« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - JUNÁK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - JUNÁK
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVVA OPOSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOCTU OBCE
<br> Smluvní strany:
<br> 1 <.>
<br> zastoupená:
<br> sídlo:
<br> IČ :
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> fax:
<br> e—mail:
<br> bankovní spojení: běžný účet:
<br> (dálejen „poskytovatel“)
<br> 2 <.>
<br> zastoupený: sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> fax:
<br> e-mail:
<br> bankovní spojení : č.ú.:
<br> je/nem' plátce DPH
<br> (dálejen <.>,přijemce'")
<br> Obec Střelice
<br> PaedDr.Zdeňkem Ondráškem.starostou obce nám.Svobody 1.664 47 Střelice
<br> 00282618
<br> CZOOZ82618
<br> 547 239 430
<br> 547 239 423
<br> strelice©streliceubmacz
<br> Komerční banka a.s <.>
<br> 3025641/0100
<br> JUNÁK —český skaut,středisko Wahinkpe Střelice,Z.S.Ing.XXXXX XXXXXXX
<br> Ant.Smutného XXX/XX.Střelice XXX XX
<br> 18565999
<br> 737 979 203 mareksvestka©skautcz
<br> Fio banka a.s.2301720625/2010
<br> uzavírají tuto
<br> !“x)
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVO O POSKYTNUTI DOTACE z ROZPOCTU OBCE
<br> 'Článek [.Učel dotace
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě individuální dotace (dále jen.<.> dotace") na účel určený žadatelem v žádosti: Výstavba střediskové klubovny,doplnění táborového a sportovního vybavení,ostatní vybavení kluboven,zajištění celoroční činnosti střediska,nákup pomůcek pro činnost dětí a mládeže na pravidelných schůzkách,příspěvky účastníků závodů,vzdělávacích a obdobných akci v celkové výši 100 000,— Kč <.>
<br> Poskytnutí dotace je vsouladu se zákonem č.128/2000 Sb.„ o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů") <.>
<br> Dotaceje ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).ve znění pozdějších předpisů.veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> Článek 11.Výše dotac...

Načteno

edesky.cz/d/4557234


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz