« Najít podobné dokumenty

Obec Býšť - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Borek - Bukovina nad Labem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Býšť.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Situace k veřejné vyhlášce (3.7 MB)
Legenda:
<br> - uzavøený úsek komunikace
- navržená objízdná trasa- navržená objízdná trasa- navržená objízdná trasa pro OA
<br> M
IM
<br> O
V
O
Z
ID
E
L
<br> S
T
A
V
B
Y
<br> M
IM
<br> O
VOZID
<br> EL
STAVBY
<br> E
1
<br> 3
<br> B
1
<br> Z
2
<br> M
IM
<br> O
V
O
Z
ID
E
L
<br> S
TA
<br> V
B
Y
<br> M
IM
<br> O
VO
<br> ZI
DE
<br> L
ST
<br> AV
BY
<br> E
1
<br> 3B
1
<br> Z
2
<br> XX
X m
<br> IP
1
<br> 0
a
<br> B
1
<br> E
3
<br> a
<br> 3,5
t
<br> IP 10b
<br> B 24a
<br> MIMO
VOZIDEL
STAVBY E 13
<br> IS 11c
<br> IS 11b
<br> IS 11b
<br> BUKOVINA n.L <.>
<br> IS 11
b
<br> 3,5t
<br> BOREK
<br> IS 11
b
<br> IS 11
b
<br> BOREK
<br> IS 11b 3,5t BOREK
<br> IS 11b
3,5t BOREK
<br> IS
11b
<br> 3,5t
<br> BOREK
<br> IS 11b
<br> 3,5t
<br> BOREK
<br> IS
1
<br> 1b
<br> 3,5
t
<br> BU
KO
<br> VIN
A n
<br>.L <.>
<br> IS
1
<br> 1b
3,5
<br> t
BU
<br> KO
VIN
<br> A n
<.> L <.>
<br> IS
1
<br> 1b
<br> 3,5
t
<br> BU
KO
<br> VIN
A n
<br>.L <.>
<br> IS 11b
<br> 3,5t
<br> BOREK
<br> IS
1
<br> 1
b
<br> 3,5
t
<br> BU
KO
<br> VIN
A n
<br>.L <.>
<br> IS
11
<br> c
<br> IS
11
<br> c
<br> IS
11
<br> c
<br> IS
1
<br> 1
c
<br> IS 11b BOREK
<br> IS
11
<br> b
3,5t
<br> BOR
EK
<br> B
4
<br> XX
X m
<br> 3,5
t
<br> E
3
<br> a
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> www.dopa.cz dopa@dopa.cz
<br> tel: 724 513 970
<br> DOPA CZDOPA CZ
KRESLIL:
ZPRACOVAL:
TECH.KONTROLA:
ZODPOV.PROJEKTANT:
HLAVNÍ PROJEKTANT:
<br> AKCE:
<br> OBSAH:
<br> STUPEÒ:
ZAKÁZKA ÈÍSLO:
ARCHIVNÍ ÈÍSLO:
<br> DATUM:
<br> FORMÁT:
<br> MÌØÍTKO:
ÈÍSLO SOUPRAVY: ÈÍSLO PØÍLOHY:
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXX
Ing.XXXXXX XXXXX
<br> OBJEKT:PØECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈENÍ
<br> KRAJ:PARDUBICKÝ OKRES:PARDUBICE OBEC:ÚJEZD - XXXXX
INVESTOR:ØEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ÈR
<br> REALIZAÈNÍ
D 20171
<br> 11/2020
<br> A 3
--
<br> A 1
<br> D 35 OPATOVICE - ÈASY
<br> ÚPLNÁ UZAVÍRKA III/29823 - VÝSTAVBA MOSTU
- navržená objízdná trasa- navržená objízdná trasa- navržená objízdná trasa pro NA nad 3,5t
<br> Vyjádøení úèastníka øízení:
<br> * s o u h l a s í m e - n...
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na III/29823 Borek - Bukovina (208.32 kB)
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 24993/2021/4
Č.j.: MmP 32509/2021
vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: tereza.bydzovska@mmp.cz
<br> V Pardubicích dne 29.března 2021
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Obecní úřad Borek,Borek 13,53401 Holice v Čechách,IČ 00273376
Obecní úřad Bukovina nad Labem,č.p.11,533 52 Staré Hradiště,IČ: 00273406
Obecní úřad Újezd u Sezemic,Újezd čp.30,533 04 Sezemice,IČ: 00580597
Městský úřad Sezemice,Husovo nám.790,533 04 Sezemice,IČO: 00274241
Obecní úřad Dříteč,Dříteč 116,533 05 Dříteč,IČ: 00273546
Obecní úřad Rokytno,Rokytno 21,Sezemice 533 04,IČ 00274178
Obecní úřad Býšť,č.p.33,533 22 Býšť,IČ: 00273431
<br>
V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
spočívající ve
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod
č.j.KRPE-17828-2/ČJ-2021-170606 dne 17.března 2021
<br>
s t a n o v í
<br>
ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích k označení provedení uzavírky silnice č.III/29823 mezi obcemi XXXXX - Bukovina nad Labem pro
výstavbu dálnice č.D35 <.>
<br> Žad...

Načteno

edesky.cz/d/4551569

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Býšť      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz