« Najít podobné dokumenty

Město Strakonice - Návrh závěrečného účtu SODP za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Strakonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh_zaverecneho_uctu_DSO_2020.doc
Návrh závěrečného účtu DSO –Svazek obcí Dolního Pootaví
za rok 2020
l.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (tis.Kč)
<br> Schválený Upravený Skutečnost %
<br> rozpočet rozpočet k 31.12.20
Třída 1-Daňové příjmy 0 0 0 0
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy 2,05 367,29 367,29 100
Třída 3-Kapitálové příjmy 0 0 0
Třída 4-Přijaté transfery 76,7 301,4 301,4 100
Příjmy celkem: 78,75 668,69 668,69
Třída 5-Běžné výdaje 745,75 1 375,69 1 206,55 87,71
Třída 6-Kapitálové výdaje 0 0 0 0
Výdaje celkem 745,75 1 375,69 1 206,55 87,71
Třída 8 – Financování
Krátkodobé přij.půjčené 0 0 0 0
<br> Splátky půjč.prostředků 0 0 0 0
Změna stavu prostř.na účtech 667 707 537,86 76,08
Financování celkem: 537,86
Saldo po konsolidaci - 537,86
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové sklady jsou v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v Cehnicích a v elektronické podobě na webových stránkách www.pootavi.cz <.>
2.Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích
Výkazy Rozvaha,Výkaz zisků a ztráty a příloha jsou dostupné dálkovým přístupem na webových stránkách www.pootavi.cz.Výkazy obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok <.>
3.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Poskytovatel: Rozpočet upr.Čerpání:
KÚJČK-Podpora činnosti SODP 9 282,00 9 282,00
Projekt ESF OPZ „Posílení strategického řízení VS“ 108 086,00 108 086,00
Neinvestiční příspěvky od členských obcí 75 946,00 75 946,00
Projekt CCS-Svaz měst a obcí-příspěvek mzdy 286 863,00 286 863,00
4.Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření SODP za rok 2020
Dílčí a závěrečné přezkoumání se uskutečnilo Ing.Masojídkovou,kontrolorkou KU JČK,v podmínkách mimořádných opatření,z podkladů předávaných elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
Závěr přezkoumání:
Při přezkoumání hospodaření DSO za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č.420/2004 Sb.byly zjištěny chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených ...
Zprava_konecne_PH_Svazek_obci_Dolniho_Pootavi_2020.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí
U Zimního stadionu 1952/2
<br> 370 76 České Budějovice
<br>
identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
Stránka 1 z 9
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Z p r á v a o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví,IČO 70919771
<br>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech:
od 03.12.2020 do 04.12.2020 jako dílčí přezkoumání
<br> dne 16.02.2021 jako konečné přezkoumání
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Dolního Pootaví za rok 2020
ve smyslu ustanovení § 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a
<br> v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 16.07.2020 Krajským
<br> úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br>
<br>
Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.398/2020/OEKO-PŘ dne 27.07.2021 <.>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných
<br> epidemiologickou situací na území České republiky,s využitím doporučeného postupu
Ministerstvem financí,Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů
<br> předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br>
Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXXX XXXXXXX - předsedkyně
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
spisová značka: OEKO-PŘ XXXXX/XXX...
Vykaz_zisku_a_ztraty_12_20.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Svazek obcí Dolního Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76,Cehnice,387 52
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 21.1.2021
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2020
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 1 066 055,43 0,00 2 694 866,35 0,00
I.Náklady z činnosti 1 064 055,43 0,00 2 694 866,35 0,00
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 3 054,45 0,00 48 660,00 0,00
<br> 2.Spotřeba energie 502 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 3 190,00 0,00 2 715,00 0,00
<br> 9.Cestovné 512 6 936,00 0,00 27 249,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 5 907,00 0,00 19 475,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 270 516,68 0,00 362 232,35 0,00
<br> 13.Mzdové náklady 521 531 807,00 0,00 1 619 395,00 0,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 127 214,00 0,00 491 451,00 0,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 795,00 0,00 6 089,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,30 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 0,00 0,00 ...
Rozvaha_12_20.pdf
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí Dolního Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76,Cehnice,387 52
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 21.1.2021
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 2 986 225,70 1 426 884,62 1 559 341,08 5 653 726,74
A.Stálá aktiva 2 519 457,42 1 426 884,62 1 092 572,80 1 192 412,80
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 95 359,00 95 359,00 0,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 95 359,00 95 359,00 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 2 424 098,42 1 331 525,62 1 092 572,80 1 192 412,80
<br> 1.Pozemky 0,00 0,00 0,00 0,00031
<br> 2.Kulturní předměty 0,00 0,00 0,00 0,00032
<br> 3.Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 1 593 355,40 500 782,60 1 092 572,80 1 192 412,80022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 830 743,02 830 743,02 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 0,...
Priloha_12_20.pdf
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí Dolního Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76,Cehnice,387 52
<br> Za období: 12/2020
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 21.1.2021
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,novel
ČUS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: o zásobách neúčtuje,majetek odepisuje ročními odpisy <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve
znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701-710 a MP/28/OEKO <.>
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 127 249,00 122 649,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 4 600,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 122 649,00 122 649,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních ...
FIN-02_12_20.pdf
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Svazek obcí Dolního Pootaví; IČO 70919771; Cehnice 76,Cehnice,387 52
<br> Za období: 12/2020
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2020
<br> Datum sestavení: 21.1.2021
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4116 0,00 108 086,35 108 086,35Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 100,00
<br> 4121 76 700,00 75 946,00 75 946,00Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100,00
<br> 4122 0,00 9 282,00 9 282,00Neinvestiční přijaté transfery od krajů 100,00
<br> 76 700,00Bez paragrafu 193 314,35 193 314,35 100,00XXXX
<br> 3639 2111 2 000,00 80 400,00 80 400,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100,00
<br> 2 000,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 80 400,00 80 400,00 100,003639 XXXX
<br> 3900 2324 0,00 286 863,00 286 863,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100,00
<br> 0,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 286 863,00 286 863,00 100,003900 XXXX
<br> 6310 2141 50,00 24,00 24,42Příjmy z úroků (část) 101,75
<br> 50,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 24,00 24,42 101,756310 XXXX
<br> 6330 4134 0,00 108 086,35 108 086,35Převody z rozpočtových účtů 100,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 108 086,35 108 086,35 100,006330 XXXX
<br> 100,00668 687,7078 750,00Celkem 668 688,12
<br> 11Strana 1 /
<br>
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 3636 5011 110 000,00 97 829,00 97 802,00Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 99,97
<br> 3636 5021 0,00 157 750,00 157 750,00Ostatní osob...

Načteno

edesky.cz/d/4568089

Meta

Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Strakonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz