« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výpis usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
Výpis usnesení z 18.zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 25.3.2021
<br> v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
<br>
Přítomní zastupitelé obce – XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,Michal
<br> Peška,XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
Starostka zahájila zasedání v XX:XX hodin
<br>
Pozvánka a program na 18.zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na
<br> úřední desce webové i fyzické <.>
<br> Program jednání byl doplněn o bod č.5 - odsouhlaseno jednohlasně <.>
<br>
Zapisovatelka: Jana Smejkalová-odsouhlaseno jednohlasně
<br> Ověřovatelka: Mgr.Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně
<br>
Výpis usnesení:
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření směnné smlouvy mezi panem
Bronislavem Šajchem a obcí Výkleky.Pan Šajch smění svůj podíl 1/6 na
<br> parcelách 90/4,trvalý travní porost a 90/6,vodní plocha v k.ú.Výkleky za
<br> parcelu č.1278,ostatní plocha v k.ú.Výkleky <.>
<br>
<br> 2.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Rozhodnutí o výběru zhotovitele díla
Splašková kanalizace a ČOV.Zhotovitelem veřejné zakázky Výkleky-
<br> splašková kanalizace a ČOV se stává Obchodní firma,<,> Sdružení Výkleky,<,> -
<br> Správce společnosti: MODOS spol.s r.o <.>,1.Společník: Hakov,a.s <.>,2 <.>
<br> Společník: PRESSKAN systém,a.s <.>
<br> Nabídka tohoto zhotovitele byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
<br> ekonomicky nejvýhodnější <.>
<br> Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje udělení pravomoci starostce obce
<br> k podpisu Smlouvy o dílo s výše vybraným zhotovitelem <.>
<br>
<br> 3.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru se
společností Komerční banka,a.s <.>,jejímž předmětem je přijetí dlouhodobého
<br> investičního úvěru ve výši 13.000.000,- Kč za účelem financování investičního
<br> záměru výstavba ČOV,splatného nejpozději do 31.12.2040 s úrokovou sazbou
<br> 2,1 % po dobu 15 let a zajištění nemovitostmi: nemovitost č.p.46 na parcele č <.>
<br> st.61 a nemovitost č.p.110 na parcele...

Načteno

edesky.cz/d/4554180

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz