« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Testování zaměstnanců ve školách
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDPYS*
MZDRX01FDPYS
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2
odst.2 písm.m) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> 1.Zaměstnavatel,který je školou nebo školským zařízením,smí nejpozději od 12.dubna
2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze
za předpokladu,že zaměstnanec nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil POC
antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo v prostorách
zaměstnavatele,které zaměstnavatel určí,preventivní antigenní test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu
zaměstnavatelem,není-li v čl.II stanoveno jinak,a jeho výsledek je negativní.Preventivní
testování se provádí
a) v případě pedagogických pracovníků,kteří osobně poskytují vzdělávání dětem,žákům
<br> nebo studentům,kteří se preventivně testují podle jiného mimořádného opatření <,>
a v případě nepedagogických pracovníků,kteří přicházejí do osobního kontaktu s těmito
dětmi,žáky,studenty nebo pedagogickými pracovníky,s frekvencí dvakrát v každém
pracovním týdnu s odstupem 2 až 3 pracovních dnů mezi jednotlivými testy <,>
<br> b) v ostatních případech s frekvencí jedenkrát v každém pracovním týdnu <.>
<br> 2.Zaměstnavatelé uvedení v odstavci 1 jsou povinni zajistit pro ...
Testování žáků ve školách
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 10
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDQ4R*
MZDRX01FDQ4R
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69
odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Dítěti,žákovi nebo studentovi,kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým
opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem nebo žákem
mateřské školy,základní školy,základní školy speciální,oboru vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,žákem nebo studentem účastnícím se praktického
vyučování nebo praktické přípravy na střední škole nebo vyšší odborné škole,žákem školy
nebo studentem vyšší odborné školy,který se účastní skupinové konzultace nebo
závěrečných zkoušek,maturitních zkoušek nebo absolutorií,se v dané škole umožňuje
osobní přítomnost pouze tehdy,pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl.III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
<br> preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,který si
provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále
jen „preventivní antigenní test“),a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření <,>
není-li ve čl.II stanoveno jinak <.>
<br> Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční
výuku.Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování
nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou...
Testování u přijímacích zkoušek s platností od 26.dubna 2021
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 5
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDPDP*
MZDRX01FDPDP
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> Osobě,která je uchazečem o střední vzdělávání (dále jen „uchazeč“),se umožní osobní
přítomnost na školní přijímací zkoušce,jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce
(dále jen „přijímací zkouška“),nejedná-li se o přijímací zkoušku konanou distanční formu <,>
pouze pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,a
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního
<br> antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního
preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole <,>
které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech
před konáním přijímací zkoušky,není-li dále stanoveno jinak <.>
<br>
<br>
II <.>
<br> Doklad podle čl.I písm.b) může uchazeč nahradit
a) dokladem o XXX,že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-XX
<br> a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní <,>
<br> b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,nebo RT-PCR testu
na přítomnost viru SA...
Opatření ve školách s 1.fází rozvolnění s účinností od 12.04.2021 do odvolání
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 11
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDQYL*
MZDRX01FDQYL
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) a § 2 odst.1 zákona
č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon č.94/2021 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle § 2 odst.2 písm.f) zákona
č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> S účinností ode dne 12.dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje
provoz škol a školských zařízení tak,že se
<br> I.omezuje:
<br> 1.provoz vysokých škol podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
<br> a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších předpisů <,>
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“),a to tak,že se zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách,účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob,při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní
přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních
<br> programů všeobecné lékařství,zubní lékařství,farmacie a dalších zdravotnických
studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a
praxi v mateřských,základních a středních školách nebo školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy a
<br> b) účast na individ...
Poskytovatelé zdravotních služeb a poskytovatelé lůžkové péče s účinností od 7.4.2021
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Praha 6.dubna 2021
Č.j.: MZDR 46953/2020-5/MIN/KAN
<br> MZDRX01FDME5
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.d) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19,způsobeného novým koronavirem
SARS-CoV-2,toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb
a) lůžkové péče akutní (dále jen „poskytovatel akutní lůžkové péče") se s účinností
<br> od 7.dubna 2021 nařizuje přijmout za účelem zajištění potřebných a přiměřených
personálních,věcných a technických kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům
s onemocněním COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření
uvedená v bodě II <.>
<br> b) lůžkové péče následné a dlouhodobé,včetně následné intenzivní péče (dále jen
„poskytovatel následné lůžkové péče“) se s účinností od 7.dubna 2021 nařizuje přijmout
za účelem zajištění potřebných a přiměřených personálních,věcných a technických
kapacit k poskytování zdravotních služeb pacientům s onemocněním COVID-19
způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2 opatření uvedená v bodě III <.>
<br> II <.>
<br> Opatření nařizovaná poskytovatelům akutní lůžkové péče
a) omezení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče dle § 5 odst.1
<br> písm.d) zákona č.372/2011 Sb <.>,o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování,v platném znění (dále jen „zákon o zdravotních službách11) <,>
<br> b) průběžné udržování kapacit akutní lůžkové péče,včetně kapacit intenzivní péče,určené
pacientům s nemocí COVID-19,a to dle aktuální epidemiologické situace a dle predikcí
potřeby hospitalizační péče <,>
<br> c) průběžné uvolňování lůžek ...
Podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 6
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDQRK*
MZDRX01FDQRK
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle
§ 2 odst.2 písm.h) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> S účinností ode dne 12.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb,poskytujícím sociální služby
podle § 49 a 50 zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších
předpisů,(domov pro seniory,domov se zvláštním režimem),a jejich uživatelům <,>
aby v případě vycházky uživatele mimo objekt nebo areál zařízení,ve kterém je poskytována
sociální služba,byly dodrženy tyto podmínky:
<br>
1.uživatel bezprostředně po návratu z vycházky bude umístěn do oddělených prostor
<br> a do 72 hodin od ukončení vycházky podstoupí první antigenní POC test na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2,který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění
do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů <.>
Postup podle předchozí věty se nevztahuje na osoby,které mají vystavený certifikát
Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 <,>
a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,nebo
od aplikace první dávky oč...
Ochrana dýchacích cest s účinností od 12.4.2021 do odvolání
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 13
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDRDB*
MZDRX01FDRDB
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> 1.Všem osobám se s účinností ode dne 12.dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného
<br> opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,ústa) <,>
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např.FFP2,KN 95),zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,které brání šíření
kapének,a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb,mimo bydliště nebo místo ubytování (např <.>
hotelový pokoj) <,>
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce <,>
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce,kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry,nejedná-li se výlučně o členy domácnosti <.>
<br> Ve výjimečných případech,kdy je nezbytné,aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele,je možné,aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný
štít,a to za podmínky,že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů <.>
<br> Příslušníci a zaměstnanci základn...
Omezení obchodu a služeb s účinností od 12.4.2021 do odvolání
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 20
<br> Praha 6.dubna 2021
<br> Č.j.: MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX01FDR75*
MZDRX01FDR75
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a § 2 odst.1 zákona č.94/2021 Sb <.>,o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů <,>
nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.b) a i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.a podle
§ 2 odst.2 písm.b) až e) a i) zákona č.94/2021 Sb.k ochraně obyvatelstva před dalším
rozšířením onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto
mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
<br> S účinností ode dne 12.dubna 2021 od 00:00 hod.do odvolání tohoto mimořádného
opatření se:
<br>
<br> 1.omezuje činnost obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra <,>
tak že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb,s výjimkou těchto provozoven:
<br> a) prodejen potravin <,>
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na
<br> pozemních komunikacích <,>
c) prodejen paliv <,>
d) prodejen hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
e) lékáren,výdejen a prodejen zdravotnických prostředků <,>
f) prodejen malých domácích zvířat <,>
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
h) prodejen brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
i) prodejen novin a časopisů <,>
j) prodejen tabákových výrobků <,>
k) prádelen a čistíren <,>
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel <,>
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
<br> na pozemních komunikacích <,>
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
o) provozoven umožň...

Načteno

edesky.cz/d/4565406


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz