|vnlho reznmu pr| detskem hnst; E _ _.N INSTALOVAT INSTALOVAT _ doplněníVDZ _ 2x symbol V 15 _; \ vnz;v15 :: ' (v červeném provedení) INSTALOVAT 212 (DEW—) č INSTALOVAT erf'IOze,ŠŠŠ :; m 0 ZŠ ;;
<br> (?
<br> O,; ".c v“ “' ' 0 =,A.<.> -“ " " __171/.<.>.-1.<.> o“.<.> „+ = 4 “U 5— \ 'i'-ň 5.3.i m 51 raw 332 C2b m % 3.'NsrALOW D' 3; El \Uinvli : „ u <.>
<br> ““Gln'; ",'“.>.V.ŽI'WW/w ( lží
<br> (v červeném provedeno
<br> | NSTALOVAT
<br> NN1095
<br> účelová komunikace NN1095
<br> - doplnění chybějících IZ Bab
<br> * = “";—53 'Éíl í :
<br> BRNO - Slatina.oblast uL Černozemní.Přemyslova nám.<.> účeL kom.NN1095 Změna dapravmho režimu,doplnění DZ.dopravní zpomalovací retardéry a VDZ
<br> www.signexcz
0005573_21_4_Pril._schema_1.pdf
Přemyslova nám <.>
<br> místní komunikace - instalace 2x 212
<br>.\<,\ Stávající “E N
<br>,<.>,<,>.Éw
<br> (9%) Slavajlcl Stávající „31 2 (5225) “Ž E \,lP12 (5.225) Bi P Slávající
<br> Slávající Bi
<br> "ENA &
<br> Slávajici BZAb
<br> »“
<br> zz
<br> Al INSTALOVAT
<br> 212 Al INSTALOVAT
<br> Přehled oblasti:
<br> „ Evi“ Š *
<br> 212 (DETAIL) '
<br> Zpomalovací retardér MP-59
<br> Zpomalovací lelardéry (Dopravni zařízení 212 — Krátký příčný práh,zpomalovací práh) slouží ice zklidnění a zpomaleni dopravy na nebezpečným úsecích kmnunilmd (obymé zóny,přechody pro chodce).Přejezduvá rychlost 30 mm Desiln : jeho rozměry zaručuji mnohem tišší přejezd automobilem,obzvláště vhodný“ do obytné nsmvby <.>
<br> SPDI nadále zastává názor.že instalace DZ č.2 12 je pouze dočasným řešením ve vztahu ke zlepšení dopravní situace.Doporučujeme řešit dopravně - stavebním prvkem.Současně upozorňujeme na negativa.která jsou obsažena v TP 85.TP 103 a TP 218 <.>
<br> f \
<br> © A;
<br> ÍA-D,<,> „,„,<,> SlGNEX.sansr.n.<.> Holznva.138,627llů Brno TRVALE DOPRAVNI ZNACENI AZARIZENI Tel.:545225l]21—lí,mistnteLzůlJZEBZSZE
<br> Služba mimo pracovní duhu: teL: 502 571 312 emaiL signex©signex.cz
<br> - Při realizaci zpomalovacího prahu bude ponechána mezera mezi prahem a ohruhníkem (II.B-111ml dle TP 85.3.1.1.pro průjezd cyklistické dopravy <.>
<br> - DZ bude instalováno v souladu s TP 65 a 133
<br> „ <.>
<br> Milli/)
<br> AW l/lí ŽŠV '
<br> 1 email:—.ilíiřl'šíilííll'ígbÉ.směju
<br> dopravní zpomalovací relardéry a VDZ
<br> “ “wa BRNll - Slatinanhlast uL Čemazemní.„ Navrženélrvalé DZ: A dým“ Navržené VDZ: _KW Přemyslova na'm <.>,účel.kom.“1095 C-O- 200537/2610-20 Stávající DZ: %Ěm Stávající VDZ: ___/% Změna dopravního režimu.doplnění DZ.? Slávající DZ odstranit: Ážlášřěfíán SlávajícíllDZodstranil:__.<.> /W “' 1
<br> www.signexcz
<br> )
0005573_21_4_Cernozemni_Premyslovo_nam._MIII_nOOP.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0005573/2021/4 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0119119/2021/RY TEL./E-MAIL: 542 174 763/ryba.peter@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních
<br> komunikacích III.třídy,ul.Černozemní a Přemyslovo náměstí a na veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci NN 1095,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst <.>
<br> 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),dne
<br> 06.01.2021,obdržel od společnosti SIGNEX,spol.s r.o <.>,IČO: 49971344,se sídlem Holzova 138,627
<br> 00 Brno,na základě plné moci statutárního města Brna městské části Brno-Slatina,která je přílohou
<br> podání,návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III.třídy
<br> ulice Černozemní,Přemyslovo náměstí a veřejně přístupné účelové komunikaci ulice NN 1095,Brno <,>
<br> formou schématu číslo 1,číslo 2 s obsahem „TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A ZAŘÍZENÍ“,místo akce:
<br> „BRNO - Slatina,oblast ul.Černozemní,Přemyslovo nám <.>,účel.kom.NN1095“,název akce: „Změna
<br> dopravního režimu,doplnění DZ,dopravní zpomalovací retardéry a VDZ“,číslo zakázky: „č.o.200537“ <,>
<br> datum: „26.10.2020“ <.>
<br>
<br> MMB dne 15.01.2021 pod č.j.: MMB/0022456/2021/RY,sp.zn.: 5400/OD/MMB/0005573/2020/2,zaslal
<br> dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silniční...

Načteno

edesky.cz/d/4568275

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz