« Najít podobné dokumenty

Obec Vinec - VěcVýsledky jednání vlády 6.04.2021 - přijetí mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictvíinformace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vinec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace
Mimo��dn�-opat�en�-testov�n�-��k�-ve-�kol�ch.pdf
<br>
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br>
Str.1 z 10
<br>
Praha 6.dubna 2021
<br>
Č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN
<br>
*MZDRX01FDQ4R*
MZDRX01FDQ4R
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br>
I <.>
<br> Dítěti,žákovi nebo studentovi,kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým
opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem
mateřské školy,základní školy,základní školy speciální,oboru vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,žákem nebo studentem účastnícím se praktického
vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole,žákem školy
nebo studentem vyšší odborné školy,který se účastní skupinové konzultace nebo
závěrečných zkoušek,maturitních zkoušek nebo absolutorií,se v dané škole umožňuje
osobní přítomnost pouze tehdy,pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl.III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
<br>
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,který si
provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
jen „preventivní antigenní test“),a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření <,>
není-li ve čl.II stanoveno jinak <.>
<br>
Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční
výuku.Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování
nebo Mi...

Načteno

edesky.cz/d/4567506

Meta

Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vinec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz