« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Schválený závěrečný účet Obce Horní Újezd za rok 2020. (3 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o výsledku přezkoumání [1,25 MB]
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Gábor finanční
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Horní Újezd
<br> IČ: 00579521
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: dne 23.listopadu 2020 jako dílčí přezkoumání dne 4.března 2021 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení % 42,g 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 27.7.2020 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 23.11.2020.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 04.03.2021 <.>
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: - Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření kpřezkoumání ve smyslu X X č.42012004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona &.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXX XXXXXX - starosta obce
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní obce
<br> Komenského náměstí XXX,XXX 11 Pardubíce,tel.: +420 026 530,e-mall: ívanabednarikova©pardublckvkraícz _1 _
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.42012004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v g 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 4.3.2021 <.>
<br> & Výsledek dílčí...
výkaz k 31. 12. 2020 [0,41 MB]
ACH SAMOSPRAVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROV
<br> XX XXXXXXXX
<br> rXXXX
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> sestavený k 31.12.2020
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Horní Újezd,Horní Újezd
<br> !.Rozpočtové příjmy
<br> OLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ
<br>,Paragraf Potožka Text Schvátgný Rozpočet Výsledek od ( rozpocet po změnách počátku roku a b 2 3
<br> 0000
<br> 0000 1111 Daň Z příjmů 02- 08013 Placená plátci 1 470 000,00 1 254 000,00 1 254 113,64 0000 1112 Daň Z Př íjmu fyz- 03013 placená poplatník 32 000,00 92 000,00 92 430,09 0000 1113 Daň Z přijmu 1112- osob vybíraná srážkou 131 000,00 131 000,00 132 290,05 0000 1121 Daň Z příjmů Přál osob 1 181 000,00 990 500,00 990 187,78 0000 1122 Daň Z příjmů práv.05013 za obce 0,00 275 120,00 275 120,00 0000 1211 Daň Z Přřdané 110631013! 2 854 000,00 2 715 000,00 2 715 598,68 0000 1334 Odvody 23 Odnětí Půdy ze zem.půd.fon 14 000,00 24 000,00 24 121,37 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků ptnénř Mesa 0,00 9 300,00 9 712100 0000 1340 130919ka za provoz SyStémU KD 272 000,00 260 000,00 260 360,00 0000 1341 PUN—31911 ze psů 7 000,00 5 500,00 5 425,00 0000 1343 Poplatek ze užívání ver'.prostr.0.00 200,00 24000 0000 1361 správní poptatky 3 000,00 3 500,00 3 950,00 0000 1332 Zrušený odv.z totertí a pod.her kromě 20 000,00 37 000,00 37 441,70 0000 1511 Daň Z nemovitých VĚCÍ 597 000,00 615 000,00 615 424,03 0000 4111 N! př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 533 500,00 533 50000 0000 4112 NI př.transf.ze str.v rám.souh.dotv 91 700,00 91 700,00 91 700.00 0000 4116 Ost.Nl př.transfer.ze státnfho rozp.0,00 442 531 100 442 681,00 0000 4122 N'- Př.ffanSf— Od krajů 0,00 184 204,00 184 203,75 0000 4129 Ost.Nl.př.transf.od rozp.úz.úr.0,00 9 797,00 9 797100 0000 4213 tnv.př.transfery ze státnřoh fondů 0,00 323 811,00 323 31100 0000 4216 Ost.př.transfery ze státního rozpočtu 0,00 450 000,00 450 00000 0000 4221 "W- př.t"aNSfefy Od Obcí 0,00 29 013,00 29 013,00 0000 4222 Inv.Př- 331131130! 00...
schválený závěrečný účet [0,01 MB]
Obec Horní Újezd,IČO 00579521
<br> Schválený závěrečný účet za rok 2020
( § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br>
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (v Kč)
<br>
Schválený rozp <.>
Upravený rozp <.>
Skutečnost 31.12.20
% plnění
<br> Tř.1-daňové příjmy
6 581 000,-
6 412 120,-
6 416 414,94
100
<br> Tř.2-nedaňové př <.>
660 300,-
1 166 652,-
1 129 365,72
97
<br> Tř.3 – kapitálové př <.>
100 000,-
84 000,-
83 426,-
99
<br> Tř.4 – přijaté dotace
91 700,-
2 369 706,-
2 369 705,75
100
<br> Příjmy celkem
7 433 000,-
10 032 478,-
9 998 912,41
99
<br> Tř.5 – běžné výdaje
5 600 000,-
6 078 370,-
6 039 720,44
99
<br> Tř.6 – kapitálové výd
1 081 000,-
2 207 775,-
2 205 847,73
100
<br> Výdaje celkem
6 681 000,-
8 286 145,-
8 245 568,17
100
<br> Saldo: příjmy-výdaje
752 000,-
1 746 333,-
1 753 344,24
101
<br> Tř.8 - financování
<br>
<br>
<br> - úvěr
0
0
0
0
<br> - krátkodobé půjčky
0
0
0
0
<br> - uhrazené splátky
-733 000,-
-733 000,-
-731 700,-
100
<br> - prostř.min.let
-19 000,-
- 1 013 333,-
-1 136 160,24
112
<br> - operace pen.účtů
0
0
114 516,-
0
<br> Financování celkem
-752 000,-
-1 746 333,-
- 1 753 344,24
100
<br>
<br> Výsledek hospodaření k 31.12.2020 …… 2 090 036,14 Kč
Běžný účet k 31.12.2020 …….4 494 984,77 Kč ( 1.1.2020 …… 3 358 824,53 Kč)
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Horní Újezd (výkaz Fin 2 – 12) <.>
<br> 2.Hospodářská činnosti obce <.>
Obec Horní Újezd nevede hospodářskou činnost <.>
<br> 3.Veškerý majetek vede účetní jednotka na účtech v rozvaze,je inventarizován a je s ním nakládáno v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 4.Stav účelových fondu a finančních aktivit <.>
Obec Horní Újezd netvoří jiné účelové fondy <.>
<br> 5.Hospodaření příspěvkové organizace – MŠ Horní Újezd (Kč) <.>
<br> Schválený rozpočet
Skutečnost k 31.12...

Načteno

edesky.cz/d/4563451

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz