« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (Ant. Smutného, Nádražní, Brněnská)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení přechodné úpravy provozu (Ant. Smutného, Nádražní, Brněnská)
muslvp21v00925
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
<br> d
<br> Odbor výstavby,silniční správní „,Obecníúřad Cisio dopor <.>
<br> Číslo jednací: Čj.SLP-OV/20506—21/KZA Strelice )f
<br> Spisová značka: Sp.SLP-OV/4659-2021/KZA ' 4 4/1 MaM "Těšil—„šéf
<br> Vyřizuje/linka: Bc.Zaneta Kryštofová/5333044OO Dašic dne: -;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Apr c ? <.>
<br> E-mail: krystofova©slapanicecz <.>,<,> ý,670
<br> V Brně dne: 25032021 Č.í.: JM/ýU/MJ/Pa Uišišěěčižňšř
<br> Datová schránka: 2xfbbgj ' !3/ - Příloha -.<.> „____„.<.> -__.<.> -„7.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě žádosti spol.Skanska a.s <.>,se sídlem Průmyslová 493,530 03 Pardubice,lČO 26271303; zastoupené na základě předložené plné moci spol.GEFAB CS,spol.s r.o <.>,se sídlem Švédská 5,620 00 Brno,IČO 41602901 (dále též „podatel“) ze dne 09.03.2021 a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.š 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149,podle ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici: č.|||/3945 uI.Ant.Smutného a ul.Tetčická v obci Střelice
<br> na silnici: č.III/3948 ul.Nádražní v obci Střelice
<br> na silnici: č.lil/15267 ul.Brněnská v obci Střelice
<br> na místní komunikaci...

Načteno

edesky.cz/d/4562886

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz