« Najít podobné dokumenty

Město Měčín - Veřejná vyhláška sdělení - Přeložka silnice II/117

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Měčín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv.pdf (1.12 MB)
Městský úřad Klatovy Odbor dopravy - dopravní úřad pracoviště Mayerova 130
<br> Č.j.: OD/4650/21-5/Au _ „„.<.> <.>,Vyřizuje: Ing.Augustin “Ž ' Tel.: 376347494 -.by,/494102347? jaugustin©mukt.cz „_ Datum: 01.04.2021 ___ 65; 9—7 “_.621.43? w <.>,<.>,<.>,Pfii-;? : ";2L;.1t2;;;.<.> ;:5 VEREJ NA VYHLASKA SDELENÍ
<br> Městský úřad Klatovy,odbor dopravy — dopravní úřad,jako speciální stavební úřad dle š 40 odst.4,písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle 5 112,odst.1,zák.č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon) oznámil všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení zahájení stavebního řízení stavby „Přeložka silnice |I/117 Měčín“ umístěné na p.p.č.3896,3895,4069,4068,4073,4020,4088,4142,4139,4141,4140/2,4140/1,4138/1 4904,4144,4146,4903,4220,4148,4150,4151,4153,1337/2,69/4,1337/1,3154/9,3154/2,3100/13,3100124,3100/26,3101/4,4219,4228,4137/3,4137/4,4225,3154/10 vkatastrálním území Měčín formou oznámení o zahájení stavebního řízení dne 24.02.2021,Č.j.OD/4650/21 -2./Au Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Vzhledem ke skutečnosti,že došlo od doby vydání rozhodnutí o umístění stavby k přečíslování pozemkových parcel uvedl zdejší stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení nesprávně,že stavba je umístěna na p.p.č.4140 a 4138 v katastrálním území Měčín.Z těchto parcel vznikly nové parcely p.č.4140/2,4140/1 a 4138/1 vkatastrálním území Měčín na kterých je stavba umístěna.Vprůběhu stavebního řízení byla nově doplněna Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi Povodí Vltavy,s.p.a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,p.o.ze dne 18.03.2021 <.>
<br> otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX v.r.služ.číslo XXXXXX
<br> Vzhledem k tomu,že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení,doručuje se toto oznámení účastníkům řízení podle 5 144,zák.č.500/2004 Sb <.>,správního...

Načteno

edesky.cz/d/4567880

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Měčín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz