« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení, Parkoviště Kaminského

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení, Parkoviště Kaminského
Statutární město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
odbor výstavby a životního prostředí
<br>
Vaše značka:
Ze dne:
Čj.: JIH/026901/21/VŽP/Kle
Sp.zn.: S-JIH/009466/21/VŽP/3
<br> Vyřizuje: XXX XXXXXXXX
Telefon: +XXX XXX XXX XXX
E-mail: iva.kleinova@ovajih.cz
<br> Datum: 25.března 2021
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í č.50/2021 K
<br> o prodloužení platnosti stavebního povolení a o změně stavby před jejím dokončením
<br>
Výroková část:
<br> Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,odbor výstavby a životního prostředí jako
speciální stavební úřad pro stavby místních a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen speciální
stavební úřad) příslušný podle ustanovení § 40 odst.odst.5 písm.b) zákona č.13/1997Sb <.>,o pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,ustanovení § 13 odst.1 písm.c) a § 15 odst.2 zákona
č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon),ustanovení § 139 odst.3 zákona čís.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
pozdějších předpisů,ustanovení čl.23 odst.2 písm.c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013
(Statut města Ostravy),ve znění pozdějších změn a doplňků,na podkladě žádosti o prodloužení platnosti
stavebního povolení a povolení změny stavby před jejím dokončením,kterou dne 3.2.2021 podal stavebník
Statutární město Ostrava,Městský obvod Ostrava-Jih,IČ 00845451,Horní 3,700 30 Ostrava-Hrabůvka
prostřednictvím SMO,Městského obvodu Ostrava-Jih,investičního odboru,Horní 3,700 30 Ostrava-
Hrabůvka (dále jen „stavebník“) <,>
<br> I.podle § 115 odst.4 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br> o dva roky od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení - Rozhodnutí
č.12/2019 K ze dne 22.1.2019 pod č.j.JIH/006895/19/VŽP/Kle,které nabylo právní moci dne 26.2.2019 <,>
na část stavby “Vybudování parkovacích stání – dílčí část č.1 – vybudování parkovacích stání na ul <.>
Kaminského,parc.č.73/1 a 71...

Načteno

edesky.cz/d/4551344

Meta

Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz