« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Střelice u Brna

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Střelice u Brna
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVČA OPOSKYTNUTI DOTACE Z ROZPOCTU OBCE
<br> Smluvní strany:
<br> 1 <.>
<br> zastoupená:
<br> sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> e-mail:
<br> bankovní spoj ení: běžný účet:
<br> (dále jen <.>,poskytovatel“)
<br> 2 <.>
<br> zastoupený: sídlo:
<br> IČ:
<br> DIČ:
<br> tel.:
<br> e-mail:
<br> bankovní spoj ení: č.ú.:
<br> je/není plátce DPH
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> Obec Střelice
<br> PaedDr.Zdeňkem Ondráškem,starostou obce nám.Svobody 1.664 47 Střelice <,>
<br> 00282618
<br> CZ00282618
<br> 547 239 430
<br> strelice©streliceubmacz
<br> Komerční banka,a.s <.>
<br> 3025641/0100
<br> Římskokatolická farnost Střelice u Brna
<br> farářem P.Th.D.Stanislavem Drobným U kostela 49/1,664 47 Střelice 67027075
<br> CZó7027075
<br> 732 601 465
<br> fara.strelice©seznam.cz
<br> ČSOB,a.s.l79l48ó37 / 0300
<br> uzavírají tuto
<br> VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVEJ O POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOCTU OBCE
<br>,Článek 1.Učel dotace
<br> Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě individuální dotace (dále jen „dotace"') na účel určený žadatelem V žádosti : provoz,oprava kostela a jeho areálu <.>
<br> Poskytnutí dotace je vsouladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,O obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů“) <.>
<br> Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb.<.> o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů.veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona <.>
<br> Článek 11.Výše dotace
<br> Příjemci je poskytována dotace ve výši: 120 000; Kč (slovy: jednostodvacettisíckorunčeských) na účel uvedený v čl.1.této smlouvy <.>
<br> Článek 111.Způsob poskytnutí dotace
<br> Dotace bude poukázána jednorázově bankovním převodem na účet příjemce uvedený vzáhlaví ...

Načteno

edesky.cz/d/4557233


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz