« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Veřejná vyhláška - stanovení přechodného DZ - Kohoutovická 97

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SIGNEX_Kohoutovicka.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0147600/2021/KLI VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0147600/2021/2 TEL./E-MAIL: 542 174 612 / klimszova.gabriela@brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Odbor dopravy Magistrátu města Brna (dále jen „OD MMB“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle § 77 odst.1 písm.c) a podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Jihomoravského
<br> kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov (dotčený orgán podle
<br> ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu),pod č.j.: KRPB-45605-1/ČJ-2021-0600DI <,>
<br> ze dne 26.03.2021,na základě žádosti žadatele:
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> s t a n o v u j e p ř e ch o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemních komunikacích – silnici č.SIII/3842 ul.Kohoutovická a místní komunikaci ul.Kohoutovická ve
<br> městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace přípojky inženýrských sítí před objektem Kohoutovická 97 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 15.04.2021 – 31.05.2021 (1-2 týdny).Skutečný termín bude
<br> upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace <,>
<br> resp.uzavírce pozemní komunikace <.>
<br> Přechodné dopravní značení (dá...
Kohoutovicka_97_-_realizace_pripojky_IS.pdf
spol.s r.o <.>
<br> kontakt :obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> èíslo schématu :
<br> èíslo objednávky / datum :
<br> VYPRACOVAL : Konèelík Jiøí ml <.>
<br> KONTROLOVAL : Ing.Konèelík Jiøí
<br> PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> BRNO,ul.Kohoutovická 97
Pøípojky inž.sítí
<br> Èásteèná uzavírka
<br> 1
è.o.210100/15.3.21
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> è.j.: MMB /2021 - Odsouhlaseno dne:
<br> È.j.: KRPB - / ÈJ-2021-0600DI
<br> Dle §24/2d zák.è.13/1997 Sb <.>
§25/6c-e zák.è.13/1997 Sb <.>
§77/3 zák.è.361/2000 Sb <.>
<br> Platnost souhlasu je 1 XXX XXX dne vystavení <.>
<br>
<br> - DZ budou osazeny dle TP 66 a tech.listù pro osazování
pøenosného DZ,pøechodného VDZ dle TP 133,66
<br> zábor vozovky :
<br> Legenda ploch:
<br> pøenosné SDZ :
stávající SDZ :
stávající SDZ zakrýt / zrušit:
<br> Legenda znaèení ve schématu /barva popisu :
<br> A15
<br> 6 <,>
50
<br> 6 <,>
50
<br> 6 <,>
50
<br> 3 <,>
25
<br> 3 <,>
25
<br> 3 <,>
25
<br> 13,0
<br> 9,0
<br> 15,0
<br> 3 <,>
25 3
<br>,2
5
<br> 3 <,>
25
<br> 97
97
<br> 97
<br> ul.Kohoutovická
ul.Kohoutovická
<br> ul.Kohoutovická
<br> Kohoutovice Kohoutovice
<br> Kohoutovice
<br> Bystrc,Ostrovačice
<br> Bystrc,Ostrovačice
<br> Bystrc,Ostrovačice
<br> A
6b
<br> A
6b
<br> A
6b
<br> A
15
<br> A
15
<br> A
15
<br> A
6b
<br> A
6b
<br> A
6b
<br> A
15
<br> A
15
<br> A
15
<br> Z4
e
<br> Z4e
Z4e
<br> Sv
ìtl
<br> o
Svìtlo
<br> Svìtlo
<br> Z4d
<br> Z4
d
<br> Z4
d
<br> Svìtlo
<br> Sv
ìtl
<br> o
Sv
<br> ìtl
o
<br> Kanalizace 1.část
Vodovodní přípojka
<br> Vodovodní přípojka + kanalizace část 2 <.>
<br> kanalizace 2.část předpoklad protlakem
<br> B28
E13/Termín:.<.>.<.>.<.>.<.>
MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
E8a
<br> B28
E13/Termín:.<.>.<.>.<.>.<.>
MIMO VOZIDLA
S POVOLENÍM STAVBY/
E8c
<br> Termín:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY
<br> T...

Načteno

edesky.cz/d/4568272

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz