« Najít podobné dokumenty

Obec Hrušov - Schválený závěrečný účet obce Hrušov za rok 2020, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, příloha, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, inventarizační zpráva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrušov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zpráva za rok 2020
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2020 Obec: Hrušov |č:00509094 Datum zpracování: 20.1.2021
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
<br> Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovaly
<br> v souladu s vyhláškou a vnitroorganizačnísměrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur 5 jinými osobami proběhla.Terminy prvotních ] rozdilových inventur byly dodrženy <.>
<br> 1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 2.12.2020.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástiškoleni byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br> Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek <.>
<br> D/e plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur a byly zpracovány rozdílové inventury na přírůstky a úbytky včetně vypořádaných inventarizačních rozdílů do data inventarizačnízprávy <.>
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění - Nebyl zjištěn rozdíl 03 Změny odpisových plánů NEBYLO
<br> 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku - NEBYLO
<br> 10 Řešení OP k pohledávkám nad r...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušov za rok 2020
;
<br> Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 000303/2021/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_038283/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HRUŠOV
IČ: 00509094
<br> za rok 2020
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Hrušov za rok 2020 bylo zahájeno dne 13.01.2021 doručením
<br> oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br>  01.02.2021
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hrušov
<br> Hrušov 65
<br> 294 73 Brodce nad Jizerou
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Zuzana Svobodová
- kontroloři: XXXXX XXXXXXXX
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: Zuzana Vopravilová Hamplová,DiS.-
<br> starostka
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,DiS.- účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne X.X.XXXX pod č.j.088572/2020/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených...
Příloha územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti.pdf
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Hrušov; IČO 00509094; Hrušov 65,294 73 Hrušov
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2021 v 19:49
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti.Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání jednotky
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Nejsou žádné skutečnosti
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cenou,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3000 do 40000 Kč od roku 2019
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7000 do 60000 Kč
2.Změny způsobů oceňování nenastaly
3.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2018 nebyly
realizovány v cizí měně
4.Peněžní fondy účetní jednotka netvoří
5.Odepisování majetku pokračuje podle odpisového plánu
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,007 745,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 7 745,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.po...
Výkaz zisku a ztráty.pdf
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Hrušov; IČO 00509094; Hrušov 65,294 73 Hrušov
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2021 v 21:20
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 3 231 070,03 3 357 685,38
<br> I.Náklady z činnosti 3 112 111,03 3 222 935,38
<br> 1.Spotřeba materiálu 103 719,49501 62 568,00
<br> 2.Spotřeba energie 131 032,00502 112 040,32
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 56 355,99511 49 842,42
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 578 524,55518 582 810,40
<br> 13.Mzdové náklady 931 777,00521 893 749,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 234 767,00524 229 532,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 3 358,00525 776,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 493,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 530,00538 653,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 81,00541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 9 092,00543 24 751,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 035 234,00551 1 207 233,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 476,00554 2 706,24
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 3...
Rozvaha.pdf
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2020
<br> Obec Hrušov; IČO 00509094; Hrušov 65,294 73 Hrušov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 26.1.2021 v 21:20
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 16 255 648,25 35 898 191,5252 153 839,77 33 363 577,53
<br> A.Stálá aktiva 16 255 648,25 25 933 859,9842 189 508,23 25 424 144,29
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 530 507,60 27 154,40557 662,00 27 154,40
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 14 574,0014 574,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 515 933,60 27 154,40543 088,00 27 154,40019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 15 725 140,65 24 563 705,5840 288 846,23 24 047 989,89
<br> 1.Pozemky 2 018 586,672 018 586,67 2 014 012,67031
<br> 2.Kulturní předměty 2 080 000,002 080 000,00 2 080 000,00032
<br> 3.Stavby 14 956 894,00 19 948 267,4934 905 161,49 19 878 977,22021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 4 888,00 256 176,42261 064,42022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 763 358,65763 358,65028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 185 675,00185 675,00042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 75 000,0075 000,00 75 000,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 1 321 000,001 321 000,00 1 321 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 40 000,004...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2020 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Hrušov Hrušov 65,294 73 Hrušov
<br> 005090942020 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 771 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 706 200,00 706 170,4191,59 100,00
<br> 0000 94 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 115 300,00 115 237,63122,59 99,95
<br> 0000 56 800,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 70 300,00 70 370,36123,89 100,10
<br> 0000 532 800,001121 Daň z příjmů právnických osob 526 850,00 526 849,7098,88 100,00
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 39 710,00 39 710,000,00 100,00
<br> 0000 1 100 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 340 300,00 1 340 260,59121,84 100,00
<br> 0000 20 100,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20 100,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 120 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 145 800,00 145 800,00121,50 100,00
<br> 0000 7 500,001341 Poplatek ze psů 7 500,00 6 905,0092,07 92,07
<br> 0000 1 000,001361 Správní poplatky 1 900,00 1 900,00190,00 100,00
<br> 0000 15 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 20 000,00 19 925,86132,84 99,63
<br> 0000 500 000,001511 Daň z nemovitých věcí 715 300,00 715 383,43143,08 100,01
<br> 0000 6 000,002411 Splátky půjč.prostředků od podnikat.subjektů - fyz.osob 6 000,00 6 000,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 296 391,00 296 391,000,00 100,00
<br> 0000 54 500,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 54 500,00 54 500,00100,00 100,00
<br> 0000 15 000,004116...
Schválený závěrečný účet za rok 2020.pdf
Obec Hrušov
<br> Závěrečný účet za rok 2020
Sestavený ke dni 31.12.2020
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Hrušov
<br> Hrušov
<br> 29473 Hrušov
<br> 00509094
<br> Obec
<br> Telefon 775681435
<br> E-mail ASemianova@seznam.cz
<br> Obec Hrušov Závěrečný účet za rok 2020
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> KEO-W 1.11.365
<br>
<br> Obec Hrušov
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.365 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 706 170,41 771 000,00 706 200,00 29,5991,59 100,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 115 237,63 94 000,00 115 300,00 62,37122,59 99,951112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 70 370,36 56 800,00 70 300,00 -70,36123,89 100,101113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 526 849,70 532 800,00 526 850,00 0,3098,88 100,001121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 39 710,00 0,00 39 710,00 0,000,00 100,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 1 340 260,59 1 100 000,00 1 340 300,00 39,41121,84 100,001211 Daň z přidané hodnoty
<br> 0,00 20 100,00 20 100,00 20 100,000,00 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p
<br> 145 800,00 120 000,00 145 800,00 0,00121,50 100,001340 Poplatek za provoz systému shrom...

Načteno

edesky.cz/d/4567545

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hrušov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz