« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Ministerstvo zemědělství – veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – č.j. 17110/2020-MZE-16212

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha (6.58 MB)
ii <.>
<br> Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 1 Ti 1 UIZUÉU—MZE—l E321 2
<br> Ši??“?á'išiššawžéťřššřš'm16212 iiiijjjjjjjjjjjjiiii
<br> Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> V Praze dne : 2.4.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesni zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení & 29 odst.1,© 31 odst.6,5 32 odst.1 a g 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.V lesích na území České republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem
<br> 1.1.se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 1.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br> 1.3.se stanóví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 5 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,určeného k obnově lesa a k zalesňování,a o změně některých souvise...

Načteno

edesky.cz/d/4567204

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz