« Najít podobné dokumenty

Obec Malý Újezd - Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malý Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 7 ZD - Výkaz výměr.xls (311.5 kB)
Krycí list rozpočtu Krycí list rozpočtu Název stavby: Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd Objednatel: Obec Malý Újezd IČ/DIČ: 00237043/CZ00237043 Druh stavby: TZB - Technika prostředí - VZT řízené větrání s rekuperací,chlazení Projektant: Ing.XXXX XXX - VISTA IČ/DIČ: XXXXXXXX/CZXXXXXXXXXX Lokalita: st.p.č.64,k.ú.Malý Újezd Zhotovitel: Vzejde z výběrového řízení IČ/DIČ: Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 48 JKSO: 8013219 Zpracoval: Ing.XXXX XXX Datum: XX.XX.XXXX Rozpočtové náklady v Kč A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS) HSV Dodávky 0.00 Práce přesčas 0.00 Zařízení staveniště 0.00 Montáž 0.00 Bez pevné podl.0.00 Mimostav.doprava 0.00 PSV Dodávky 0.00 Kulturní památka 0.00 Územní vlivy 0.00 Montáž 0.00 Provozní vlivy 0.00 "M" Dodávky 0.00 Ostatní 0.00 Montáž 0.00 NUS z rozpočtu 0.00 Ostatní materiál 0.00 Přesun hmot a sutí 0.00 ZRN celkem 0.00 DN celkem 0.00 NUS celkem 0.00 DN celkem z obj.0.00 NUS celkem z obj.0.00 ORN celkem 0.00 ORN celkem z obj.0.00 Základ 0% 0.00 Základ 15% 0.00 DPH 15% 0.00 Celkem bez DPH 0.00 Základ 21% 0.00 DPH 21% 0.00 Celkem včetně DPH 0.00 Projektant Objednatel Zhotovitel Datum,razítko a podpis Datum,razítko a podpis Datum,razítko a podpis Poznámka: VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady Název stavby: Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd Objednatel: Obec Malý Újezd IČ/DIČ: 00237043/CZ00237043 Druh stavby: TZB - Technika prostředí - VZT řízené větrání s rekuperací,chlazení Projektant: Ing.XXXX XXX - VISTA IČ/DIČ: XXXXXXXX/CZXXXXXXXXXX Lokalita: st.p.č.64,k.ú.Malý Újezd Zhotovitel: Vzejde z výběrového řízení IČ/DIČ: Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 48 JKSO: 8013219 Zpracoval: Ing.XXXX XXX Datum: XX.XX.XXXX Vedlejší rozpočtové náklady VRN Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč Práce přesčas 0.00 0.00 Bez pevné podl.0.00 0.00 Kulturní památka 0.00 0.00 Celkem DN 0.00 Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč Zařízení stave...
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace.zip (10.32 MB)
P��loha �.6 ZD - Projektov� dokumentace/A - B - D111 - MUZ� VZT - stavebn� - AKT 20-05-15.pdf
<br>
Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd
na st.p.: 64,k.ú.Malý Újezd (691437)
<br>
Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
<br>
<br> A.Průvodní zpráva; B.Souhrnná technická zpráva; D111.Technická zpráva
<br>
<br> Ing.XXXX XXX – VISTA
Projekční a stavební práce – OBLAST STŘEDNÍ ČECHY
<br>
Školní 296,257 44 Netvořice
<br>
<br> IČO: 120 39 373,DIČ: CZ6407301032,tel: 777 202 939,e-mail: jiri.sir@jirisir.cz
Strana 1 (celkem 25)
<br>
<br>
<br> OBSAH
<br>
<br>
<br> A.Průvodní zpráva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br>
A1.Identifikační údaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.2
<br>
A2.Seznam vstupních podkladů.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br>
A3.Údaje o území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3
<br>
A4.Údaje o stavbě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5
<br>
A5.Členění stavby na objekty,technická a technolog.zařízení.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.7
<br>
B.Souhrnná technická zpráva.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo.docx (70.28 kB)
Příloha č.5 ZD – Smlouva o dílo
Smlouva o dílo
evid.číslo objednatele: ……………………… uvádět při fakturaci
evid.číslo zhotovitele: ……………………….<.>
<br> Smluvní strany:
<br> Obec Malý Újezd
se sídlem: Malý Újezd 95,277 31 Malý Újezd
zastoupený: Bc.Jaroslavem Peleškou,starostou obce
IČO: 00237043
Bankovní spojení:(Bude doplněno před podpisem smlouvy)
Číslo účtu: (Bude doplněno před podpisem smlouvy)
(dále jen "Objednatel")
<br> a
     
se sídlem:      
zastoupený:      
IČO:      
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:      
(dále jen „Zhotovitel“)
<br>
uzavírají tuto Smlouvu o dílo v souladu s ustanoveními § 2586 a následujících zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,v platném znění,a za následujících podmínek (dále jen „Smlouva“):
Článek 1 <.>
Předmět Smlouvy
1.Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou dále specifikované dílo „Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd“ (dále jen „Dílo“) podle projektové dokumentace vč.výkazu výměr,kterou vypracoval Ing.XXXX XXX,VISTA,Školní XXX,XXX XX Netvořice,IČO: 120 39 373,ČKAIT: 0401335 a Ing.XXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,SEBESTA Industries s.r.o <.>,Nepomuckých 780/9,Praha 18,Letňany,IČO: 06032699.Dílo musí splňovat kritéria dle této Smlouvy a nabídky podané do veřejné zakázky s názvem „Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd“.Předmět Díla je dodávka a instalace řízeného větrání se zpětným získáváním tepla učeben a kuchyně ZŠ a MŠ.Detailní specifikace Díla tvoří Přílohu č.2 této Smlouvy <.>
2.Součástí Díla jsou i práce a činnosti v této Smlouvě výslovně nespecifikované,které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné,a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl,nebo mohl vědět.Provedení těchto nespecifikovaných prací a činností však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu za provedení Díla <.>
3.Zhotovitel bere na vědomí,že při provádění Díla je vázán jak ustanoveními této Smlouvy,tak nabídkou,včetně př...
Příloha č. 4 ZD - ČP k poddodavateli.docx (40.95 kB)
Příloha č.4 ZD
<br> Čestné prohlášení poddodavatelů
<br> ZADAVATEL: Obec Malý Újezd
Se sídlem: Malý Újezd 95,277 31 Malý Újezd
IČO: 00237043
Zastoupený: Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> Veřejná zakázka:
„Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd“
<br> zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust.§ 53 a násl.zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
<br> Účastník výběrového řízení:
Název účastníka (vč.právní formy)
<br>
Sídlo/místo podnikání
<br>
IČO
<br>
DIČ
<br>
Osoba oprávněná jednat za účastníka
<br>
<br>
Účastník*:
a) ☐ má
b) ☐ nemá
v úmyslu zadat poddodavatelům část veřejné zakázky <.>
<br> V případě odpovědi a) dále doplnit**
Název poddodavatele:
Sídlo:
IČO:
<br>
<br>
<br> Část plnění veřejné zakázky,kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli (předmět subdodávky)
<br>
Podíl na realizaci veřejné zakázky činí z celkového objemu prací:
……………………….<.> %
<br>
<br> V .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka
<br>
Poznámky
* Účastník vybere jednu z možností <.>
** Počet řádků účastník přizpůsobí své potřebě <.>
Strana 1 z 1
Příloha č. 3 ZD - ČP seznam významných dodávek.docx (49.88 kB)
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č.3 ZD
<br>
Čestné prohlášení dodavatele
seznam významných dodávek
<br>
ZADAVATEL: Obec Malý Újezd
Se sídlem: Malý Újezd 95,277 31 Malý Újezd
IČO: 00237043
Zastoupený: Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> Veřejná zakázka:
<br> „Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust.§ 53 a násl.zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
<br>
Účastník zadávacího řízení:
<br> Název účastníka (vč.právní formy)
<br>
Sídlo/místo podnikání
<br>
IČO
<br>
DIČ
<br>
Osoba oprávněná jednat za dodavatele
<br>
<br>
<br> Seznam významných dodávek
<br> Účastník zadávacího řízení níže předkládá seznam významných dodávek realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení,včetně uvedení:
· telefonní a elektronický kontakt na oprávněnou osobu objednatele,která může potvrdit údaje uvedené v seznamu významných dodávek <,>
· rozsah (popis předmětu dodávky a jejich finanční objem v Kč bez DPH) a dobu plnění dodávky <.>
Významnou dodávkou se rozumí dodávka,realizována dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení.Technickou kvalifikace prokáže dodavatel,který realizoval alespoň 3 dodávky spočívající v instalaci a montáži decentralizovaného nuceného větrání s rekuperací do stavby občanského vybavení v rozsahu minimálně 2 miliony Kč bez DPH u každé z nich <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Referenční zakázka č.1
<br> Objednatel
<br>
· název / obchodní firma
<br>
· právní forma
<br>
· IČO
<br>
Kontaktní osoba objednatele (pro ověření reference)
<br>
· jméno a příjmení
<br>
· funkce nebo pracovní zařazení
<br>
· telefonní číslo
<br>
· emailová adresa
<br>
Cena v Kč bez DPH
<br>
Doba poskytnutí
<br>
Stručný popis předmětu zakázky
<br>
<br>
<br> Referenční zakázka č.2
<br> Objednatel
<br>
· název / obchodní firma
<br>
· právní forma
<br>
· IČO
<br>
Kontaktní osoba objedna...
Příloha č. 2 ZD - ČP základní způsobilost.docx (46.95 kB)
Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č.2 ZD
Čestné prohlášení o splnění vybraných předpokladů základní způsobilosti dle § 74 odst.1 a § 77 odst.1 zák.č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)
<br> ZADAVATEL: Obec Malý Újezd
Se sídlem: Malý Újezd 95,277 31 Malý Újezd
IČO: 00237043
Zastoupený: Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> Veřejná zakázka:
<br> „Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd“
zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust.§ 53 a násl.zákona
č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále jen „ZZVZ“)
<br> Účastník zadávacího řízení:
Název účastníka (vč.právní formy)
<br>
Sídlo/místo podnikání
<br>
IČO
<br>
DIČ
<br>
Osoba oprávněná jednat za dodavatele
<br>
<br>
Výše uvedený účastník čestně prohlašuje,že ve vztahu k předmětné veřejné zakázce splňuje vybrané předpoklady základní způsobilosti v rozsahu uvedeném v § 74 odst.1 ZZVZ:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží <,>
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek <,>
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
e) není v likvidaci,nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu sídla dodavatele <.>
<br> V .<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<...
Příloha č. 1 ZD - Krycí list.docx (36.25 kB)
Příloha č.1 ZD
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
<br>
<br> Veřejná zakázka
<br> zadávaná dle zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,v platném znění
<br>
<br> Název:
Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý Újezd
<br>
<br>
Základní identifikační údaje
<br> Zadavatel
<br> Název / obchodní firma:
Obec Malý Újezd
<br> Adresa sídla / místa podnikání:
Malý Újezd 95,277 31 Malý Újezd
<br> IČO:
00237043
<br> Osoby oprávněné za zadavatele jednat:
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> Účastník
<br> Název:
 
<br> Sídlo/místo podnikání:
 
<br> Korespondenční adresa:
<br>
IČO:
 
<br> DIČ:
 
<br> Osoba oprávněná za účastníka jednat:
 
<br> Kontaktní osoba:
<br>
Telefon,fax:
<br>
E-mail:
<br>
Nabídková cena za předmět plnění v Kč:
<br> Cena celkem bez DPH
Samostatně DPH
(sazba 21%) 
Cena celkem včetně DPH
<br>
<br>
<br>
<br> Osoba oprávněná za účastníka jednat
<br> Podpis oprávněné osoby
<br>
<br> Titul,jméno,příjmení
 
<br> Funkce
 
Zadávací dokumentace (4).pdf (1.61 MB)
Strana 1 (celkem 13)
<br>
<br>
<br>
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
<br>
A
<br>
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
veřejné zakázky na dodávky zadávané podle zákona č.134/2016 Sb.<,>
<br> o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějších přepisů (dále jen „ZZVZ“)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Větrání s rekuperací odpadního tepla v
ZŠ a MŠ Malý Újezd
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 13)
<br> 1.Identifikace zadavatele
<br>
<br> Název zadavatele: Obec Malý Újezd
<br> Sídlo zadavatele: Malý Újezd 95,277 31 Malý Újezd
<br> IČO: 00237043
<br> Zastupuje: Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,starosta obce
<br> e-mail: peleska@malyujezd.cz
<br>
<br> Kontaktní osoba zadavatele pověřena výkonem zadavatelských činností
<br> Název zastupujícího: Eupora,s.r.o <.>
<br> Sídlo zastupujícího: Nová 209/13,276 01 Mělník
<br> IČO: 07002441
<br> Kontaktní osoba: Bc.XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> e-mail: zakazky@eupora.cz
<br> (dále jen „Zadavatel“)
<br>
<br> Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost,že zadávací dokumentace je souhrnem
požadavků zadavatele,a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně
platných norem,na které zadávací dokumentace odkazuje,neboť jsou všeobecně známé <.>
<br> Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými
v zadávací dokumentaci,ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních
norem,zejména ZZVZ <.>
<br> Náležitosti zadávacího řízení,které nejsou konkrétně upraveny v této zadávací
dokumentaci (dále jen „ZD“),jsou dány ustanoveními ZZVZ.Podáním nabídky na tuto
veřejnou zakázku přijímá účastník plně a bez výhrad její podmínky <.>
<br>
<br> 2.Název,účel,předmět,klasifikace předmětu veřejné zakázky a postup podle
§ 6 odst.4 ZZVZ
<br>
<br> Název veřejné zakázky: Větrání s rekuperací odpadního tepla v ZŠ a MŠ Malý
Újezd
<br> Druh veřejné zakázky: Dodávky
<br> Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ
<br>
Zadávací dokumentace je v plném rozsahu zveřejněna a bez omezení přístupná na profilu
zadavatele...

Načteno

edesky.cz/d/4568002

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Územní plánování   Volby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   EIA   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Malý Újezd
08. 04. 2021
03. 04. 2021
31. 03. 2021
19. 03. 2021
17. 03. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Malý Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz