« Najít podobné dokumenty

Obec Chlum (Plzeň-město) - Přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chlum (Plzeň-město).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha (94.33 kB)
Příloha k č.j.MUBlov 05130/21/DO/He 1/2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha k č.j.MUBlov 05130/21/DO/He 2/2
Veřejná vyhláška (149.99 kB)
Telefon Fax E-mail IČ
<br> 371 516 121 371 522 003 epodatelna@mublovice.cz 002 56 455
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE
Odbor stavební a dopravní
Masarykovo náměstí 143,336 01 Blovice
<br>
<br>
Spis.zn.: MUBlov 04897/21 V Blovicích 06.04.2021
Č.j.: MUBlov 05130/21/DO/He
Vyřizuje: Hellerová
<br> viz rozdělovník
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU
<br>
Městský úřad Blovice,odbor stavební a dopravní,jako věcně a místně příslušný správní úřad
podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých předpisů v platném znění (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“),na základě žádosti společnosti BK - INVESTIS,spol.s r.o.<,>
IČ: 008 84 839,se sídlem Pod Všemi svatými 1088/83,301 00 Plzeň,ze dne 30.03.2021
o povolení zvláštního užívání silnice č.III/1776 s návrhem na řešení situace v podobě
přechodné úpravy provozu
<br> s t a n o v í
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství policie Plzeňského
kraje,ze dne 29.01.2021 pod č.j.KRPP-15028-2/ČJ-2020-031106-47 následující
přechodnou úpravu provozu na silnici č.III/1776 a na místních komunikacích v obci
Chlum za účelem zajištění bezpečnosti při probíhajícím zvláštním užívání komunikací –
provádění stavebních prací na stavbě vodovodu:
1) Stanovené dopravní značení: 2 strany A4
2) Doba platnosti: od 15.04.2021 do 07.05.2021
3) Podmínky,za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu na
<br> pozemních komunikacích:
 Stanovené dopravní značky a zařízení související s označením pracovního místa
<br> budou instalovány bezprostředně před zahájením prací s ohledem na dobu
potřebnou k jejich instalaci.Není-li to možné,musí být jejich platnost dočasně
zrušena zakrytím,nebo jiným vhodným způsobem tak,aby symbol dopravní značky
nebyl viditelný ze žádného jízdního směru.Po ukončení prací bude uvedeno
dopravní značení do původního stavu <.>
<br>  Dopravní značky a zařízení musí sv...

Načteno

edesky.cz/d/4567540

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chlum (Plzeň-město)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz