« Najít podobné dokumenty

Město Uherské Hradiště - Záměr města na nájem bytu 41-3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Uherské Hradiště.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IMG_20210223_124423.jpg (159 kB)
IMG_20210223_124405.jpg (153 kB)
IMG_20210223_124349.jpg (164 kB)
IMG_20210223_124329.jpg (149 kB)
IMG_20210223_124319.jpg (153 kB)
IMG_20210223_124223.jpg (157 kB)
IMG_20210223_124216.jpg (113 kB)
IMG_20210223_124206.jpg (153 kB)
IMG_20210223_124155.jpg (168 kB)
IMG_20210223_124124.jpg (137 kB)
IMG_20210223_124117.jpg (143 kB)
IMG_20210223_124054.jpg (167 kB)
IMG_20210223_124036.jpg (117 kB)
IMG_20210223_124026.jpg (138 kB)
IMG_20210223_124002.jpg (157 kB)
41-3_Prostřední.pdf (91 kB)
B3.3.1
<br> B3.3.2
<br> B3.3.3
<br> B3.3.4
<br> B3.3.5
<br> B3.3.6
<br> B3.3.7
<br> B3.3.8
<br> B3.3.9
<br> PROSTŘEDNÍ 41/3
<br> AutoCAD SHX Text
800 1970
<br> AutoCAD SHX Text
700 1970
<br> AutoCAD SHX Text
800 1970
<br> AutoCAD SHX Text
800 1970
<br> AutoCAD SHX Text
800 1970
<br> AutoCAD SHX Text
800 1970
<br> AutoCAD SHX Text
600 1970
<br> AutoCAD SHX Text
1040
<br> AutoCAD SHX Text
1040
<br> AutoCAD SHX Text
1036
<br> AutoCAD SHX Text
1036
<br> AutoCAD SHX Text
1036
<br> AutoCAD SHX Text
1039
<br> AutoCAD SHX Text
1039
<br> AutoCAD SHX Text
1039
<br> AutoCAD SHX Text
PŘEDSÍŇ 10,50 m 2
<br> AutoCAD SHX Text
CHODBA 5,24 m 2
<br> AutoCAD SHX Text
OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYNÍ 37,61 m 2
<br> AutoCAD SHX Text
POKOJ 14,25 m 2
<br> AutoCAD SHX Text
WC 1,51 m 2
<br> AutoCAD SHX Text
KOUPELNA 5,71 m 2
<br> AutoCAD SHX Text
TECHNICKÁ MÍSTNOST 4,06 m 2
<br> AutoCAD SHX Text
POKOJ 15,89 m 2
<br> AutoCAD SHX Text
SPÍŽ 2,80 m 2
<br> AutoCAD SHX Text
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
<br> AutoCAD SHX Text
800 1970
<br>
Listy a pohledy
Model
SMM_najem_bytu_nejvyssi_nabidnute__mesicni_najemne-1.pdf (232 kB)
Nabídka do výb rového ízení na nájem bytu nejvyšší nabídce
<br> m sí ního nájemného
<br> Byt.o velikosti umíst ný v NP domu.p <.>
<br> ulice Uherské Hradišt
<br> A.Žadatel(ka)
<br> P íjmení,jméno: Titul:
<br> Rodné p íjmení: Stav:
<br> Datum a místo narození:
<br> Ob anství:
<br> Trvalé bydlišt v.PS :
<br> Telefonní kontakt: e-mail:
<br> Kontaktní adresa (vypl te pouze v p ípad,pokud se liší od trvalého bydlišt ):
<br> Zam stnanec pracuje jako:
<br> Pr m rný istý m sí ní p íjem: (Potvrzení o p íjmu doložte v p íloze žádosti)
<br> B.Rodinní p íslušníci a další osoby,které budou sdílet spole nou domácnost,údaje o manželovi /
<br> manželce
<br> Jméno a p íjmení Datum narození Vztah k žadateli Trvalé bydlišt
<br> 1 <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> 4 <.>
<br>
<br> 1.Prohlašuji,že jsem uhradil na ú et m sta Uherské Hradišt (uvedený v zám ru m sta) ástku 4 000 K <,>
dle zve ejn ného zám ru na nájem bytu nejvyšší nabídce m sí ního nájemného <.>
<br> 2.Uhrazenou ástku za ú ast ve výb rovém ízení požaduji vrátit na ú et íslo:
<br> ( íslo banky) - dle zve ejn ného zám ru <.>
<br> 3.Prohlašuji,že jistotu ve výši 3násobku nabídnuté celkové m sí ní výše nájemného za celý byt a
nájemní smlouvu na p edm tný byt uzav u do 15-ti dn od p evzetí výzvy zaslané m stem Uherské
Hradišt.V p ípad,že tak neu iním,má se za to,že o nájem bytu nemám zájem <.>
<br> 4.Prohlašuji,že souhlasím s podmínkami uzav ení nájemní smlouvy uvedenými ve zve ejn ném zám ru <.>
<br> 5.Prohlašuji,že nejsem nájemcem jiného bytu.Pokud jsem nájemcem m stského bytu v Uherském
Hradišti,stávající byt vrátím m stu Uherské Hradišt <.>
<br> 6.Prohlašuji,že nemám žádné dluhy v i m stu Uherské Hradišt a toto dokládám potvrzením z právního
odboru za m a za další osoby,které budou sdílet spole nou domácnost <.>
<br> 7.Prohlašuji,že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé a všechny zm ny,které nastanou,Vám
neprodlen oznámím <.>
<br> 8.Prohlašuji,že jsem svéprávný <.>
<br> 9.V p ípad,že budu na základ usnesení rady m st...
PENB_-_Prostřední_41.pdf (1689 kB)
PRŮKAZ ENERGETICKE NÁROČNOSTI BUDOVY '^daný podle záUona č.406/2000 Sb <.>,o hospodaření energií,a vyhlášky č,78/2013 Sb <.>,o energetické náročnosti budov Ulice,číslo: Prostřední,41 PSČ,místo: 686 01,Uherské Hradiště Typ budovy: víceúčelový dům Plocha obálky budovy: 947,62 Objemový faktor tvaru AA/: 0,39 m̂ /m̂ Celková energeticky vztažná plocha: 685,53 m̂ ENERGETtCKA NÁROČNOST BUDOVY Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) Neobnovíteíná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Měrné hodnoty kWh/Cm ̂rok) velmi úsporná V" l i ’ 100 Nehospodárná á : Velmi nehospodárná Mimořádné nehospodárná ^ Pop.150 200 249 61 91 121 182 243 303 < Pop- I Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 73,9 98,9 DOPORUČENA OPATŘENI Opatření pro Stanovena Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jině: m B B B B o Q.>(Ó Oc >0)ck.s cN O Q.O Q 5 VO '■Í3 O)O)Ui 0) cO) (Oc po d íl energ o no sitelu NA DODANÉ ENERGII Hodnoty pro celou budovu MWh/rok Zemní plyn - 64,6 Elektřina ze sítě - 9,3 UKAZATELE ENERGETICKE NÁROČNOSTI BUDOVY Obálka budovy • Vytápěn! Chlazení Větrání Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh(m -̂rok) Mimořádné úsporná O i G O & G G Mimořádné nehospodárná Hodnoty pro celou budovu MWh/rok 40,7 0,1 28,0 5,1 Zpracovatel; Ing.XXXXXXXX XXXXXX Kontakt: pentoszlin@seznam.cz +XXXXXXXXXXXX Osvědčení č.: Vyhotoveno di Podpis: 0344 17.11.2 in ■\ V ' i s : m zpV’--- y Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.001100 - PENTOS s.r.o.- Zlín Zakázka: 1423-042prostredni41________________ Průkaz 2013 v.3.4.4 © PROTECH spol.s r.o.Datum tisku: 17.11.2014 _____________ Archiv: 1423-042prostrednl41 Závěrečné hodnocení energetického speciallstv Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie Splňuje požadavek podle §6 odst.1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňu...
6_-_soutěž_41-3.pdf (158 kB)
Oznámení
<br>
<br>
<br>
Masarykovo náměstí 19 T +420 572 525 111 IČ 00291471 Č.Ú.19–1543078319/0800 1/2
<br> 686 01 Uherské Hradiště E epodatelna@mesto-uh.cz DIČ CZ00291471 DS ef2b3c5
<br> www.mesto-uh.cz
<br>
<br>
Záměry města
<br>
Město Uherské Hradiště nabízí do nájmu byt za nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné,a to:
<br>
 byt č.3,o velikosti 3+kk,výměře 99,16 m2 (započtená plocha bytu) (3 pokoje,kuchyň.kout <,>
předsíň,koupelna,WC,spíž,šatna a sklep),umístěný ve III.NP bytového domu č.p.41,ul <.>
Prostřední,Uherské Hradiště,který je součástí pozemku st.p.č.54/1,k.ú.Uh.Hradiště <.>
Minimální základní výše nájemného činí 70 Kč/m2/měsíc (VS: 4103)
<br>
Žadatel o nájem bytu musí splňovat tyto podmínky:
<br>
 je svéprávný
 nemá dluhy vůči městu Uherské Hradiště (doloží bezdlužností vystavenou právním
<br> odborem města Uherské Hradiště za všechny osoby,které s ním budou v bytě bydlet)
 pokud se jedná o žadatele,který je nájemcem městského bytu,doloží i
<br> bezdlužnost na nájemném a službách vystavenou správcem bytu; v případě přidělení soutěženého
bytu,musí žadatel stávající byt vrátit
<br>  složí na účet města vratnou finanční částku (jistotu) ve výši 4 000 Kč za účast ve
výběrovém řízení (č.ú.: 6015-1543078319/0800,variabilní symbol: 4103,specifický symbol: datum
narození zájemce)
<br>
<br> Hlavní podmínky uzavření nájemní smlouvy:
<br>  Nájemní smlouva bude uzavřena po složení jistoty (kauce) ve výši trojnásobku vysoutěžené
měsíční výše nájemného (bez služeb spojených s bydlením),dle § 2254,zákona č.89/2012 Sb.<,>
občanský zákoník,v platném znění.Jistota musí být složena nejpozději do 15 dnů od vyrozumění nebo
převzetí výzvy k uzavření nájemní smlouvy <.>
<br>  Před uzavřením nájemní smlouvy budoucí žadatel doloží doklad o úhradě jistoty a opětovně doklad o
bezdlužnosti vůči městu Uherské Hradiště (vystavenou právním odborem města Uherské Hradiště <.>
<br>  Nájemní smlouva musí být uzavřena nejpozději do 15 dnů od vyrozumění nebo převzetí výzvy
k uzavřen...

Načteno

edesky.cz/d/4568044

Meta

Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Zveřejnění záměru   Pronájem   Územní plánování   EIA   Zveřejnění záměru   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Uherské Hradiště      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz